Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạch toán, kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPTMXD Sóc Sơn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lêi më ®Çu
Vèn b»ng tiÒn së, tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cho mét doanh nghiÖp h×nh
thµnh tån t¹i, ®iÒu kiÖn b¶n ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh còng nh
thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay
ph¹m vi ho¹t ®éng cña doang nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n ë trong níc mµ ®·
®îc më réng, t¨ng cêng hîp t¸c víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Do ®ã, quy m«
kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín phøc t¹p, viÖc dông qu¶n chóng
cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
MÆt kh¸c, to¸n c«ng ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n c¸c ho¹t ®éng tÝnh
to¸n kinh kiÓm tra viÖc b¶o tµi s¶n, dông tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o
quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c
kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chia ra lµm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a
chóng mèi quan h÷u g¾n t¹o thµnh mét thèng qu¶n thùc
cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh hai mÆt cña mçi
hiÖn tîng, mçi qu¸ tr×nh : Vèn nguån, t¨ng gi¶m ... Mçi th«ng tin thu ®-
îc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh cã tÝnh hai n¨m: th«ng tin vµ kiÓm tra. Do ®ã, viÖc
chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn nh»m ®a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt,
chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu cña vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ
chi tiªu cña chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶nlý thÓ n¾m
b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt, ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt vÒ
®Çu t, chi tiªu trong t¬ng lai nh thÕ nµo. Bªn c¹nh nhiÖm kiÓm tra c¸c
chøng tõ, sæ s¸ch vÒ t×nh h×nh lu chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã chóng ta biÕt ®¬c hiÖu
qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh.
Thùc ë níc ta trong thêi gian qua cho thÊy ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc
biÖt doanh nghiÖp nhµ níc, hiÖu qu¶ dông vèn ®Çu t nãi chung vèn
b»ng tiÒn nãi riªng cßn rÊt thÊp , cha khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng
1
Đề tài : Hoạch toán, kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPTMXD Sóc Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạch toán, kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPTMXD Sóc Sơn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Đề tài : Hoạch toán, kế toán vốn bằng tiền tại công ty CPTMXD Sóc Sơn 9 10 446