Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Công ty hợp doanh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu.
chuyÓn ®æi cña nÒn kinh thÞ trêng níc ta tËp trung bao cÊp
sang pt triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn t¹o nªn bíc ngoÆt lín
trong ®i lªn cña nÒn kinh ®Êt níc, trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa
héi. chuyÓn ®æi nµy ý nghÜa quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cho t×nh h×nh míi cña nÒn kinh ®Êt
níc, ®ã nÒn kinh vËn ®éng theo chÕ thÞ trêng, cÇn ph¶i thay
®æi c¨n b¶n ph¸p luËt kinh doanh, ®iÒu chØnh m«i trêng ho¹t ®éng kinh
doanh cho phï hîp víi xu thÕ míi cña ®Êt níc còng nh trªn tgiíi. Ngµy
12-6-1999 LuËt Doanh nghiÖp ®· ®îc Quèc héi níc ta th«ng qua ban hµnh
trong ®ã qui ®Þnh thñ tôc thµnh lËp, ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i h×nh doanh
nghiÖp nh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn, C«ng ty TNHH hai thµnh
viªn trë lªn, C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty t nh©n, c«ng ty hîp danh.
Trong ®ãxuÊt hiÖn cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi lµ c«ng ty
hîp danh. ViÖc mÆt cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ®· réng lùa
chän h¬n n÷a cho c¸c nhµ kinh doanh, thu hót ®îc nguån vèn trong còng
nh ngoµi níc, më réng hîp t¸c quèc tÕ trong qu¸ tr×nh héi nhËp.
Tuy nhiªn, nh÷ng qui ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp thñ tôc thµnh
lËp, ho¹t ®éng cu¶ c«ng ty hîp danh vÉn cßn h¹n chÕ, lo¹i h×nh doanh
nghiÖp nµy ë níc ta cßn chËm ph¸t triÓn. Do vËy cÇn hoµn thiÖn h¬n
n÷a chÕ ®é ph¸p còng nh viÖc thóc ®Èy lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
ph¸t triÓn réng r·i ë níc ta. do trªn t«i thùc hiÖn ®Ò tµi "C«ng ty hîp
danh, chÕ ®é ph¸p lý thµnh lËp ho¹t ®éng". Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn
- Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty.
- ChÕ ®é ph¸p thµnh lËp ho¹t ®éng c«ng ty hîp danh ë ViÖt
Nam.
- Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chÕ ®é ph¸p thµnh lËp
ho¹t ®éng cña c«ng ty hîp danh.
§ç H÷u ChiÕn LuËt kinh doanh 41 - A
1
Đề tài : Công ty hợp doanh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Công ty hợp doanh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài : Công ty hợp doanh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động 9 10 255