Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên GV: …………………………. ..…………... Chủ nhiệm lớp:……….
Đồng chí hãy khoanh vào chữ cái trước ý trước lời đúng nhất
Câu 1: Hiệu trưởng lựa chọn GVCNL từ GV đã qua giảng dạy ở trường theo mấy
tiêu chí?
A. 3
B. 4
C. 5
Câu 2: Thông tư 32/2009 của Bộ GD&ĐT, ý nào sau đây không phải là trách nhiệm
của giáo viên chủ nhiệm lớp?
A. Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.
B. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực từng môn học,
xếp loại giáo dục của học sinh cho CMHS hoặc người giám hộ.
C. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha mẹ hoặc người
giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi quyền hạn của mình.
D. Hoàn thành hồ sơ về đánh giá, xếp loại học sinh; có trách nhiệm phối hợp với
GVCN lớp trên hoặc lớp dưới trong việc nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận kết quả
học tập, rèn luyện của học sinh.
Câu 3: Theo Điều lệ trường tiểu học năm 2010, học sinh vi phạm các khuyết điểm
trong qua trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các
biện pháp nào sau đây?
A. Nhắc nhở, phê bình.
B. Thông báo với gia đình
C. Nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.
Câu 4: Là GVCNL ở tiểu học, một tuần bạn phải trực tiếp giảng dạy bao nhiêu tiết
thì đủ định mức quy định?
A. 20
B. 21
C. 23
Câu 5: Công tác GVCNL được tính theo khung thời gian nào?
A. 1 năm
B. 1 năm học
C. 1 học kì
Câu 6: Đâu không phải là công việc của GVCNL?
A. Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp. Thực hiện tốt sổ chủ nhiệm theo quy định.
B. Phối hợp với GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công
tác dạy và học.
C. Tập hợp hồ sơ, xét hình thức và ra quyết định kỉ luật đối với học sinh vi phạm nội
quy ở mức độ nặng.
Câu 7 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT) gồm mấy lĩnh
vực, mấy yêu cầu và mấy tiêu chí?
A. 3 lĩnh vực; 5 yêu cầu; 4 tiêu chí.
B. 3 lĩnh vực; 9 yêu cầu; 36 tiêu chí.
C. 3 lĩnh vực; 15 yêu cầu; 60 tiêu chí.
Câu 8: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học hiện nay là có bằng tốt
nghiệp:
A. Đại học sư phạm
B. Cao đẳng sư phạm
C. Trung học sư phạm.

Câu 9: Quyết định 14/ 2007/QĐ – BGD ĐT của Bộ GD&ĐT ban hành quy định
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy mục đích?
A. 3
B. 4
C. 5 0
Câu 10: Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp là:
A. Hiệu trưởng thực hiện đánh gi...
BÀI THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2011-2012
Họ và tên GV: …………………………. ..…………... Chủ nhiệm lớp:……….
Đồng chí hãy khoanh vào chữ cái trước ý trước lời đúng nhất
Câu 1: Hiệu trưởng lựa chọn GVCNL t GV đã qua giảng dạy trường theo mấy
tiêu chí?
A. 3 B. 4 C. 5
Câu 2: Thông tư 32/2009 của Bộ GD&ĐT, ý nào sau đây không phải là trách nhiệm
của giáo viên chủ nhiệm lớp?
A. Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.
B. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực từng môn học,
xếp loại giáo dục của học sinh cho CMHS hoặc người giám hộ.
C. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha mẹ hoặc người
giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi quyền hạn của mình.
D. Hoàn thành hồ sơ về đánh giá, xếp loại học sinh; có trách nhiệm phối hợp với
GVCN lớp trên hoặc lớp dưới trong việc nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận kết quả
học tập, rèn luyện của học sinh.
Câu 3: Theo Điều lệ trường tiểu học năm 2010, học sinh vi phạm các khuyết điểm
trong qua trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các
biện pháp nào sau đây?
A. Nhắc nhở, phê bình.
B. Thông báo với gia đình
C. Nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.
Câu 4: Là GVCNL ở tiểu học, một tuần bạn phải trực tiếp giảng dạy bao nhiêu tiết
thì đủ định mức quy định?
A. 20 B. 21 C. 23
Câu 5: Công tác GVCNL được tính theo khung thời gian nào?
A. 1 năm B. 1 năm học C. 1 học kì
Câu 6: Đâu không phải là công việc của GVCNL?
A. Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp. Thực hiện tốt sổ chủ nhiệm theo quy định.
B. Phối hợp với GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công
tác dạy và học.
C. Tập hợp hồ sơ, xét hình thức ra quyết định kỉ luật đối với học sinh vi phạm nội
quy ở mức độ nặng.
Câu 7 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD ĐT) gồm mấy lĩnh
vực, mấy yêu cầu và mấy tiêu chí?
A. 3 lĩnh vực; 5 yêu cầu; 4 tiêu chí.
B. 3 lĩnh vực; 9 yêu cầu; 36 tiêu chí.
C. 3 lĩnh vực; 15 yêu cầu; 60 tiêu chí.
Câu 8: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học hiện nay bằng tốt
nghiệp:
A. Đại học sư phạm
B. Cao đẳng sư phạm
C. Trung học sư phạm.
ĐỀ THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - Trang 2
ĐỀ THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI GIAO LƯU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 9 10 921