Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn lµ
mét trong nh÷ng yÕu quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc
gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH-
H§H ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t trë thµnh chiÕn lîc quan träng cña ®Êt níc.
Nguån vèn ODA ®îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ mét trong nh÷ng
nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t
triÓn kinh héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vèn
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, p phÇn thóc ®Èy t¨ng
trëng kinh tÕ vµ gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ mét kho¶n cho vay,
®i kÌm víi c¸c ®iÒu kiÖn ng buéc chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ g¸nh nÆng
nÇn cho c¸c t sau hoÆc ph¶i chÞu sù chi phèi cña níc ngoµi nÕu chóng ta
kh«ng biÕt c¸ch qu¶n vµ dông ODA. Bëi vËy qu¶n dông ODA sao
cho hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Êt níc lµ mét yªu
cÇu tÊt yÕu.
mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n kinh tÕ- §¹i häc kinh Quèc
d©n Hµ Néi, em thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng
c«ng t¸c qu¶n lý dông nguån Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ë ViÖt
Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay" rÊt thiÕt thùc t phôc cho chuyªn
m«n cña em sau nµy. Th«ng qua kiÕn thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi gióp ®ì
cña thÇy gi¸o , gi¸o m«n viÖc tham kh¶o mét tµi liÖu, em xin tr×nh bµy
néi dung ®Ò tµi nµy nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan nguån trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai
trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n
vµ sö dông ODA.
1
Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 211