Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi më ®Çu
VÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö ng con ngêi hn nay trong c¸c tæ chøc, nãi chung ®ang lµ n ®Ò
t quan träng qut ®Þnh ®Õn hiÖu qu cña i ho¹t ®éng kh¸c trong chøc. BÊt
t tæ chøco nÕu biÕt sö dông vµ khai th¸c triÖt ®Ó hiÖu qungn c con ngêi th× ë ®ã
ho¹t ®éng kinh tÕ nãi riªng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nãi chung sÏ ®¹t hiÖu qucao. §èi víi tæ
chøc ho¹t ®éng SXKD th× gãp phÇn gi¶m chi phÝ n xt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng
kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¸c mÆt hµng trªn thÞ trêng vµ t¹o thÕ v÷ng cc cho tæ chøc m×nh ngµy
cµng ng ph¸t triÓn.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, ngêi qu¶n lý ph¶i biÕt khai th¸c nh÷ng ngn c ®ã cña con ngêi,
nh÷ng nhu cÇu, së tch, ham mª, ng nhiÖt t×nh ... tÊt c nh÷ng ®iÒu ®ã o nªn mét ®éng c
n trong lao ®éng. c©u nãi: Thµnh ng t phÇn ®îc ën ng nhiÖt
nh”. (Ng¹n n níc ngoµi, §¾c nn t©m). lßng nhiÖt t×nh ®îc t¹o ra ®éng lùc lao
®éng, nã lµm cho ngêi ta h¨ng say lµm viÖc, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña b¶n th©n ®Ó
n vµo ng viÖc, t¹o n n¨ng suÊt lao ®éng cao.
n ®Ò quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc ®ã lµ tr¶ c«ng lao ®éng. §©y lµ mét
vÊn ®Ò ®îc nhu cÊp nhiÒu ngµnh quan t©m. Trong c¬ chÕ thÞ trêng vÊn ®Ò tr¶ c«ng lao ®éng
lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng. TiÒn l¬ng trong c¸c DNNN hiÖn nay ®ang thÊp h¬n tiÒn l¬ng trong
c¸c DN thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. V× vËy ®Ó h¹n chÕ t×nh tr¹ng di chuyÓn lao ®éng cã
tr×nh ®é, cã tay nghÒ cao tõ khu vùc kinh tÕ quèc doanh sang khu vùc kinh tÕ t nh©n vµ khu vùc
kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ßi hái nhµ níc phi cã c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é trc«ng lao ®éng
sao cho thÝch hîp hu qu®èi víi ngêi lao ®éng. §Æc biÖt ®Ó sö dông lao ®éng hu qu mçi
tæ chøc phi x©y dùng cho m×nh mét ph¬ng ph¸p tr¶ c«ng lao ®éng nh»m kÝch thÝch ngêi lao
®éng lµm viÖc tÝch cùc h¬n, t¹o ra n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n lµm cho
tæ chøc ngµy cµng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng tng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng.
XuÊt ph¸t nhËn thøc trªn t«i xin nghiªn cøu ®Ò tµiChÝnh s¸ch thï lao lao ®éng
hîp lý vµ ®éng lùc lao ®éng .
1
Đề tài : Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề tài : Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động 9 10 930