Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu PROSIMEX"

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUVIENNET.VN

trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng - hµ néi
khoa kinh tÕ ®èi ngo¹i

  

Thu ho¹ch thùc tËp
§Ò tµi:

ThÞ trêng cµ phª thÕ giíi vµ c¸c gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt
khÈu cµ phª t¹i C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt
khÈu prosimex.

Gi¸o viªn híng dÉn: Th¹c sü Vò Sü TuÊn
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Lan H¬ng
Líp: TC 18 A2

Hµ néi, n¨m 2003
THUVIENNET.VN

1

THUVIENNET.VN

Lêi më ®Çu
Tõ nhiÒu n¨m nay cµ phª ®· trë thµnh mét nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi cu«c
sèng con ngêi. Cµ phª cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµ lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm
n«ng nghiÖp mang ngo¹i tÖ lín cho nhiÒu níc, theo mét sè nghiªn cøu cho thÊy
cµ phª chøa mét sè vitamin nhãm B, ®Æc biÖt lµ axit nicotenic, vitamin pp vµ
mét sè chÊt kh¸c trong h¹t cµ phª cã tíi 670 hîp chÊt th¬m, t¹i h¬ng vÞ ®Æc trng
tuyÖt vêi, khiÕn cho viÖc uèng cµ phª trë thµnh thãi quen vµ tËp qu¸n cña phÇn
lín d©n sè trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c níc ph¸t triÓn.
VÒ c«ng dông cµ phª kh«ng chØ lµ mét lo¹i ®å uèng mµ cßn lµ nguyªn liÖu
cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh: b¸nh kÑo, s÷a, dîc phÈm vv... nhu
cÇu vÒ s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng thÕ giíi ngµy cµng t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt
lîng ®ßi hái nh÷ng ngêi s¶n xuÊt vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¶i ®¸p øng kÞp thêi vµ
linh ho¹t cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña tõng khu vùc thÞ trêng cô thÓ.
Tríc yªu cÇu tõ phÝa thÞ trêng ngµnh cµ phª ViÖt Nam, thùc hiÖn ®êng lèi
cña ®¶ng vµ nhµ níc ta, ®· biÕn c©y cµ phª tõ mét mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu
chñ lùc chØ ®øng sau c©y lóa. S¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam ®· ®îc biÕt ®Õn trªn thÞ
trêng thÕ giíi vµ níc ta ®· trë thµnh mét trong nh÷ng níc trång vµ xuÊt khÈu
nhiÒu vµ phª. Tuy nhiªn, tiÒm n¨ng vÉn cha ®îc khai th¸c hiÖu qu¶ vµ xuÊt khÈu
cµ phª vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp.
C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu tªn giao dÞch lµ prosimex
doanh nghiÖp nhµ níc thuéc bé th¬ng m¹i ra ®êi n¨m 1989 víi chøc n¨ng xu©t
khÈu c¸c mÆt hµng trong ®ã cã mÆt hµng cµ phª còng gÆp ph¶i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn
ph¶i t×m kiÕm gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh c«ng ty võa ph¶i
h¹ch to¸n ®éc lËp sao cho võa cã l·i, võa ®¸p øng ®îc môc tiªu lµ ®Èy m¹nh s¶n
xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp, do
®ã yªu cÇu cÇn thiÕt cña c«ng ty lµ ph¶i nghiªn cøu nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã
kh¨n ®ang gÆp ph¶i nhÊt lµ kh©u tæ chøc vµ thùc hiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu ®Ó ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. §©y
còng lµ lý do ®Ó em chän ®Ò tµi “thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng c...
THUVIENNET.VN
THUVIENNET.VN 1
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng - hµ néi
khoa kinh tÕ ®èi ngo¹i
Thu ho¹ch thùc tËp
§Ò tµi:
ThÞ trêng cµ phª thÕ giíi vµ c¸c gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt
khÈu cµ phª t¹i C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt
khÈu prosimex.
Gi¸o viªn híng dÉn: Th¹c sü Vò Sü TuÊn
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ Lan H¬ng
Líp: TC 18 A2

Đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu PROSIMEX" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu PROSIMEX" - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu PROSIMEX" 9 10 871