Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cho đoàn viên thanh niên

Được đăng lên bởi Lê Phước Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
LIÊN CHI ĐOÀN TIỂU ĐOÀN 1
Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Trả lời: Những nội dung chủ yếu đó là:
Một là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của nhân loại
Hai là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu chung là
giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Ba là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống lý luận toàn diện, học thuyết khoa học,
cách mạng hoàn chỉnh
Bốn là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa
học và phương pháp luận mácxít
Năm là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết mở, không ngừng đổi mới, phát
triển của tri thức nhân loại
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu khái niệm và nguồn gốc hình thành “ Tư
tưởng Hồ Chí Minh”?
Trả lời:
- Khái niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu
sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận động và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn với cách mạng Việt Nam. Cùng với
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Tư
tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là
tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
- Nguồn gốc hình thành:
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt
đẹp của dân tộc.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loạicủa Người.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm
chất cá nhân
+ Ngoài những điều kiện trên còn có phẩm chất cá nhân của Người đó là:
Thứ nhất, đó là khả năng tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với sự nhận xét,
phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu.
Thứ hai, là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của
nhân loại, kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân thế giới trong phong trào giải phóng
dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

Thứ ba, trong quá trình đi đến chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã trải qua
cuộc sống của người công nhân lao động thực sự, luôn hòa mình với đời sống của giai
cấp cần lao.
Cùng với nhữ...
KIỂM TRA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
LIÊN CHI ĐOÀN TIỂU ĐOÀN 1
Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Trả lời: Những nội dung chủ yếu đó là:
Một là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của nhân loại
Hai là, Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu chung
giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Ba là, Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống lý luận toàn diện, học thuyết khoa học,
cách mạng hoàn chỉnh
Bốn là, Chủ nghĩa Mác - Lênin sự thống nhất hữu giữa thế giới quan khoa
học và phương pháp luận mácxít
Năm là, Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết mở, không ngừng đổi mới, phát
triển của tri thức nhân loại
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu khái niệm nguồn gốc hình thành
tưởng Hồ Chí Minh”?
Trả lời:
- Khái niệm: tưởng Hồ C Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu
sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết qu của s vận động
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại.
tưởng Hồ Chí Minh ý nghĩa to lớn với cách mạng Việt Nam. Cùng với
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ C Minh nền tảng tưởng của Đảng ta.
tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi,
tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
- Nguồn gốc hình thành:
+ tưởng Hồ Chí Minh kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa các giá trị truyền thống tốt
đẹp của dân tộc.
+ tưởng Hồ Chí Minh kết quả của việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loạicủa Người.
+ tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm của các nhân tố chủ quan thuộc về phẩm
chất cá nhân
+ Ngoài những điều kiện trên còn có phẩm chất cá nhân của Người đó là:
Thứ nhất, đó khả năng duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cùng với sự nhận xét,
phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu.
Thứ hai, là sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của
nhân loại, kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân thế giới trong phong trào giải phóng
dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.
Đề thi cho đoàn viên thanh niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi cho đoàn viên thanh niên - Người đăng: Lê Phước Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi cho đoàn viên thanh niên 9 10 567