Ktl-icon-tai-lieu

đề thi

Được đăng lên bởi prog10999
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
BÌNH PHƯỚC

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9
THCS n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: Hãa häc - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

§Ò chÝnh thøc

Câu I (4,0 điểm).
1/ Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho 7 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl có 7 chất khí khác
nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:
X1 + X2 → Na2CO3 + H2O
X3 + H2O điện phân dung dịch
X2 + X4 + H2
có màng ngăn

X5 + X2 → X6 + H2O
X6 + CO2 + H2O → X7 + X1
điện phân nóng chảy
X5

X8 + O2

Criolit

Chọn các chất X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8 thích hợp và hoàn thành các phương trình hoá học của các phản
ứng trên.
3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X2
Câu II (3,0 điểm).
Cho 26,91 (g) kim loại M vào 700 ml dung dịch AlCl 3 0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V
lít H2 (đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.
Câu III (6,0 điểm):
Chia 80 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:
Hoà tan hết phần I vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A và 6,72 lít khí H 2 (đktc). Thêm
60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.
1/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.
2/ Cho phần II tác dụng vừa hết với H2SO4 đặc nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu
được dung dịch E chỉ chứa Fe 2(SO4)3. Cho 10,8 (g) bột Mg vào 300 ml dung dịch E khuấy kĩ, sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được 12,6 (g) chất rắn C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2
dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn F (trong điều kiện thí nghiệm BaSO 4
không bị phân huỷ). Tính CM của dung dịch E và giá trị m.
Câu IV (4,0 điểm).
1/ Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện các biến hóa theo sơ đồ

sau:
Axetilen
P.V.C

(4)

(1)

(3)

Vinylclorua

(2)

Etilen
(6)

(5)

(8)

ĐicloEtan

Etan

(7)

Etylclorua

2/ Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C 5H12 và Cl2 tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
sản phẩm hữu cơ mà trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết các công thức cấu tạo có thể có của
các sản phẩm hữu cơ đó.
Câu V (3,0 điểm).
Đốt cháy hoàn toàn 1 (g) hỗn hợp X gồm C 2H2, C3H6, C2H6. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung
dịch Ca(OH)2 0,02 M thu được 1 (g) kết tủa. Mặt khác 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu tối đa 200 ml
dung dịch Br2...
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o
BÌNH PHƯỚC
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9
THCS n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: Hãa häc - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Câu I (4,0 điểm).
1/ Chọn 7 chất rắn khác nhau khi cho 7 chất đó lần lượt tác dụng với dung dịch HCl 7 chất khí khác
nhau thoát ra. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.
2/ Cho các sơ đồ phản ứng hoá học sau đây:
X
1
+ X
2
→ Na
2
CO
3
+ H
2
O
X
3
+ H
2
O X
2
+ X
4
+ H
2
X
5
+ X
2
→ X
6
+ H
2
O
X
6
+ CO
2
+ H
2
O → X
7
+ X
1
X
5
X
8
+ O
2
Chọn các chất X
1
, X
2
, X
3
, X
5
, X
6
, X
7
, X
8
thích hợp hoàn thành các phương trình hoá học của các phản
ứng trên.
3/ Em hãy đề xuất thêm 4 phản ứng khác nhau để trực tiếp điều chế X
2
Câu II (3,0 điểm).
Cho 26,91 (g) kim loại M vào 700 ml dung dịch AlCl
3
0,5M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V
lít H
2
(đktc) và 17,94 (g) kết tủa. Xác định kim loại M và giá trị của V.
Câu III (6,0 điểm):
Chia 80 (g) hỗn hợp X gồm sắt và một oxit của sắt thành hai phần bằng nhau:
Hoà tan hết phần I vào 400 (g) dung dịch HCl 16,425% được dung dịch A 6,72 lít khí H
2
(đktc). Thêm
60,6 (g) nước vào A được dung dịch B, nồng độ % của HCl dư trong B là 2,92%.
1/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X và xác định công thức của oxit sắt.
2/ Cho phần II tác dụng vừa hết với H
2
SO
4
đặc nóng rồi pha loãng dung dịch sau phản ứng bằng nước, ta thu
được dung dịch E chỉ chứa Fe
2
(SO
4
)
3
. Cho 10,8 (g) bột Mg vào 300 ml dung dịch E khuấy kĩ, sau khi phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được 12,6 (g) chất rắn C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được m (g) chất rắn F (trong điều kiện thí nghiệm BaSO
4
không bị phân huỷ). Tính C
M
của dung dịch E và giá trị m.
Câu IV (4,0 điểm).
1/ Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) thực hiện c biến hóa theo đồ
sau:
Axetilen Etilen Etan
P.V.C Vinylclorua ĐicloEtan Etylclorua
2/ Cho vào bình kín hỗn hợp cùng số mol C
5
H
12
Cl
2
tạo điều kiện để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
sản phẩm hữu trong mỗi phân tử chỉ chứa một nguyên tử Clo. Viết c công thức cấu tạo thể của
các sản phẩm hữu cơ đó.
Câu V (3,0 điểm).
Đốt cháy hoàn toàn 1 (g) hỗn hợp X gồm C
2
H
2
, C
3
H
6
, C
2
H
6
. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung
dịch Ca(OH)
2
0,02 M thu được 1 (g) kết tủa. Mặt khác 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu tối đa 200 ml
dung dịch Br
2
0,5 M. Tính thể tích mỗi khí có trong 1 (g) hỗn hợp X.
Cho: H = 1; Li = 7; C = 12, O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ba= 137.
- - - HÕt - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:................................................................ Sè b¸o danh: .......................................
1
(1)
(2)
(8)
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
§Ò chÝnh thøc
điện phân dung dịch
có màng ngăn
điện phân nóng chảy
Criolit
đề thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi - Người đăng: prog10999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề thi 9 10 473