Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN"

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUVIENNET.VN
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi Më §Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, lµ mét níc n«ng nghiÖp
trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, v× thÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn
lîc nh»m sö dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n
c«ng l¹i lùc lîng lao ®éng vµ t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng sù kiÖn quan
träng ®ã lµ ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vµ hiÖn nay ViÖt Nam ®· gia nhËp vµo
AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu cã ®iÓm t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ vµ gÇn gòi
nhau vÒ mÆt ®Þa lý . N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng vµ Ên §é D¬ng, lµ ®Çu
mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN cã ®iÒu kiÖn ®Ó
ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta vµ
mèi quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a níc ta vµ c¸c níc ASEAN, c«ng ty
INTIMEX thÊy râ ®îc thÞ trêng ASEAN lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm
n¨ng mµ l¹i kh«ng khã tÝnh vµ ngµy nay nã ®· trë thµnh mét thÞ trêng
xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ë
thÞ trêng ASEAN mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, v× vËy em chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn quyÕt
®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy nh»m nghiªn cøu quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN tõ ®ã
®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty .

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nay lµ thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n
phÈm n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX . Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
®îc giíi h¹n tõ n¨m 2001 trë vÒ ®©y vµ trong ph¹m vi c¸c níc ASEAN
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy ,Em ®· sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt
biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp trªn c¬ së
nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc cïng c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh...
®Ó nghiªn cøu nh÷ng yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
xuÊt khÈu cña c«ng ty kinh doanh quèc tÕ
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt
khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc
ASEAN.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn q...
THUVIENNET.VN
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi Më §Çu
ViÖt Nam n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi gmïa, mét níc n«ng nghiÖp
trªn 70% lùc lîng lao ®éng ho¹t ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp, v× thÕ
§¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh n«ng s¶n lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chiÕn
lîc nh»m dông lùc lîng lao ®éng rÊt lín trong n«ng nghiÖp, ph©n
c«ng l¹i lùc lîng lao ®éng t¹o nguån ban ®Çu cÇn thiÕt cho
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Mét trong nh÷ng kiÖn quan
träng ®ã ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµo 28/7/1995, mét mèc son
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ vµ hiÖn nay ViÖt Nam ®· gia nhËp vµo
AFTA. C¸c níc ASEAN ®Òu cã ®iÓm t¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸ vµ gÇn gòi
nhau vÒ mÆt ®Þa lý . N»m gi÷a Th¸i B×nh D¬ng Ên §é D¬ng, lµ ®Çu
mèi cöa ngâ giao th«ng quan träng, c¸c níc ASEAN ®iÒu kiÖn ®Ó
ph¸t triÓn. NhËn thøc ®îc lîi thÕ to lín cña hµng n«ng s¶n níc ta
mèi quan th¬ng m¹i gi÷a níc ta c¸c níc ASEAN, c«ng ty
INTIMEX thÊy ®îc thÞ trêng ASEAN mét thÞ trêng ®Çy tiÒm
n¨ng l¹i kh«ng khã tÝnh ngµy nay ®· trë thµnh mét thÞ trêng
xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng to lín, vÉn cßn tån t¹i mét sè h¹n cnhÊt ®Þnh ë
thÞ trêng ASEAN mµ c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n, vËy em chän ®Ò tµi:Hoµn thiÖn quyÕt
®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN”.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy nh»m nghiªn cøu quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm
n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty sang thÞ trêng c¸c níc ASEAN ®ã
®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña c«ng ty .
THUVIENNET.VN
Đề tài "Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN" - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Đề tài "Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN" 9 10 62