Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 1, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ
Lĩnh vực ND
Văn
học

Tiếng
Việt

Tập
làm
Văn

Nhận biết
TN

TL

Thông hiểu
TN

TL

Tổng

Vận dung
Thấp
TN
TL

Cao
TN TL

Phương thức
biểu đạt

C 5

1

Nội dung

C 6, 7

2

Trường từ
vựng
Từ tượng
thanh
Tình thái
từ, trợ từ,
thán từ
Biện pháp
tu từ
Câu ghép

1

C4
C 12

1
C3

1

C8

1

C 11

1

Dấu câu

C 10

1

Những
C1,
vấn đề
2
chung về
văn bản
Viết đoạn
văn nghị
luận
Viết bài văn
tự sự kết hợp
miêu tả, biểu
cảm

C9

3

3
Tổng số câu
Trọng số điểm
0,75
Mỗi câu trắc nghiệm 0, 25 điểm.

C 13

1

C14
9
2,25

Câu tự luận 13 được 2 điểm. Câu tự luận 14 được 5 điểm.
1

1
2

1
5

1
14
10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm).
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự?
A. Ghi lại đầy đủ, chi tiết toàn bộ câu chuyện trong văn bản một cách
trung thành
B. Kể lại một cách sáng tạo câu chuyện trong văn bản
C. Dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn, trung thành
nội dung chính của văn bản
D. Phân tích nội dung, ý nghĩa của c©u chuyÖn trong văn bản
2. Văn thuyết minh là gì?
A. Dùng lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nhằm thuyết
phục người đọc, người nghe về một quan điểm, tư tưởng
B. Trình bày, giới thiệu, giải thích... nhằm cung cấp tri thức về các
hiện tượng và sự vật trong tự nhiên và xã hội
C. Trình bày sự việc, diễn biến, nhân vật, nhằm giải thích sự việc, tìm
hiểu con người và bày tỏ thái độ khen chê
D. Dùng các chi tiết, hình ảnh... nhằm tái hiện một cách sinh động để
người đọc hình dung rõ nét về sự việc, con người, phong cảnh
• Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 3, 4:
“Chao ôi ! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm
hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…” (Lão
Hạc – Nam Cao).
3. Từ “chao ôi” trong đoạn văn trên thuộc từ loại gì?
A. Thán từ
B. Quan hệ từ
C. Trợ từ
D. Tình thái từ
2

4. Các từ: “gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi” thuộc trường từ vựng
nào dưới đây?
A. Chỉ tính cách của con người
B. Chỉ trình độ của con người
C. Chỉ thái độ cử chỉ của con người
D. Chỉ hình dáng của con người
• Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi (từ 5 đến 12):
Đó là chiếc lá cuối cùng”, Giôn - xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định
trong đêm qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi
và cùng lúc đó thì em sẽ chết”.
“Em thân yêu, thân yêu!”, Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống g...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 1, LP 8
Đề s 2 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Vn dung
Nhn biết Thông hiu
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
Tng Mc độ
Lĩnh vc ND
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Phương thc
biu đạt
C 5
1
1
V
V
ă
ă
n
n
h
h
c
c
Ni dung C 6, 7
2
2
Trường t
vng
C 4
1
1
T tượng
thanh
C 12
1
1
Tình thái
t, tr t,
thán t
C 3
1
1
Bin pháp
tu t
C8
1
1
Câu ghép C 11
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Du câu C 10
1
1
Nhng
vn đề
chung v
văn bn
C1,
2
C 9
3
Viết đon
văn ngh
lun
C 13
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
V
V
ă
ă
n
n
Viết bài văn
t s kết hp
miêu t, biu
cm
C14
1
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
3
0,75
9
2,25
1
2
1
5
14
10
Mi câu trc nghim 0, 25 đim.
Câu t lun 13 được 2 đim. Câu t lun 14 được 5 đim.
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn 9 10 244