Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi CNC

Được đăng lên bởi truongdieuhitc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5923 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đề thi CNC Thời gian: 45 phút.
D1
Lập chương trình gia công chi tiết như hình vẽ:
Cho trước:
Phôi : 130X110X22,5;
TT
01
02
03
04
05

Nguyên công/ bước
Phay thô
Phay tinh
Khoan lần 1
Khoan lần 2
Khoan lần 3

DAO
Phay ngón
Phay ngón
Khoan
Khoan
Khoan

ĐK DAO
10mm
10mm
8
16
20

S (V/ph)
800
1000
800
600
400

F (mm/ph)
200
150
100
80
60

Yêu cầu:
1. Viết chương trình con gia công mặt phẳng trên (3 điểm).
2. Viết chương trình con gia công biên dạng dùng lệnh bù dao trái (4 điểm).
3. Viết chương trình con gia công lỗ (3 điểm)

t (mm)
2
0.5

Đề thi CNC Thời gian: 45 phút.
D2
Lập chương trình gia công chi tiết như hình vẽ:
Cho trước:
Phôi : 180X100X22,5;
TT
01
02
03
04
05

Nguyên công/ bước
Phay thô
Phay tinh
Khoan lần
Phay thô lỗ
Phay tinh lỗ

DAO
Phay ngón
Phay ngón
Khoan
Phay ngón
Phay ngón

ĐK DAO
10mm
10mm
12
10mm
10mm

S (V/ph)
800
1000
800
800
1000

F (mm/ph)
200
150
100
200
150

Yêu cầu:
1. Viết chương trình con gia công mặt phẳng trên (3 điểm).
2. Viết chương trình con gia công biên dạng dùng lệnh bù dao trái (3 điểm).
3. Viết chương trình con khoan lỗ (2 điểm)
4. Viết chương trình con phay lỗ (2 điểm)

Đề thi CNC

Thời gian: 45 phút.

D3

t (mm)
2
0.5
0.5

Lập chương trình gia công chi tiết như hình vẽ:
Cho trước:
Phôi : 174X124X22,5;
TT Nguyên công/ bước
DAO
ĐK DAO
01
Phay thô
Phay ngón 10mm
02
Phay tinh
Phay ngón 10mm
03
Khoan lần
Khoan
12
04
Phay thô lỗ
Phay ngón 10mm
05
Phay tinh lỗ
Phay ngón 10mm

S (V/ph)
800
1000
800
800
1000

F (mm/ph)
200
150
100
200
150

Yêu cầu:
1. Viết chương trình con gia công mặt phẳng trên (3 điểm).
2. Viết chương trình con gia công biên dạng dùng lệnh bù dao trái (3 điểm).
3. Viết chương trình con khoan lỗ (2 điểm)
4. Viết chương trình con phay lỗ (2 điểm)

t (mm)
2
0.5
0.5

...
Đề thi CNC Thời gian: 45 phút. D1
Lập chương trình gia công chi tiết như hình vẽ:
Cho trước:
Phôi : 130X110X22,5;
TT Nguyên công/ bước DAO ĐK DAO S (V/ph) F (mm/ph) t (mm)
01 Phay thô Phay ngón 10mm 800 200 2
02 Phay tinh Phay ngón 10mm 1000 150 0.5
03 Khoan lần 1 Khoan 8 800 100
04 Khoan lần 2 Khoan 16 600 80
05 Khoan lần 3 Khoan 20 400 60
Yêu cầu:
1. Viết chương trình con gia công mặt phẳng trên (3 điểm).
2. Viết chương trình con gia công biên dạng dùng lệnh bù dao trái (4 điểm).
3. Viết chương trình con gia công lỗ (3 điểm)
Đề thi CNC - Trang 2
Đề thi CNC - Người đăng: truongdieuhitc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi CNC 9 10 812