Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Sinh học lớp 12

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
Năm học 2011-2012

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 061

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay thể tam bội. Người ta dùng phương pháp
nào sau đây là không đúng?
A. Quan sát hình thái cơ quan sinh sản, vì ở cây tam bội thường không có hạt.
B. Cho cây đó tự thụ phấn và nghiên cứu sự phân li tính trạng ở thế hệ sau.
C. Quan sát hình thái cơ quan sinh dưỡng, cây tam bội có cơ quan sinh dưỡng to hơn dạng lưỡng bội và tam
nhiễm.
D. Quan sát tiêu bản tế bào và đếm số lượng NST.
Câu 2: Ở đậu Hà Lan A: hạt trơn, a: hạt nhăn. Cho bố mẹ đều thuần chủng hạt trơn lai với hạt nhăn. Xác định
kiểu hình thu được trên cây F2? Biết rằng ở đậu Hà Lan có tính tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.
A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn.
B. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn.
C. 100% hạt nhăn.
D. 5 hạt trơn: 3 hạt nhăn.
Câu 3: Câu nào sau đây sai?
A. Các gen trên cùng 1 NST thì di tryền cùng nhau và tạo thành nhóm liên kết.
B. Tần số hoán vị gen không bao giờ vượt quá 50%.
C. Tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị.
D. Tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn.
Câu 4: Trong quá trình giảm phân ở cả tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái đều xảy ra đột biến làm 1
cặp NST nhân đôi nhưng không phân li. Thể đột biến nào sau đây không thể thu được?
A. 2n+1+1, 2n-1-1, 2n-1, 2n+2
B. 2n+2, 2n-1-1, 2n+1, 2n-1
C. 2n+1+1, 2n-2, 2n+2+2, 2n-2-2
D. 2n-1, 2n+1, 2n-1+1, 2n-2
Câu 5: Phân tích thành phần các loại nuclêôtit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như
sau: A = 32%; G = 20%; T= 32% ; X = 16%. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.
B. ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.
C. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.
D. ARN của vi rút gây bệnh.
Câu 6: Giả sử trong một gen có một bazơ Xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao
nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng AT ?
A. 8.
B. 7.
C. 3.
D. 4.
Câu 7: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình tổng hợp protêin ở sinh vật nhân thực:
(1). Bộ ba đối mã của phức hợp Met-tARN (UAX) gắn bổ sung với codon mở đầu trên mARN.
(2). Tiểu đơn vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.
(3)...
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
Năm học 2011-2012
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN: SINH HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 061
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 thể thể ba nhiễm hay thể tam bội. Người ta dùng phương pháp
nào sau đây là không đúng?
A. Quan sát hình thái cơ quan sinh sản, vì ở cây tam bội thường không có hạt.
B. Cho cây đó tự thụ phấn và nghiên cứu sự phân li tính trạng ở thế hệ sau.
C. Quan sát hình thái cơ quan sinh dưỡng, cây tam bội có cơ quan sinh dưỡng to hơn dạng lưỡng bội và tam
nhiễm.
D. Quan sát tiêu bản tế bào và đếm số lượng NST.
Câu 2:đậu Hà Lan A: hạt trơn, a: hạt nhăn. Cho bố mẹ đều thuần chủng hạt trơn lai với hạt nhăn. Xác định
kiểu hình thu được trên cây F
2
? Biết rằng ở đậu Hà Lan có tính tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.
A. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn. B. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn.
C. 100% hạt nhăn. D. 5 hạt trơn: 3 hạt nhăn.
Câu 3: Câu nào sau đây sai?
A. Các gen trên cùng 1 NST thì di tryền cùng nhau và tạo thành nhóm liên kết.
B. Tần số hoán vị gen không bao giờ vượt quá 50%.
C. Tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị.
D. Tần số hoán vị gen tính bằng tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn.
Câu 4: Trong quá trình giảm phân cả tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục cái đều xảy ra đột biến làm 1
cặp NST nhân đôi nhưng không phân li. Thể đột biến nào sau đây không thể thu được?
A. 2n+1+1, 2n-1-1, 2n-1, 2n+2 B. 2n+2, 2n-1-1, 2n+1, 2n-1
C. 2n+1+1, 2n-2, 2n+2+2, 2n-2-2 D. 2n-1, 2n+1, 2n-1+1, 2n-2
Câu 5: Phân tích thành phần các loại nuclêôtit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như
sau: A = 32%; G = 20%; T= 32% ; X = 16%. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người.
B. ADN của người bệnh đã bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh.
C. ADN này không phải là ADN của tế bào người bệnh.
D. ARN của vi rút gây bệnh.
Câu 6: Giả sử trong một gen một bazơ Xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ bao
nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng AT ?
A. 8. B. 7. C. 3. D. 4.
Câu 7: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình tổng hợp protêin ở sinh vật nhân thực:
(1). Bộ ba đối mã của phức hợp Met-tARN (UAX) gắn bổ sung với codon mở đầu trên mARN.
(2). Tiểu đơn vị lớn của riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.
(3). Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.
(4). Cođon thứ 2 trên mARN gắn bổ sung với anticođon của phức hệ aa
1
-tARN.
(5). Ribôxôm dịch đi 1 cođon trên mARN theo chiều 5’->3’.
(6). Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa
1
.
(7). Ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc thì dừng quá trình dịch mã, giải phóng chuỗi polipeptit.
Thứ tự đúng các sự kiện diễn ra trong quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit là:
A. 1->3->2->4->6->5->7 B. 5->2->1->4->3->6->7
C. 3->1->2->4->6->5->7 D. 2->1->3->4->6->5->7
Câu 8: Giả sử trong tế bào sinh dưỡng của người khoảng 6,4.10
9
cặp nuclêôtit. Nếu chiều dài trung bình
của các NST giữa nguyên phân6micromet, thì tỉ lệ chiều dài phân tử ADN khi chưa đóng xoắn so với
chiều dài NST ở kì giữa là:
A. 7884 lần B. 6400 lần C. 8000 lần D. 4800 lần
Câu 9: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau trong trường hợp nào?
A. Di truyền gen đồng trội. B. Di truyền liên kết với giới tính.
C. Di truyền gen đa hiệu. D. Di truyền phân li độc lập của các gen.
Trang 1/5 - Mã đề thi 061
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Sinh học lớp 12 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Sinh học lớp 12 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Sinh học lớp 12 9 10 774