Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch Ngân hàng đầu tiên và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi më ®Çu
Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ tõ sau
khi ph¸p lÖnh ng©n hµng ë níc ta ra ®êi (1990) th× ngµnh ng©n hµng còng
chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõthèng ng©n hµng lµ mét cÊp sangthèng ng©n hµng hai
cÊp. Sù xuÊt hiÖn hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ s x©m nhËp thÞ trêng
cña c¸c ng©n hµng liªn doanh chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n ng
níc ngoµi ®· m cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i
trêng kinh doanh ng©n hµng ë níc ta “nãng” dÇn lªn vµ thÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng
th¬ng m¹i trong níc ngµy cµng bÞ thu hÑp. §Æc biÖt trong thêi kú nµy, c¸c ®Þnh chÕ
ng©n hµng ho¹t ®éng trong sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña m«i trêng kinh doanh vµ
cuéc chiÕn giµnh giËt thÞ trêng diÔn ra ngµy cµng khèc liÖt. Bªn c¹nh ®ã, do sù yÕu
kÐm trong kinh doanh, chÕ chÝnh s¸ch thiÕu ®ång vµ cßn nhiÒu bÊt hîp ®·
g©y nªn t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn nghiªm träng, k ®ßi gia t¨ng. §iÒu nµy ®·
®Èy c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta vµo tr¹ng th¸i nÐ tr¸nh, co côm trong kinh
doanh trong khi ®ã lîng vèn vay l¹i ø ®äng nhiÒu (n¨m 1999 lîng vèn vay
ø ®äng ë c¸c ng©n hµng t¨ng 20% so víi n¨m 1998). Tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó
khai th«ng nh÷ng t¾c ®a ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©nng tho¸t khái
t×nh tr¹ng tr× trÖ, yÕu kÐm, n©ng cao søc c¹nh tranh, c¸c nhµ qu¶n t ng©n hµng ë
níc ta ®· nhËn thÊy vai trß quan träng cña Marketing nªn ®· tõng bíc chuyÓn híng
kinh doanh theo triÕt Marketing ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy
nhiªn do cßn míi ®èi víi c¸c ng©n hµng vÒ luËn l·n thùc tiÔn nªn viÖc
øng dông Marketing trong kinh doanh cßn nhiÒu yÕu kÐm cha t¬ng xøng víi
tiÇm quan träng cña nã. XuÊt ph¸t t×nh h×nh ®ã, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶
cña viÖc øng dông Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c ng©n hµng th¬ng
m¹i cña níc ta nãi chung t¹i giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn ViÖt
Nam nãi riªng, em ®· chän ®Ò tµi øng dông Marketing vµo ho¹t ®éng t¹i
giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn ViÖt Nam cho ®Ò ¸n m«n häc cña
m×nh. Môc tiªu cña bµi viÕt lµ xuÊt ph¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm chung ho¹t ®éng
Marketing trong ngµnh ng©n hµng thùc tr¹ng øng dông cña ë c¸c ng©n hµng
th¬ng m¹i cña ViÖt Nam nãi chung ë giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t ph¸t
Đề tài : Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch Ngân hàng đầu tiên và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch Ngân hàng đầu tiên và phát triển Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề tài : Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch Ngân hàng đầu tiên và phát triển Việt Nam 9 10 233