Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n

më ®Çu
§Êt níc ta ®i lªn tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, s¶n xuÊt l¬ng thùc
chñ yÕu lµ c©y lóa níc mµ mét sè hoa mµu kh¸c nhng ph©n t¸n. bªn c¹nh ®ã,
nÒ kinh tÕ cña níc ta cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, cha cã ®îcnÒ t¶ng ®Ó t¹o ®µ
phÊt triÓn. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®· më ra cho nÒn
kinh tÕ n«ng nghiÖp mét híng ®i míi víi mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn, xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc vµ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp
®· ®îc chó träng h¬n. Tõ sau nghÞ quyÕt 10 cña Bé ChÝnh trÞ vµ nhiÒu chÝnh
s¸ch míi ®îc ban hµnh ®· gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng rµng buéc phong kiÕn phi
kinh tÕ trong n«ng nghiÖp vµ chØ thÞ 100 cña Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng víi
nh©n d©n kho¸n s¶n phÈm c©y lóa ®Õn nhãm ngêi vµ ngêi lao ®éng. §©y ®îc
coi lµ ch×a kho¸ vµng ®Ó më ra thêi kú míi cña n«ng ngiÖp. Bëi v× §¶ng ta
®· x¸c ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn ®îc nÒn kinh tÕ th× tríc tiªn lµ ph¶i ph¸t triÓn ®îc
n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp víi xu híng gi¶m tû
träng c©y lîng thùc, t¨ng dÇn tû träng c©y c«ng nghiÖp vµ thuû s¶n vµ gi¶m
dÇn tû träng n«ng nghiÖp trong n«ng th«n vµ t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp, x©y
dùng vµ dÞch vô.
Ph¸t triÓn n«ng ngiÖp mét c¸ch toµn diÖn nh»m tõ ®ã tÝch luü cho
c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ.
ViÖc thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc ®ã phô thuéc phÇn lín vµo hiÖu qu¶ ®æ
míi c¬ chÕ qu¶n lý, c¸c chÝnh sach hå tù ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
trong nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp thùc
hiÖn nh thÕ nµo, tËp trung vµo nh÷ng g×, thùc thi nh÷ng ngµnh nµo mòi nhän
vµ then chèt, xu híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp... lµ hµng lo¹t nh÷ng
vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc tÝnh ®Õn.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 3 phÇn:
PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng ngiÖp
PhÇn II. Thùc tr¹ng vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp ViÖt
Nam tõ tríc n¨m 1985-1988 tíi nay.
PhÇn III. Gi¶i ph¸p cho xu híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng
nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005
1

KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n
PhÇn I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ n«ng nghiÖp
I. Vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña N«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ
quèc d©n.

1. §Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
N«ng nghiÖp lµ mét lÜnh vùc rÊt phong phó. N«ng d©n sèng ë khu vùc
n«ng nghiÖp g¾n liÒn víi n«ng th«n, s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thiªn nhiªn, víi
m«i trêng vµ gÆp nhiÒu rñi ro, ®Æc biÖt lµ ®èi víi n...
KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n
më ®Çu
§Êt níc ta ®i lªn mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, s¶n xuÊt l¬ng thùc
chñ yÕu lµ c©y lóa níc mµ mét sè hoa mµu kh¸c nhng ph©n t¸n. bªn c¹nh ®ã,
kinh cña níc ta cßn gÆp nhiÒu k kh¨n, cha ®îcnÒ t¶ng ®Ó t¹o ®µ
phÊt triÓn. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®· ra cho nÒn
kinh n«ng nghiÖp mét híng ®i míi víi mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn, xo¸ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa díi sù qu¶n cña Nhµ níc ®Æc biÖt nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp
®· ®îc chó träng h¬n. sau nghÞ quyÕt 10 cña ChÝnh trÞ nhiÒu chÝnh
s¸ch míi ®îc ban hµnh ®· gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng rµng buéc phong kiÕn phi
kinh trong n«ng nghiÖp chØ thÞ 100 cña Ban th Trung ¬ng §¶ng víi
nh©n d©n kho¸n s¶n phÈm c©y lóa ®Õn nhãm ngêingêi lao ®éng. §©y ®îc
coi ch×a kho¸ vµng ®Ó ra thêi míi cña n«ng ngiÖp. Bëi §¶ng ta
®· x¸c ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn ®îc nÒn kinh th× tríc tiªn ph¶i ph¸t triÓn ®îc
n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng nghiÖp víi xu híng gi¶m
träng c©y lîng thùc, t¨ng dÇn träng c©y c«ng nghiÖp thuû s¶n gi¶m
dÇn tû träng n«ng nghiÖp trong n«ng th«n vµ t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp, x©y
dùng vµ dÞch vô.
Ph¸t triÓn n«ng ngiÖp mét c¸ch toµn diÖn nh»m ®ã tÝch luü cho
c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ.
ViÖc thùc hiÖn nh÷ng chiÕn lîc ®ã phô thuéc phÇn lín vµo hiÖu qu¶ ®æ
míi c qu¶n lý, c¸c chÝnh sach ph¸t triÓn chuyÓn ch cÊu
trong nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp. ChuyÓn dÞchcÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp thùc
hiÖn nh thÕ nµo, tËp trungo nh÷ng g×, thùc thi nh÷ng ngµnh nµo mòi nhän
then chèt, xu híng chuyÓn dÞch cÊu n«ng nghiÖp... hµng lo¹t nh÷ng
vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc tÝnh ®Õn.
Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 3 phÇn:
PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng ngiÖp
PhÇn II. Thùc tr¹ng chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng nghiÖp ViÖt
Nam tõ tríc n¨m 1985-1988 tíi nay.
PhÇn III. Gi¶i ph¸p cho xu híng chuyÓn dÞch cÊu kinh n«ng
nghiÖp ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005
1
Đề tài : Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đề tài : Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 9 10 404