Ktl-icon-tai-lieu

đề thi khảo sát chuyên đề 12 lần 1

Được đăng lên bởi dothuy100889-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 LẦN 1
(Thời gian làm bài 90 phút)
Cho Ca= 40, O=16, Mg=24, Zn=65, K=39, Rb=85,5; H=1, Ba=137, S=32, Na=23, Li=7,
Cu=64, Al=27, Cl=35,5; Si=28;C=12)
Câu 1: Cặp các dd nào sau đây đươcj xếp theo chiều tăng dần về độ pH.
A. H 2 S , NaCl, HNO3 , KOH

B. HNO3 , H 2 S , NaCl, KOH

C. KOH, NaCl, H 2 S , HNO3

D. HNO3 , KOH, NaCl, H 2 S

Câu 2: Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan với dung dịch KOH/ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan.

B. but-2-ol.

C. but-1-en.

D. But-2-en.

Câu 3: Khử hoàn toàn 4,8 gam oxit của một kim loại ở nhiệt độ cao, cần dùng 2,016 lít khí hiđro
(ở đktc). Công thức phân tử của oxit đã dùng là
A. FeO

B. Fe3O4

C. CuO

D. Fe2O3

Câu 4: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit
trong X là
A. CH3CHO và C2H5CHO.

B. CH3CHO và C3H5CHO.

C. HCHO và CH3CHO.

D. HCHO và C2H5CHO.

Câu 5: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì
thu được dung dịch có pH bằng
A. 2

B. 13

C. 12,30

D. 12

Câu 6: Hỗn hợp X gồm hidrocacbon B với H 2 (dư), có dX/H2 = 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến
phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có dY/H2 = 8 . Công thức phân tử của hidrocacbon B là :
A. C3H6.

B. C2H2.

C. C3H4.

D. C4H8.

Câu 7: Cho phản ứng sau Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O
Nếu tỉ lệ số mol giữa NO và N2O là 2:1, thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 trong phương trình hoá
học là
A. 20

B. 12

C. 18

D. 30

Câu 8: Dung dịch có pH=4 sẽ có nồng độ ion OH- bằng
A. 104

B. 10-10

D. 10-4

C. 4

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dd HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí N2 và dd X.
Thêm NaOH dưu vào dd X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3. Các thể tích khí đo ở đktc.
Giá trị của m là:
A.4,86

B. 1,62

C. 7,02

D. 9,72

Câu 10 Trộn 50 ml dd Ba (OH ) 2 , pH=13 và 50 ml dd H 2 SO4 0,04M. pH của dd tạo thành là:
A. 13

B. 3

C. 2

D.

Câu 11: Dãy các chất đều tác dụng được với phenol là
A. CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, to), Na, dung dịch NaOH.
B. C2H5OH (xúc tác HCl, to), Na, nước Br2.
C. Na, dung dịch NaOH, CO2.
D. Dung dịch Ca(OH)2, nước Br2, Ba.
Câu 12: Trong công nghiệp, từ etilen để điều chế PVC cần ít nhất mấy phản ứng?
A. 2 phản ứng.

B. 5 phản ứng.

C. 3 phản ứng.

D. 4 phản ứng.

Câu 13: Cho hh gồm 5,6 gam Fe và 7,8 gam Zn vào dd HNO3 loãng, dư sau phản ứng hoàn toàn
thu được 3,36 lít NO duy nhất ở đktc và dd X ...
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 LẦN 1
(Thời gian làm bài 90 phút)
Cho Ca= 40, O=16, Mg=24, Zn=65, K=39, Rb=85,5; H=1, Ba=137, S=32, Na=23, Li=7,
Cu=64, Al=27, Cl=35,5; Si=28;C=12)
Câu 1: Cặp các dd nào sau đây đươcj xếp theo chiều tăng dần về độ pH.
A.
2
H S
, NaCl,
3
HNO
, KOH B.
3
HNO
,
2
H S
, NaCl, KOH
C. KOH, NaCl,
2
H S
,
3
HNO
D.
3
HNO
, KOH, NaCl,
2
H S
Câu 2: Sn phẩm chnh to thnh khi cho 2-brombutan với dung dch KOH/ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. But-2-en.
Câu 3: Khử hoàn toàn 4,8 gam oxit của một kim loại ở nhiệt độ cao, cần dùng 2,016 lít khí hiđro
(ở đktc). Công thức phân tử của oxit đã dùng là
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. CuO D. Fe
2
O
3
Câu 4: Cho 0,1 mol hỗn hp X gm hai anđehit no, đơn chc, mạch h, kế tiếp nhau trong dãy đng
đẳng c dụng với lưng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai aehit
trong X là
A. CH
3
CHO và C
2
H
5
CHO. B. CH
3
CHO và C
3
H
5
CHO.
C. HCHO và CH
3
CHO. D. HCHO và C
2
H
5
CHO.
Câu 5: Khi trn nhng thể tích bng nhau của dung dch HNO
3
0,01M và dung dịch NaOH 0,03M t
thu đưc dung dch có pH bng
A. 2 B. 13 C. 12,30 D. 12
Câu 6: Hn hợp X gồm hidrocacbon B với H
2
(dư), có d
X/H2
= 4,8. Cho X
đi qua Ni nung nóng đến
phảnng hoàn toàn được hỗn hợp Y có d
Y/H2
= 8 . Công thức phân tcủa hidrocacbon B là :
A. C
3
H
6
. B. C
2
H
2
. C. C
3
H
4
. D. C
4
H
8
.
Câu 7: Cho phản ứng sau Mg + HNO
3
Mg(NO
3
)
2
+ NO + N
2
O + H
2
O
Nếu tl smol gia NO và N
2
O là 2:1, thì hệ số cân bng ti gin ca HNO
3
trong phương trình hoá
học là
A. 20 B. 12 C. 18 D. 30
đề thi khảo sát chuyên đề 12 lần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi khảo sát chuyên đề 12 lần 1 - Người đăng: dothuy100889-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi khảo sát chuyên đề 12 lần 1 9 10 840