Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi "

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THUVIENNET.VN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, víi nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn vµ bµi häc cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §¹i héi §¶ng toµn
quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ba ch¬ng tr×nh môc tiªu lín: “ L¬ng thùc, thùc phÈm,
hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu”. Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ hµng ®Çu cña ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta trong vµi thËp kû tíi. TiÕp ®Õn §¹i héi VIII vµ IX l¹i
kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ trªn trong ®ã n«ng l©m
nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo híng thÞ trêng g¾n víi c«ng
nghiÖp chÕ biÕn ®¸p øng nhu cÇu trong níc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ph¸t huy lîi
thÕ so s¸nh, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng…
Trong sè 10 mÆt hµng n«ng s¶n, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu th× chÌ ®ang cã xu
híng ngµy cµng gia t¨ng. C©y chÌ ®îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa
b¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt chÌ trong nhiÒu n¨m qua ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc
nhu cÇu vÒ chÌ uèng trong níc, ®ång thêi cßn xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng
chôc triÖu USD mçi n¨m. Tuy cã nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ chÌ gi¶m lµm cho ®êi
sèng cña nh÷ng ngêi trång chÌ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhng nh×n tæng thÓ th×
c©y chÌ vÉn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¹o viÖc
lµm, t¨ng thu nhËp cho mét bé phËn ®¸ng kÓ nh©n d©n vïng trung du, miÒn
nói, vïng cao, vïng xa vµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. V× vËy viÖc
s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu lµ mét híng quan träng nh»m thóc ®Èy tèc
®é t¨ng trëng cña n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n níc ta.
ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã nhiÒu lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn c©y chÌ h¬n c¸c
níc kh¸c, chóng ta cã ®iÒu kiÖn vÒ khÝ hËu, thæ nhìng thÝch hîp cho c©y chÌ
ph¸t triÓn, cã nguån lao ®éng dåi dµo trong n«ng nghiÖp vµ thÞ trêng tiªu thô
tiÒm tµng trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn lîng chÌ xuÊt khÈu cßn rÊt h¹n chÕ
chØ chiÕm 2% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi. V× vËy, ®Ó ngµnh chÌ
ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty TNHH TM §¹i lîi nãi riªng cã ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi trong viÖc xuÊt khÈu chÌ ra thÞ trêng ThÕ giíi ®ã lµ mét vÊn
®Ò hÕt søc cÊp thiÕt.
THUVIENNET.VN 1

THUVIENNET.VN

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua mÆc dï ®· cã sù cè g¾ng nç lùc trong
viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò xuÊt khÈu chÌ, nhng C«ng ty TNHH TM §¹i lîi gÆp
kh«ng Ýt khã kh¨n, víng m¾c cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt. ChÝnh v× vËy, qua thêi
gian nghiªn cøu lý luËn, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña C«ng ty TNHH
TM §¹i lîi ” .
MÆc dï thêi gian qua ®· cã nh÷ng nhiÒu §Ò tµi khoa häc, luËn ¸n,
ch...
THUVIENNET.VN
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
XuÊt ph¸t t×nh h×nh ®æi míi cña nÒn kinh thÕ giíi, víi nh÷ng kinh
nghiÖm thùc tiÔn bµi häc cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. §¹i héi §¶ng toµn
quèc lÇn thø VI ®· ®Ò ra ba ch¬ng tr×nh môc tiªu lín: “ L¬ng thùc, thùc phÈm,
hµng tiªu dïng hµng xuÊt khÈu”. Kh¼ng ®Þnh trÝ hµng ®Çu cña ngµnh
n«ng nghiÖp níc ta trong vµi thËp tíi. TiÕp ®Õn §¹i héi VIII IX l¹i
kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a ba ch¬ng tr×nh kinh trªn trong ®ã n«ng l©m
nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ theo híng thÞ trêng g¾n víi c«ng
nghiÖp cbiÕn ®¸p øng nhu cÇu trong níc, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ph¸t huy lîi
thÕ so s¸nh, b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng
Trong 10 mÆt hµng n«ng s¶n, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu th× c ®ang xu
híng ngµy cµng gia t¨ng. C©y chÌ ®îc trång nhiÒu ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa
b¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt chÌ trong nhiÒu n¨m qua ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc
nhu cÇu chÌ uèng trong níc, ®ång thêi cßn xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng
chôc triÖu USD mçi n¨m. Tuy nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ c gi¶m lµm cho ®êi
sèng cña nh÷ng ngêi trång chÌ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nhng nh×n tæng thÓ th×
c©y chÌ vÉn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn t¹o viÖc
lµm, t¨ng thu nhËp cho mét phËn ®¸ng nh©n d©n vïng trung du, miÒn
nói, vïng cao, vïng xa gãp phÇn b¶o m«i trêng sinh th¸i. vËy viÖc
s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu lµ mét híng quan träng nh»m thóc ®Èy tèc
®é t¨ng trëng cña n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n níc ta.
ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhiÒu lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn c©y c h¬n c¸c
níc kh¸c, chóng ta ®iÒu kiÖn khÝ hËu, t nhìng thÝch hîp cho c©y c
ph¸t triÓn, cã nguån lao ®éng dåi dµo trong n«ng nghiÖp vµ thÞ trêng tiªu thô
tiÒm tµng trong ngoµi níc. Tuy nhiªn lîng chÌ xuÊt khÈu cßn rÊt h¹n chÕ
chØ chiÕm 2% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu cña toµn thÕ giíi. V× vËy, ®Ó ngµnh c
ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty TNHH TM §¹i lîi nãi riªng cã ®îc nh÷ng b-
íc ph¸t triÓn míi trong viÖc xuÊt khÈu chÌ ra thÞ trêng ThÕ giíi ®ã lµ mét vÊn
®Ò hÕt søc cÊp thiÕt.
THUVIENNET.VN
1
Đề tài "Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi " - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi " - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đề tài "Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi " 9 10 288