Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử lần 5 chuyên khtn

Được đăng lên bởi trinhlinh1001
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TANGGIAP.VN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 NĂM 2014
TRƯỜNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI
Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề gồm 50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 019
Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………………….
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc
độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1.
Câu 1.Một chùm hạt α bay từ vùng chân không vào một vùng từ trường đều có mặt phân
cách là phẳng sao cho vecto vận tốc v vuông góc với vecto cảm ứng B (B = 0,552 T) và
tạo với pháp tuyến của mặt phân cách một góc α = 30 0. Cho mα = 4,0015 u, qα = 2e (với e
= 1,6.10-19 C), 1u = 1,66055.10-27 kg, bỏ qua trọng lượng của hạt α. Thời gian hạt α bay
trong vùng từ trường có thể là




.107 s.
B. .107 s;
A. .107 s; .107 s.
4
2
5
2,5




.107 s.
D. .107 s;
C. .107 s; .107 s.
6
3
7
3,5
Câu 2.Ngoại lực tuần hoàn có tần số f tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng f 0 (f <
f0). Phát biểu nào sau đây là đúng khi đã có dao động ổn định?
A. Tần số dao động của hệ có giá trị nằm trong khoảng từ f đến f0.
B. Chu kì dao động của hệ nhỏ hơn chu kì dao động riêng.
C. Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc biên độ của ngoại
lực.
D. Vời cùng biên độ của ngoại lực và f1< f2 < f0 thì khi f = f1 biên độ dao động của hệ sẽ
nhỏ hơn khi f = f2.
Câu 3.Một mạch điện không không phân nhánh gồm một cuộn thuần cảm L, một tụ điện
C và một điện trở R được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều

u  220 2 sin 100t  V  . Đồ thị nào sau đây mô tả tốt nhất sự phụ thuộc của công suất

của mạch điện theo R?

A.

B.
C.
D.
Câu 4.Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L,
điện trở thuần R và một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Cho C thay đổi thì
A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại khi ZC = ZL.
B. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây luôn bằng không.
R 2  Z2L
.
C. Công suất trên tụ C đạt cực đại khi ZC 
ZL
Trang 1/9 – Mã đề 019

TANGGIAP.VN
D. Dòng điện sẽ cùng pha so với hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây.
Câu 5.Cuộn dây thuần cảm được nối với nguồn điện xoay chiều, năng lượng từ trường
trong cuộn cảm cực đại khi
A. hiệu điện thế trên cuộn cảm cực đại.
B. hiệu điện thế trên cuộn cảm bằng không.
C. tích của dòng điện và hiệu điện thế cực đại.
D. không có năng lượng từ trường nào tích lũy trong cuộn cảm đó.
Câu 6.Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai c...
TANGGIAP.VN
Trang 1/9 Mã đề 019
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5 NĂM 2014
TRƯỜNG CHUYÊN KHTN HÀ NỘI
Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề gồm 50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 019
Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………………….
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc
độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; số Avôgađrô N
A
= 6,02.10
23
mol
-1
.
Câu 1.Một chùm hạt α bay từ vùng chân không vào một ng từ trường đều mặt phân
cách là phẳng sao cho vecto vận tốc
v
vuông góc với vecto cảm ứng
B
(B = 0,552 T) và
tạo với pháp tuyến của mặt phân cách một góc α = 30
0
. Cho m
α
= 4,0015 u, q
α
= 2e (với e
= 1,6.10
-19
C), 1u = 1,66055.10
-27
kg, bỏ qua trọng lượng của hạt α. Thời gian hạt α bay
trong vùng từ trường có thể
A.
77
.10 s; .10 s.
42


B.
C.
77
.10 s; .10 s.
63


D.
77
.10 s; .10 s.
7 3,5


Câu 2.Ngoại lực tuần hoàn có tần số f tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng f
0
(f <
f
0
). Phát biểu nào sau đây là đúng khi đã có dao động ổn định?
A. Tần số dao động của hệ có giá trị nằm trong khoảng từ f đến f
0
.
B. Chu kì dao động của hệ nhỏ hơn chu kì dao động riêng.
C. Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc biên độ của ngoại
lực.
D. Vời cùng biên độ của ngoại lực và f
1
< f
2
< f
0
thì khi f = f
1
biên độ dao động của hệ sẽ
nhỏ hơn khi f = f
2
.
Câu 3.Một mạch điện không không phân nhánh gồm một cuộn thuần cảm L, một tụ điện
C và một điện trở R được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều
u 220 2 sin 100 t V .
Đồ thị nào sau đây tả tốt nhất sphụ thuộc của công suất
của mạch điện theo R?
A.
B.
C.
D.
Câu 4.Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L,
điện trở thuần R và một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Cho C thay đổi thì
A. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại khi Z
C
= Z
L
.
B. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây luôn bằng không.
C. Công suất trên tụ C đạt cực đại khi
22
L
C
L
RZ
Z.
Z
đề thi thử lần 5 chuyên khtn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử lần 5 chuyên khtn - Người đăng: trinhlinh1001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi thử lần 5 chuyên khtn 9 10 338