Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Êt níc ta bíc ngoÆt lín.
Khi nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã®iÒu tiÕt, qu¶n cña nhµ níc theo
®Þnh híng héi chñ nghÜa héi chñ nghÜa. Trong ®iÒu kiÖn më cöa xu
thÕ khu vùc ho¸, quèc ho¸, ®êi sèng kinh ngµy cµng trë thµnh xu thÕ tÊt
yÕu thÕ cña c¸c doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh mét ph©n më trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n vµ ngµy cµng héi nhËp, vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ trong khu
vùc. §iÒu nµy t¹o cho c¸c doanh nghiÖp héi tiÕp cËn c¸c thÞ trêng
réng trÞ trêng truyÒn thèng. §ång thêi còng ®Æt doanh nghiÖp tríc c¸c
nguy c¬ bÞ ®µo th¶i nÕu kh«ng thÝch øng víi s biÕn ®éng cña thÞ trêng .
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÕ giíi lµm cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i
thay ®æi c¸c quan ®iÓm qu¶n trÞ kinh doanh. NÕu c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh
doanh truyÒn thèng cho r»ng ho¹t ®éng tiªu thô ho¹t ®éng ®i sau ho¹t
®«ng s¶n xuÊt th× ngµy nay c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan niÖm
tiªu thô ho¹t ®éng ®i tríc ho¹t ®éng x¶n xuÊt thÓ c«ng t¸c ®iÒu tra
nghiªn cøu thÞ trêng lu«n ph¶i ®Æt tríc khi tiÕn hµnh c ho¹t ®éngn xuÊt.
C¸c doanh nghiÖp cho r»ng: “doanh nghiÖp b¸n nh÷ng thÞ trêng cÇn chø
kh«ng b¸n nh÷ng m×nh ”. Do vËy trong nÒn kinh thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm lµ ho¹t ®éng cùc kú quan träng.
Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp theo ®uæi lîi nhuËn vÊn ®Ò
®Æt ra lµm thÕ nµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng. Lµm ¨n
l·i trong ®iÒu kiªn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t tµi nguyªn khan hiÕm nh
hiÖn nay ®iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo hoat ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp doanh nghiÖp tiªu thô ®ù¬c s¶n phÈm míi thu håi ®¬c
vèn thu ®îc lîi nhuËn ng¬c l¹i doanh nghiÖp nÕu kh«ng tiªu thô ®îc s¶n
phÈm doanh nghiÖp kh«ng thu håi ®îc vèn kh«ng lîi nhuËn, ho¹t ®éng
t¸i s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®îc thùc hiÖn dÉn ®iÕn thua lç vµ ph¸ s¶n.
thùc tiÔn ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng ViÖt nam hiÖn nay ta
thÊy r»ng. MÆc ®· tho¸t khñng ho¶ng tõng bíc ph¸t triÓn nhng vÉn
mét nÒn kinh yÕu kÐm, chËm ph¸t triÓn so víi thÕ giíi khu vùc. §iÒu
nµy ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung c¸c
doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nãi riªng nhÊt trong xu thÕ héi nhËp víi t
giíi khu vùc. C¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi mét t×nh huèng hÕt søc
khã kh¨n võa ph¶i t×m c¸ch chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc võa ph¶i tËp chung
c¸c thêi c¬ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng níc ngoµi, trong khi tiÒm n¨ng vÒ mäi mÆt
cña c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn ®îc th× kh«ng
ai kh¸c mµ chÝnh c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m lÊy híng ®i cho m×nh trong ®ã
viÖc t×m kiÕm thÞ trêng vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
1
Đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề tài : Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 9 10 747