Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Chính sách tỷ giá của Trung Quốc & tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nước

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi tèc ®é t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh cña
nÒn kinh tÕ, Trung Quèc ®· vît qua ba trô cét kinh tÕ chÝnh ®ang phôc håi
chËm ch¹p ®ã lµ Mü, NhËt B¶n vµ T©y ¢u vÒ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. Vai
trß cña Trung Quèc trªn trêng quèc tÕ ngµy cµng t¨ng nhanh, nhÊt lµ trªn
lÜnh vùc th¬ng m¹i. Sù thµnh c«ng ®ã mét phÇn lµ nhê vµo viÖc ho¹ch ®Þnh
vµ ®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ Trung Quèc kh¸ s¸t víi t×nh h×nh
®Êt níc vµ trªn thÕ giíi.
ChÝnh s¸ch tû gi¸, ®¬ng nhiªn kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. Víi chÝnh
s¸ch tû gi¸ hiÖn nay cña m×nh, Trung Quèc ®ang dÇn trë thµnh nguån cung
cÊp hµng ho¸ cho toµn thÕ giíi. §iÒu nµy ®· khiÕn cho c¸c nÒn kinh tÕ lín lo
ng¹i vµ trë thµnh ®Ò tµi chÝnh trong c¸c cuéc th¬ng th¶o vÒ th¬ng m¹i hiÖn
nay. VËy ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò trªn em ®· lùa chän ®Ò tµi:
"ChÝnh s¸ch tû gi¸ cña Trung Quèc vµ t¸c ®éng cña nã tíi th¬ng m¹i
Trung Quèc vµ mét sè níc".
Néi dung cña ®Ò ¸n nµy gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
1. Lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i vµ t¸c
®éng cña nã tíi th¬ng m¹i.
2. ChÝnh s¸ch tû gi¸ cña Trung Quèc vµ t¸c ®éng cña nã tíi ngo¹i th¬ng mét sè níc.
3. TriÓn väng thay ®æi chÝnh s¸ch tû gi¸ cña Trung Quèc vµ t¸c ®éng
cã thÓ cã tíi ViÖt Nam.

1

1. NH÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ
chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i, t¸c ®éng cña nã tíi th¬ng m¹i.
1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸
hèi ®o¸i.
Tû gi¸ hèi ®o¸i kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn nh÷ng c©n b»ng bªn ngoµi mµ
cßn t¸c ®éng ®Õn c¶ nh÷ng c©n ®èi bªn trong nÒn kinh tÕ. Ph©n tÝch
nh÷ng t¸c ®éng chñ yÕu cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®Õn th¬ng m¹i nãi riªng vµ
nÒn kinh tÕ nãi chung gióp chóng ta thÊy râ tÇm quan träng còng nh vai
trß cña nã ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc. §ã còng lµ c¬ së cho
viÖc lùa chän chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i hiÖn nay ®îc c¸c chÝnh phñ rÊt
coi träng.
1.1.1 Tû gi¸ hèi ®o¸i.
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña mét quèc gia tÝnh
b»ng tiÒn tÖ cña mét níc kh¸c, hay lµ quan hÖ so s¸nh vÒ mÆt gi¸ c¶ gi÷a hai
®ång tiÒn cña c¸c quèc gia kh¸c nhau. Nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ b¾t nguån
tõ nhu cÇu trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trùc tiÕp tõ quan hÖ tiÒn tÖ
gi÷a c¸c quèc gia. VÒ c¬ b¶n, ph©n tÝch vÊn ®Ò tû gi¸ cÇn tËp trung chó träng
vµo hai vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®éng cña tû gi¸
hèi ®o¸i vµ c¸c chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i.
1.1.1.1 C¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi tû gi¸ hèi ®o¸i.
Ngµy nay, tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng rÊt thêng xuyªn v...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi tèc ®é t¨ng trëng cao æn ®Þnh cña
nÒn kinh tÕ, Trung Quèc ®· vît qua ba trô cét kinh chÝnh ®ang phôc håi
chËm ch¹p ®ã lµ Mü, NhËt B¶n vµ T©y ¢u tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. Vai
trß cña Trung Quèc trªn trêng quèc ngµy cµng t¨ng nhanh, nhÊt trªn
lÜnh vùc th¬ng m¹i. Sù thµnh c«ng ®ã mét phÇn nhê vµo viÖc ho¹ch ®Þnh
®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ Trung Quèc kh¸ s¸t víi t×nh h×nh
®Êt níc vµ trªn thÕ giíi.
ChÝnh s¸ch gi¸, ®¬ng nhiªn kh«ng ph¶i mét ngo¹i lÖ. Víi chÝnh
s¸ch tû gi¸ hiÖn nay cña m×nh, Trung Quèc ®ang dÇn trë thµnh nguån cung
cÊp hµng ho¸ cho toµn thÕ giíi. §iÒu nµy ®· khiÕn cho c¸c nÒn kinh tÕ lín lo
ng¹i t thµnh ®Ò tµi chÝnh trong c¸c cuéc th¬ng th¶o th¬ng m¹i hiÖn
nay. VËy ®Ó t×m hiÓu s©u h¬n nh÷ng vÊn ®Ò trªn em ®· lùa chän ®Ò tµi:
"ChÝnh s¸ch gi¸ cña Trung Quèc t¸c ®éng cña tíi th¬ng m¹i
Trung Quèc vµ mét sè níc".
Néi dung cña ®Ò ¸n nµy gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau:
1. luËn chung gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch gi¸ hèi ®o¸i vµ t¸c
®éng cña nã tíi th¬ng m¹i.
2. ChÝnh s¸ch gi¸ cña Trung Quèc vµ c ®éng cña tíi ngo¹i th-
¬ng mét sè níc.
3. TriÓn väng thay ®æi chÝnh s¸ch gi¸ cña Trung Quèc vµ t¸c ®éng
cã thÓ cã tíi ViÖt Nam.
1
Đề tài : Chính sách tỷ giá của Trung Quốc & tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Chính sách tỷ giá của Trung Quốc & tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nước - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề tài : Chính sách tỷ giá của Trung Quốc & tác động của nó tới thương mại Trung Quốc và một số nước 9 10 40