Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Công tác tiêu thụ sản phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt
cña C«ng ty, lµ kh©u quyÕt ®Þnh chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ còng
kh©u gióp n©ng cao hiÖu qu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh gióp
cho C«ng ty tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ trêng. ThËt vËy, c khi
C«ng ty tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh s¶n xuÊt ra th× lóc ®ã C«ng ty míi cã
thu nhËp ®Ó trang tr¶i nh÷ng chi p nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, vèn vay...
còng nh tiÒn ®Ó réng kinh doanh. vËy, nÕu kh«ng tiªu thô ®îc s¶n
phÈm th× mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ngõng trÖ. Trong nÒn kinh thÞ trêng
khi mµ c¸c C«ng ty ph¶i tæ chøc mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn th× gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhÊt t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô s¶n
phÈm. C¸c C«ng ty ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ trêng.
§Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh ®ã buéc C«ng ty
ph¶i t¹o ra cho m×nh mét chç ®øng thÝch hîp vµ v÷ng ch¾c. §iÒu nµy cã thÓ thùc
hiÖn ®îc hay kh«ng cßn phô thuéc vµo viÖc dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty
®Ó ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh s¾c bÐn nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng t¸c tiªu thô
s¶n phÈm , mét trong c¸c chiÕn lîc kinh doanh chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp th-
¬ng m¹i hiÖn nay, kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng tù ph¸t mµ mét m«n khoa häc,
mét nghÖ thuËt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
T¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i An Phó , c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®ang
lµ ®iÒu quan t©m nhÊt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô , th«ng
qua ®ã C«ng ty cã thÓ t¨ng doanh thu còng nh thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n.
ChÝnh vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i An Phó
t«i ®· chän ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò cña m×nh: "T×nh h×nh ho¹t ®éngc«ng t¸ctiªu
thô s¶n phÈm vµ doanh thu s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i An Phó".
§èi t îng cña ®Ò tµi:
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
TNHH th¬ng m¹i An Phó.
Ph¹m vi nghiªn cøu:
Đề tài : Công tác tiêu thụ sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Công tác tiêu thụ sản phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Đề tài : Công tác tiêu thụ sản phẩm 9 10 362