Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D - 2012

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2012
Môn thi : TOÁN
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

2 3
2
x – mx2 – 2(3m2 – 1)x +
(1), m là tham số thực.
3
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x2 sao cho x1.x2 + 2(x1 + x2) = 1
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình sin3x + cos3x – sinx + cosx = 2 cos2x
 xy + x − 2 = 0
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  3
(x, y ∈ R)
2
2
2
 2 x − x y + x + y − 2 xy − y = 0
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

π/4

∫ x(1 + sin 2x)dx .
0

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác
A’AC vuông cân, A’C = a. Tính thể tích khối tứ diện ABB’C’ và khoảng cách từ điểm A
đến mặt phẳng (BCD’) theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thỏa mãn (x – 4) 2 + (y – 4)2 + 2xy ≤ 32. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức A = x3 + y3 + 3(xy – 1)(x + y – 2).
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A
hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các
đường thẳng AC và AD lần lượt có phương trình là x + 3y = 0 và x – y + 4 = 0; đường
1
thẳng BD đi qua điểm M ( − ; 1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
3
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):
2x+y–2z+10=0 và điểm I (2; 1; 3). Viết phương trình mặt cầu tâm I cắt (P) theo một đường
tròn có bán kính bằng 4.
2(1 + 2i )
= 7 + 8i . Tìm môđun của số
Câu 9.a (1,0 điểm): Cho số phức z thỏa mãn (2 + i)z +
1+ i
phức w = z + 1 + i.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x – y + 3 = 0.
Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d, cắt trục Ox tại A và B, cắt trục Oy tại C và D
sao cho AB = CD = 2.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
x −1 y +1 z
=
= và hai điểm A (1; -1; 2), B (2; -1; 0). Xác định tọa độ điểm M thuộc d sao
2
−1 1
cho tam giác AMB vuông tại M.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình z2 + 3(1 + i)z + 5i = 0 trên tập hợp các số phức.
BÀI GIẢI
Câu 1:
2
2
a) m= 1, hàm số thành : y = x3 – x2 – 4x + . Tập xác định là R.
3
3
2
y’ = 2x – 2x – 4; y’ = 0 ⇔ x = -1 hay x = 2; y(-1) = 3; y(2) = -6
lim y = −∞ và lim y = +∞
x →−∞

x →+∞

THUVIENNET.VN – Cộng đồng tri thức Việt Nam

THUVIENNET.VN
x
y’
y

−∞
+
−∞

2

-1
0
3
CĐ

−

0

+∞
+
+∞

-6
CT

Hàm số đồng biến trên (− -1) ; (2; ...
THUVIENNET.VN
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2012
Môn thi : TOÁN
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =
2
3
x
3
– mx
2
– 2(3m
2
– 1)x +
2
3
(1), m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x
1
và x
2
sao cho x
1
.x
2
+ 2(x
1
+ x
2
) = 1
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình sin3x + cos3x – sinx + cosx =
2
cos2x
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
3 2 2 2
2 0
2 2 0
xy x
x x y x y xy y
+ =
+ + =
(x, y R)
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
/ 4
0
I x(1 sin 2x)dx
π
= +
.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ đáy là hình vuông, tam giác
A’AC vuông cân, A’C = a. Tính thể tích khối tứ diện ABB’C’ khoảng cách từ điểm A
đến mặt phẳng (BCD’) theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thỏan (x 4)
2
+ (y 4)
2
+ 2xy 32. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức A = x
3
+ y
3
+ 3(xy – 1)(x + y – 2).
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A
hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho nh chữ nhật ABCD. Các
đường thẳng AC và AD lần lượt phương trình x + 3y = 0 x y + 4 = 0; đường
thẳng BD đi qua điểm M (
1
3
; 1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):
2x+y–2z+10=0 và điểm I (2; 1; 3). Viết phương trình mặt cầu tâm I cắt (P) theo một đường
tròn có bán kính bằng 4.
Câu 9.a (1,0 điểm): Cho số phức z thỏa mãn (2 + i)z +
2(1 2 )
7 8
1
i
i
i
+
= +
+
. Tìm môđun của số
phức w = z + 1 + i.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2xy + 3 = 0.
Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d, cắt trục Ox tại A và B, cắt trục Oy tại C và D
sao cho AB = CD = 2.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:
1 1
2 1 1
x y z +
= =
và hai điểm A (1; -1; 2), B (2; -1; 0). Xác định tọa độ điểm M thuộc d sao
cho tam giác AMB vuông tại M.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình z
2
+ 3(1 + i)z + 5i = 0 trên tập hợp các số phức.
BÀI GIẢI
Câu 1:
a) m= 1, hàm số thành : y =
2
3
x
3
– x
2
– 4x +
2
3
. Tập xác định là R.
y’ = 2x
2
– 2x – 4; y’ = 0 x = -1 hay x = 2; y(-1) = 3; y(2) = -6
lim
x
y
−∞
= −∞
lim
x
y
+∞
= +∞
THUVIENNET.VN – Cộng đồng tri thức Việt Nam
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D - 2012 - Trang 2
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D - 2012 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D - 2012 9 10 770