Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lêi më ®Çu.
Cïng víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, thèng ng©n hµng th¬ng
m¹i (NHTM) còng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t thµnh c¸c trung gian tµi chÝnh ®a
vèn n¬i thõa sang n¬i thiÕu, ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña c¸c doanh
nghiÖp. khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp phôc s¶n xuÊt kinh doanh rÊt
lín, tÝch luü kh«ng kÞp ®Ó më réng s¶n xuÊt, chÝnh vËy c¸c doanh nghiÖp ®·
cÇn sö dông vèn tÝn dông thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh. ë níc ta hiÖn nay th× chñ
yÕu míi c cã ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn nhiÖm nµy, vµ c¸c
NHTM ngµy cµng ph¸t triÓn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vai trß cña m×nh trong
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
§Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM vµ vai trß to
lín cña trong nÒn kinh thÞ trêng nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi
"Ho¹t ®éng tÝn dông cña thèng NHTM ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay".
Bµi viÕt bao gåm nh÷ng néi dung sau:
- Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ NHTM vµ tÝn dông ng©n hµng.
- Ch¬ng II: Mét sè vÊn
®Ò c¬ b¶n trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM ë ViÖt Nam.
- Ch¬ng III: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ë ViÖt
Nam hiÖn nay mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng
tÝn dông ng©n hµng.
Em hy väng bµi viÕt cã thÓ lµm râ mét sè lý luËn vÒ NHTM, ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ViÖt
Nam hiÖn nay. Bµi viÕt ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Hµ Néi, ngµy 20/9/2002
1
Đề tài : Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề tài : Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 515