Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm IQ

Được đăng lên bởi havi999
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ THI SOÁ 1
(Thôøi gian 15 phuùt)

Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………
Vò trí döï tuyeån: ………………………………, ngaøy: …………/………/200……

1. Tìm nhöõng con soá coøn thieáu:
1

4

7

10

……………………

10

9

2. Tìm con soá coøn thieáu:
7

9

8

………………………

3. Gaïch döôùi teân (vieát ñaûo loän) cuûa ngöôøi khoâng phaûi laø nhaø vaên noåi tieáng
GUHO

BERTFLAU

CAPISSO

ZACBAL

4. Töø naøo trong daáu ngoaëc vöøa taïo thaønh phaàn ñuoâi cuûa moät töø ñaàu, vöøa laø
phaàn ñaàu cuûa moät töø thöù hai (ñoàng nghóa vôùi REBONDIE troøn trænh)
E (……………………………………) UR
5. Hình naøo caàn taùch rieâng

22

8

6. Tìm soá coøn thieáu
11

12

13

17

7

15

9

16

?

8

7. Hình naøo trong 6 hình döôùi boå sung cho loaït hình treân:

?

1

4

2

5

3

6

8. Tìm chöõ coøn thieáu:
F

I

M

P

…………………………

9. Tìm töø khaùc thay töø “TISSU” trong ngoaëc
E + (TISSU) = ASTRE
10. Töø naøo trong ngoaëc boå sung ñaày ñuû cho töø ñaàu vaø laø ñoaïn ñaàu cuûa töø
thöù hai (ñoàng nghóa vôùi töø attapeù)
11. Gaïch döôùi nhöõng töø ôû haøng thöù 2 coù lieân quan ôû haøng thöù nhaát
COL (coå) NEZ (muõi) POT (khæ) AME (hoàn)
BRAOS (tay) EAU (nöôùc) OCOL (maét) VIOLON (vó caàm)
12. Töø naøo trong 4 töø sau ñaây khoâng phaûi teân cuûa moät thaønh phoá Chaâu Aâu
(vieát ñaûo ngöôïc)
NEBRIL
CACHOGI
DRENLOS
SIVENE
13. Tìm moät töø ñoàng nghóa vôùi töø naøy:
Apparence Melodie (………………………………)
14. Tìm con soá coøn thieáu:
4

3

2

5

9

5

3

11ss

11

7

5

15. Khi naøo trong 6 hình döôùi boå sung cho loaïi hình treân?

?

1

2

4

3

5

6

16. Tìm con soá coøn thieáu

12

2

5

4

2

7

12

16

?

5

5

5

17. Tìm töø trong ngoaëc hôïp vôùi caùc chöõ ngoaøi ngoaëc thaønh hai töø khaùc
(ñoàng nghóa vôùi lisiere)
A(………………………) ER
18. Boå sung daõy chöõ:
A

C

A

E

G

19. Tìm töø coøn thieáu töø haøng döôùi:
Feùroce (Coca) Impact
Citron (……………………) Careâme

A

K

A

M

A

……………

20. Hình naøo trong 6 hình döôùi loàng vaøo hình ôû treân

?

1

4

CAÂU
HOÛI

TRAÛ LÔØI

GIAÛI THÍCH

2

3

5

6

1

13

Soá tieán leân baèng caùch coäng 3 cho con soá tröôùc

2

11, 10

Soá tieán leân theo caùch: +2,-1:7(+2=)9
(-1=)8(+2=)10(-1=)9
(+=)11(-1=)10

3

CASSIOP

Theo thöù töï: Hugo, Flaubert, Picasso, Balzac.

4

RONDE

5

5

Gaïch ñoâi cuûa tam giaùc quay theo chieàu kim ñoàng hoà vaø caùc yeáu toá theo
chieàu ngöôïc laïi, hình vuoâng luoân ñöùng tröôùc voøng troøn.

6

4

Trong moãi haøng ñeàu coù caùc hình troøn, vuoâng vaø quaû traùm, beân trong
ñeàu coù caùc ñöôøng cheùo vaø ñöôøng vuoâng goùc xen keõ nhau.

7

1...
ÑEÀ THI SOÁ 1
(Thôøi gian 15 phuùt)
Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………
Vò trí döï tuyeån: ………………………………, ngaøy: …………/………/200……
1. Tìm nhöõng con soá coøn thieáu:
1 4 7 10 ……………………
2. Tìm con soá coøn thieáu:
7 9 8 10 9 ………………………
3. Gaïch döôùi teân (vieát ñaûo loän) cuûa ngöôøi khoâng phaûi laø nhaø vaên noåi tieáng
GUHO BERTFLAU CAPISSO ZACBAL
4. Töø naøo trong daáu ngoaëc vöøa taïo thaønh phaàn ñuoâi cuûa moät töø ñaàu, vöøa laø
phaàn ñaàu cuûa moät töø thöù hai (ñoàng nghóa vôùi REBONDIE troøn trænh)
E (……………………………………) UR
5. Hình naøo caàn taùch rieâng
6. Tìm soá coøn thieáu
8
17
7
15
11
12
22
16
?
8
13
9
Đề trắc nghiệm IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm IQ - Người đăng: havi999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề trắc nghiệm IQ 9 10 311