Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đại học Vật lý 2012-2013 (co đáp an)

Được đăng lên bởi le-cong-nha
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG DBĐH TP. HCM
-----

KIỂM TRA III NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn kiểm tra: Vật Lý
Thời gian làm bài: 90 phút.

(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 274

Câu 1: Phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi: u = 6cos(2πt - πx) (cm). Vào lúc nào đó li độ một
điểm là 3 cm và li độ đang tăng thì sau đó 1/8 s và cũng tại điểm nói trên li độ sóng là
A. 5,79 cm.
B. - 5,79 cm.
C. - 1,6 cm.
D. 1,6 cm.
Câu 2: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc truyền sóng
trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá
trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz. Bước sóng có giá trị là
A. 8 cm.
B. 4 cm.
C. 6 cm.
D. 5 cm.
Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số
2
thay đổi được. Ở tần số ωo hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Ở tần số 2ω o hệ số công suất của đoạn mạch là
. Ở tần
2
3ωo
số
, đoạn mạch có hệ số công suất là
2
A. 0,781.
B. 0,949.
C. 0,625.
D. 0,874.
Câu 4: Chọn phát biểu sai về sóng âm.
A. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi biên độ âm.
B. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi số họa âm.
C. Độ to là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi mức cường độ âm.
D. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi tần số âm.
Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm thuần L = 0,1 H, tụ điện C = 4.10 - 5 F mắc nối tiếp. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V và có tần số góc ω thì công suất của dòng điện trong
đoạn mạch là 256 W. Giá trị của ω là
A. 100 rad/s và 2500 rad/s.
B. 200 rad/s và 1250 rad/s.
C. 125 rad/s và 2000 rad/s.
D. 250 rad/s và 1000 rad/s.
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ x’Ox theo chiều từ vị trí biên A 1 đến vị trí biên A2 qua vị trí cân
bằng O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn OA 1 và OA2. Chọn câu đúng.
Thời gian ngắn nhất để chất điểm dao động từ M đến
A. O bằng từ M đến A1.
B. N bằng từ O đến A2.
C. A1 bằng từ M đến N.
D. A2 bằng từ A1 đến A2.
Câu 7: Một sợi dây AB dài 1 m có đầu A cố định, đầu B gắn với một cần rung với tần số f có thể thay đổi được. B được coi
là một nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số f tăng thêm 30 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút. Tính tốc độ
truyền sóng trên sợi dây?
A. 15 m/s.
B. 10 m/s.
C. 30 m/s.
D. 12 m/s.
Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Khi...
TRƯỜNG DBĐH TP. HCM
-----
KIỂM TRA III NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn kiểm tra: Vật Lý
Thời gian làm bài: 90 phút.
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 274
Câu 1: Phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi: u = 6cos(2πt - πx) (cm). Vào lúc nào đó li độ một
điểm là 3 cm và li độ đang tăng thì sau đó 1/8 s và cũng tại điểm nói trên li độ sóng là
A. 5,79 cm. B. - 5,79 cm. C. - 1,6 cm. D. 1,6 cm.
Câu 2: Một dây đàn hồi rất dài đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc truyền sóng
trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá
trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz. Bước sóng có giá trị là
A. 8 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 5 cm.
Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng không đổi, tần số
thay đổi được. Ở tần số ω
o
hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Ở tần số 2ω
o
hệ số công suất của đoạn mạch
2
2
. Ở tần
số
3
2
o
ω
, đoạn mạch có hệ số công suất là
A. 0,781. B. 0,949. C. 0,625. D. 0,874.
Câu 4: Chọn phát biểu sai về sóng âm.
A. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi biên độ âm.
B. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi số họa âm.
C. Độ to là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi mức cường độ âm.
D. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, đặc trưng bởi tần số âm.
Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 100 , cuộn cảm thuần L = 0,1 H, tụ điện C = 4.10
- 5
F mắc nối tiếp. Đặt vào hai
đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều gtrị hiệu dụng U = 200 V tần số góc ω thì công suất của dòng điện trong
đoạn mạch là 256 W. Giá trị của ω là
A. 100 rad/s và 2500 rad/s. B. 200 rad/s và 1250 rad/s.
C. 125 rad/s và 2000 rad/s. D. 250 rad/s và 1000 rad/s.
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ x’Ox theo chiều từ vị trí biên A
1
đến vị trí biên A
2
qua vị trí cân
bằng O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn OA
1
và OA
2
. Chọn câu đúng.
Thời gian ngắn nhất để chất điểm dao động từ M đến
A. O bằng từ M đến A
1
. B. N bằng từ O đến A
2
.
C. A
1
bằng từ M đến N. D. A
2
bằng từ A
1
đến A
2
.
Câu 7: Một sợi dây AB dài 1 m đầu A cố định, đầu B gắn với một cần rung với tần số fthể thay đổi được. B được coi
là một nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số f tăng thêm 30 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút. Tính tốc độ
truyền sóng trên sợi dây?
A. 15 m/s. B. 10 m/s. C. 30 m/s. D. 12 m/s.
Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật dao động qua li độ x =
2
A
±
thì tỉ số động năng và thế
năng của con lắc là
A. 2 B. 1 C. 1,5 D. 0,5
Câu 9: Đặt điện áp u = U
o
cosωt (V) ổn định vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm cuộn cảm thuần L (không đổi)
mắc nối tiếp với biến trở R. Thay đổi R đến giá trị R
1
thì hệ số công suất của dòng điện trong đoạn mạch 0,6. Thay đổi R
đến giá trị R
2
thì hệ số công suất của dòng điện trong đoạn mạch là 0,8. Thay đổi R đến giá trị R
3
thì hệ số công suất của dòng
điện trong đoạn mạch là
2
2
. Gọi P
1
, P
2
, P
3
lần lượt là công suất của dòng điện trong 3 trường hợp trên. Chọn so sánh đúng.
A. P
1
> P
3
> P
2
. B. P
1
= P
2
< P
3
. C. P
1
= P
2
> P
3
. D. P
1
< P
3
< P
2
.
Câu 10: Một con lắc đơn treo trần của một chiếc xe. Khi xe đứng yên con lắc chu dao động nhỏ 2 s. Khi xe chạy
trên mặt đường nằm ngang thì người ta thấy vị trí cân bằng mới của dây treo nghiêng về phía sau một góc 60
o
. Chu dao
động nhỏ của con lắc lúc này là
A. 0,71 s B. 1,41 s C. 1 s D. 2,83 s
Câu 11: Đoạn mạch không phân nhánh gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R = 50 Ω tụ điện C mắc theo đúng thứ tự.
Gọi M điểm nối giữa L R, N điểm nối giữa R C. Đặt vào hai đầu A, B của đoạn mạch một điện áp u = U
o
cos100t
(V) thì u
AN
vuông pha với u
MB
và trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của L là
A. 1 H. B. 0,5 H. C. 0,2 H. D. 2 H.
Trang 1/5 - Mã đề thi 274
Đề thi thử Đại học Vật lý 2012-2013 (co đáp an) - Trang 2
Đề thi thử Đại học Vật lý 2012-2013 (co đáp an) - Người đăng: le-cong-nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử Đại học Vật lý 2012-2013 (co đáp an) 9 10 448