Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - MÔN TOÁN - KHỐI B TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn : TOÁN; khối B
I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 3 − 3mx 2 + 3m3 (1) , m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có
diện tích bằng 48.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình 2(cos x + 3 sin x) cos x = cos x − 3 sin x + 1.
Câu 3 (1,0 điểm) Giải bất phương trình x + 1 + x 2 − 4 x + 1 ≥ 3 x .
1
x3
I =∫ 4
dx.
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
x + 3x 2 + 2
0
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2a, AB = a. Gọi H là hình chiếu
vuông góc của A trên cạnh SC. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (ABH). Tính thể tích
của khối chóp S.ABH theo a.
Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn các điều kiện x + y + z = 0 và x 2 + y 2 + z 2 = 1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x 5 + y 5 + z 5 .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc
phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng có hệ tọa độ Oxy, cho các đường tròn (C1) : x 2 + y 2 = 4 ,
(C2): x 2 + y 2 − 12 x + 18 = 0 và đường thẳng d: x − y − 4 = 0 . Viết phương trình đường tròn có tâm
thuộc (C2), tiếp xúc với d và cắt (C1) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho AB vuông góc với d.
x −1 y
z
= =
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
và
2
1 −2
hai điểm A(2;1;0), B(-2;3;2). Viết phương trình mặt cầu đi qua A,B và có tâm thuộc đường thẳng
d.
Câu 9.a (1,0 điểm) Trong một lớp học gồm có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi
ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và
nữ.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và
đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình x 2 + y 2 = 4. Viết phương trình
chính tắc của elip (E) đi qua các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Biết A thuộc Ox.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0;0;3), M(1;2;0). Viết phương
trình mặt phẳng (P) qua A và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC có trọng
tâm thuộc đường thẳng AM.
Câu 9.b (1,0 điểm) Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 3iz − 4 = 0 . Viết
dạng lượng giác của z1 và z2

BÀI GIẢI
Câu 1:
a) m= 1, hàm số thành : y = x3 – 3x2 + 3. Tập xác định là R.
y’ = 3x2 – 6x; y’ = 0 ⇔ x = 0 hay x = 2; y(0) = 3; y(2) = -...
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn : TOÁN; khối B
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
3 2 3
3 3 (1)y x mx m= +
, m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) hai điểm cực trị A B sao cho tam giác OAB có
diện tích bằng 48.
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình
2(cos 3 sin )cos cos 3sin 1.x x x x x+ = +
Câu 3 (1,0 điểm) Giải bất phương trình
2
1 4 1 3 .x x x x+ + +
Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân
1
3
4 2
0
.
3 2
x
I dx
x x
=
+ +
Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2a, AB = a. Gọi H hình chiếu
vuông góc của A trên cạnh SC. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (ABH). Tính thể tích
của khối chóp S.ABH theo a.
Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn các điều kiện
0x y z+ + =
2 2 2
1.x y z+ + =
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
5 5 5
.P x y z= + +
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc
phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho các đường tròn (C
1
) :
2 2
4x y+ =
,
(C
2
):
2 2
12 18 0x y x+ + =
và đường thẳng d:
4 0x y =
. Viết phương trình đường tròn có tâm
thuộc (C
2
), tiếp xúc với d và cắt (C
1
) tại hai điểm phân biệt AB sao cho AB vuông góc với d.
Câu 8.a (1,0 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
và
hai điểm A(2;1;0), B(-2;3;2). Viết phương trình mặt cầu đi qua A,B tâm thuộc đường thẳng
d.
Câu 9.a (1,0 điểm) Trong một lớp học gồm có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi
ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giảii tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi cả nam
nữ.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD AC = 2BD
đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi phương trình
2 2
4.x y+ =
Viết phương trình
chính tắc của elip (E) đi qua các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Biết A thuộc Ox.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0;0;3), M(1;2;0). Viết phương
trình mặt phẳng (P) qua Acắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC trọng
tâm thuộc đường thẳng AM.
Câu 9.b (1,0 điểm) Gọi z
1
z
2
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 3 4 0z iz =
. Viết
dạng lượng giác của z
1
z
2
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - MÔN TOÁN - KHỐI B TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Trang 2
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - MÔN TOÁN - KHỐI B TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN - MÔN TOÁN - KHỐI B TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 9 10 375