Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, trong nÒn kinh níc ta, dÖt may mét trong nh÷ng ngµnh
®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt
c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam,
C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c
mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam,
trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc
x©y dùng ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng Nhµ níc tÆng thëng
nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc
phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña c«ng
nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ tr-
êng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi
c«ng nghÖ ngay nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm.
MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. m¸y to¸n trong
C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n chÆt chÏ chi p s¶n
xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc.
§©y còng mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh vËy, em
®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh kÕ
to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty phÇn May
Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gåm ba phÇn:
PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
may Th¨ng Long.
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty may Th¨ng Long.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖnto¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Líp KÕ To¸n K33
Đề tài : Hoàn thiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long 9 10 911