Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG lớp 12

Được đăng lên bởi ngocnguyen005
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2011 -2012

MÔN: TOÁN 12 – THPT
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
Ngày thi: 10/11/2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 01 trang
Bài 1. (4,0 điểm).
1

Cho hàm số y = x 3  x 2 có đồ thị là (C).
2
Tìm tất cả những điểm trên đồ thị (C) sao cho hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị
4x 2 + 3
g(x)
=
(C) tại những điểm đó là giá trị lớn nhất của hàm số:
.
x 4 +1
Bài 2. (5,0 điểm).
Giải các phương trình sau trên tập số thực R:
1/ cosx + 3(sin2x + sinx) - 4cos2x.cosx - 2cos 2 x + 2  0 .
2/ x 4  2x3 + x  2(x 2  x) = 0 .
Bài 3. (5,0 điểm).
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác cân có AB = AC = a (a là
một số thực dương) và mặt bên ACC’A’ là hình chữ nhật có AA’=2a. Hình chiếu vuông
góc H của đỉnh B lên mặt phẳng (ACC’) nằm trên đoạn thẳng A’C.
1/ Chứng minh thể tích của khối chóp A’.BCC’B’ bằng 2 lần thể tích của khối
chóp B.ACA’.
2/ Khi B thay đổi, xác định vị trí của H trên A’C sao cho khối lăng trụ
ABC.A’B’C’ có thể tích lớn nhất.
3/ Trong trường hợp thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là lớn nhất, tìm khoảng
cách giữa AB và A’C.
Bài 4. (3,0 điểm).
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1;1); B(–2;–4); C(5;–1) và
uuuur uuuur uuuur
đường thẳng  : 2x – 3y + 12 = 0. Tìm điểm M sao cho: MA + MB + MC nhỏ nhất.
Bài 5(3 điểm).
Cho m là số nguyên thỏa mãn: 0 < m < 2011. Chứng minh rằng

(m + 2010)!
là
m!2011!

một số nguyên.
---------------------- HẾT --------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
 Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……………………............……………… Số báo danh………....

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 1012

MÔN: TOÁN 12 – THPT

TỈNH ĐẮK LẮK

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
(gồm 4 trang)
A. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Bài(ý)

Bài 1
(4 đ)

Nội dung đáp án

Biể
u
điể
m

4x 2 + 3
* Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: g(x) = 4
x +1
4t + 3
- Đặt t = x2, với t  0 ta có hàm số g(t) = 2
;
t +1
4t 2  6t + 4
1
g'(t)
=
; g’(t) = 0  t = 2; t = ;
2
2
(t +1)
2

0,75

g (t )  0 ; lim g (t )  0 , bảng biến thiên của hàm số:
- Ta lại có: tlim

t 

1
t
–2
0

2

g’(t)
g(t)

–

0

0

+

+

0
4

–

3

0,5

0

–1
2
- Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là g (x) = 4, đạt được khi x  
2

* Tìm các điểm thuộc đồ thị (C)
- Ta có: y’ = 3x2 – x , giả sử điểm M 0(x0, f(x0))  (C), thì hệ số góc tiếp tuyến
của (C) tại M0 là f’(x0)= 3x 02  x 0
- Vậy: 3x 02  x 0 = 4 suy ra x0 = –1; x0 =

1,0
3
2

4
3

+ Có hai điểm thỏa...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2011 -2012
MÔN: TOÁN 12 – THPT
Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10/11/2011
Đề thi có 01 trang
Bài 1. (4,0 điểm).
Cho hàm số
3 2
1
y = x x
2
có đồ thị là (C).
Tìm tất cả những điểm trên đồ thị (C) sao cho hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị
(C) tại những điểm đó là giá trị lớn nhất của hàm số:
2
4
4x +3
g(x) =
x +1
.
Bài 2. (5,0 điểm).
Giải các phương trình sau trên tập số thực R:
1/
2
cosx + 3(sin2x +sinx)-4cos2x.cosx -2cos x +2 0
.
2/
4 3 2
x 2x + x 2(x x) = 0
.
Bài 3. (5,0 điểm).
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, đáy ABC tam giác cân AB = AC = a (a
một số thực dương) và mặt bên ACC’A’ là hình chữ nhật có AA’=2a. Hình chiếu vuông
góc H của đỉnh B lên mặt phẳng (ACC’) nằm trên đoạn thẳng A’C.
1/ Chứng minh thể tích của khối chóp A’.BCC’B’ bằng 2 lần thể tích của khối
chóp B.ACA’.
2/ Khi B thay đổi, xác định vị trí của H trên A’C sao cho khối lăng trụ
ABC.A’B’C’ có thể tích lớn nhất.
3/ Trong trường hợp thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ lớn nhất, tìm khoảng
cách giữa AB và A’C.
Bài 4. (3,0 điểm).
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC A(1;1); B(–2;–4); C(5;–1)
đường thẳng
: 2x – 3y + 12 = 0. Tìm điểm M
sao cho:
MA + MB+MC
uuuur uuuur
uuuur
nhỏ nhất.
Bài 5(3 điểm).
Cho m số nguyên thỏa mãn: 0 < m < 2011. Chứng minh rằng
(m + 2010)!
m!2011!
là
một số nguyên.
---------------------- HẾT ----------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh……………………............……………… Số báo danh………....
Đề thi HSG lớp 12 - Trang 2
Đề thi HSG lớp 12 - Người đăng: ngocnguyen005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi HSG lớp 12 9 10 740