Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Công tác quản lý vật liệu tại công ty may mặc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi Nãi §Çu
Khi nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta chuyÓn m×nh kÐo theo ra ®êi cña nhiÒu
thµnh phÇn kinh vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau tc¹nh tranh gay
g¾t ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®iÒu thiÕt yÕu. §iÒu ®ã ®Æt
cho doanh nghiÖp mét vÊn ®Ò sèng cßn muèn tån t¹i ®øng v÷ng trong chÕ
thÞ trêng ph¶i t×m cho m×nh híng ®i phï hîp. Yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
m×nh diÔn ra mét c¸ch thuËn i nhÊt: gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh, sè lîng s¶n phÈm
tiªu thô ngµy cµng cao. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tæng hßa nhiÒu
biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p hµng ®Çu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸
thµnh nh»m t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. Muèn cã nh÷ng s¶n phÈm tèt th× nguån nguyªn
liÖu vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o duy tr× viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt,
®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu trong qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm
cïng quan träng .
ThiÕu nguyªn liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc hoÆc gi¸n
®o¹n. ChÊt lîng nguyªn liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn chi phÝ
s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ dông
vèn.
Nh vËy c«ng t¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan
träng hµng ®Çu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc duy tr× lîng nguyªn liÖu trong
kho lu«n ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt ®Ó qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm kh«ng
gi¸n ®o¹n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý. Víi mong muèn ®îc t×m hiÓu
s©u h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, sau mét
thêi gian thùc tËp ë C«ng ty may Th¨ng Long - nghiÖp may liªn doanh G&A em
®· chän ®Ò tµi: "C«ng t¸c qu¶n vËt t t¹i C«ng ty may Th¨ng Long - nghiÖp
may liªn doanh G&A "
1
Đề tài : Công tác quản lý vật liệu tại công ty may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Công tác quản lý vật liệu tại công ty may mặc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề tài : Công tác quản lý vật liệu tại công ty may mặc 9 10 423