Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn access

Được đăng lên bởi Duy Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI

Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Môn: ACCESS



Thời gian: 120 phút

Đề số 02

Chú ý: Học viên chép tập tin DULIEU_DE_2.MDB về máy của mình, sau đó đổi tên lại theo qui ước:

<ĐỀ SỐ1>_<MÃ SỐ SINH VIÊN>_<HỌ TÊN>.MDB
Phần họ tên không đánh dấu tiếng Việt. Ví dụ: DeSo1_04121001_TranTrungDung.MDB
Cho cơ sở dữ liệu quản lý Sinh viên được xây dựng trên hệ Microsoft Access với ý nghĩa của các table như sau:

Hình 1

1. LOP: ghi nhận danh sách các Lớp. Mỗi lớp có
MaLop để phân biệt với các lớp khác.
2. MONHOC: ghi nhận danh sách các môn học. Mỗi
môn học có MaMonHoc để phân biệt với các môn
học khác.
3. SINHVIEN: lưu trữ danh sách sinh viên. Mỗi sinh
viên có MaSV để phân biệt với các sinh viên
khác.
4. BANGDIEM: ghi nhận điểm theo từng môn học

của sinh viên.
Mô hình quan hệ giữa các table được cho như hình 1.
YÊU CẦU - Trong cơ sở dữ liệu hiện có hãy thực hiện các yêu cầu sau:
1. (1đ) Hãy tạo các table có cấu trúc như sau (Chú ý: Phải thiết lập các ràng buộc dữ liệu theo đúng yêu cầu):
a - Table BANGDIEM - Khóa chính là MASVvà MaMonHoc.
Tên Cột

Diễn giải

MASV

Mã sinh viên.Kiểu chuỗi, dài 8 ký tự.

MaMonHoc

Mã môn học. Kiểu chuỗi, dài 10 kí tự, khi nhập tự động chuyển sang chữ hoa.

DiemMonHo
c

Điểm môn học. Kiểu số. Không có số lẻ. Chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 10.

b - Table MONHOC-Khóa chính là MaMonHoc.
Tên Cột

Diễn giải

MaMonHoc

Mã môn học. Kiểu chuỗi, dài 10 kí tự, khi nhập tự động chuyển sang chữ hoa.

TenMonHoc

Diễn giải Tên môn học. Kiểu chuỗi dài 30 ký tự.

SoTinChi

Số tín chỉ (số đơn vị học trình), 1 tín chỉ = 15 tiết, chỉ nhận các giá trị số là: 1,2,3,4,5,6. Khi nhập sai
sẽ hiện thông báo nhắc nhở "Nhập không đúng số tín chỉ. Nhập lại"

2. (1đ) Hãy tạo Lookup cho các field MaSV, MaMonHoc trên table BANGDIEM theo mẫu sau:

Lookup cho Field MaMonHoc
3. (1đ) Hãy nhập dữ liệu vào table BANGDIEM và MONHOC vừa tạo.

Lookup cho Field MaSV

4. (1đ) Hãy thiết lập mối quan hệ giữa các table trong cơ sở dữ liệu theo hình 1. Biết rằng dữ liệu hiện có không nhất
quán, thí sinh hãy tự chỉnh sửa lại NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC XÓA BỚT CÁC MẪU TIN.
5. (2đ) Hãy thực hiện các yêu cầu
truy vấn sau:
a.

Cho biết danh sách các sinh
viên học lớp DH02TH.
b. Cho biết số lượng sinh viên
theo từng lớp.
c. Cho biết sinh viên có điểm
môn "Cấu trúc dữ liệu" cao
nhất
d. Cho biết sinh viên có tuổi nhỏ
nhất nhưng có điểm trung bình
của các môn học cao nhất.
6. (2đ) Tạo Report theo mẫu như
Hình 2
7. (2đ) Hãy thiết kế form theo mẫu –
Hình 3. Đặc tính trên...
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ THI
Môn: ACCESS Thời gian: 120 phút Đề số 02
Chú ý: Học viên chép tập tin DULIEU_DE_2.MDB về máy của mình, sau đó đổi tên lại theo qui ước:
<ĐỀ SỐ1>_<MÃ SỐ SINH VIÊN>_<HỌ TÊN>.MDB
Phần họ tên không đánh dấu tiếng Việt. Ví dụ: DeSo1_04121001_TranTrungDung.MDB
Cho cơ sở dữ liệu quản lý Sinh viên được xây dựng trên hệ Microsoft Access với ý nghĩa của các table như sau:
1. LOP: ghi nhận danh sách các Lớp. Mỗi lớp
MaLop để phân biệt với các lớp khác.
2. MONHOC: ghi nhận danh sách các môn học. Mỗi
môn học có MaMonHoc để phân biệt với các môn
học khác.
3. SINHVIEN: lưu trữ danh sách sinh viên. Mỗi sinh
viên MaSV để phân biệt với các sinh viên
khác.
4. BANGDIEM: ghi nhận điểm theo từng môn học
của sinh viên.
Mô hình quan hệ giữa các table được cho như hình 1.
YÊU CẦU - Trong cơ sở dữ liệu hiện có hãy thực hiện các yêu cầu sau:
1. (1đ) Hãy tạo các table có cấu trúc như sau (Chú ý: Phải thiết lập các ràng buộc dữ liệu theo đúng yêu cầu):
a - Table BANGDIEM - Khóa chính là MASVvà MaMonHoc.
Tên Cột Diễn giải
MASV Mã sinh viên.Kiểu chuỗi, dài 8 ký tự.
MaMonHoc Mã môn học. Kiểu chuỗi, dài 10 kí tự, khi nhập tự động chuyển sang chữ hoa.
DiemMonHo
c
Điểm môn học. Kiểu số. Không có số lẻ. Chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 10.
b - Table MONHOC-Khóa chính là MaMonHoc.
Tên Cột Diễn giải
MaMonHoc Mã môn học. Kiểu chuỗi, dài 10 kí tự, khi nhập tự động chuyển sang chữ hoa.
TenMonHoc Diễn giải Tên môn học. Kiểu chuỗi dài 30 ký tự.
SoTinChi Số tín chỉ (số đơn vị học trình), 1 tín chỉ = 15 tiết, chỉ nhận các giá trị slà: 1,2,3,4,5,6. Khi nhập sai
sẽ hiện thông báo nhắc nhở "Nhập không đúng số tín chỉ. Nhập lại"
2. (1đ) Hãy tạo Lookup cho các field MaSV, MaMonHoc trên table BANGDIEM theo mẫu sau:
Lookup cho Field MaMonHoc Lookup cho Field MaSV
3. (1đ) Hãy nhập dữ liệu vào table BANGDIEM và MONHOC vừa tạo.
Hình 1
Đề thi môn access - Trang 2
Đề thi môn access - Người đăng: Duy Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi môn access 9 10 675