Ktl-icon-tai-lieu

Di cư ở Hà nội và những chính sách quản lí

Được đăng lên bởi Bap Benh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di cư ở Hà nội và những chính sách quản lí ( 1 )
GS.TS Đỗ Thị Minh Đức và GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh
Đại học Sư phạm Hà Nội
Mở đầu:
Hai mươi năm qua di cư trong nước ở Việt Nam đã nổi lên như một hiện tượng
kinh tế xã hội có tác động rất lớn và nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các
vùng lãnh thổ, trong đó có hiện tượng di dân vào các thành phố lớn và rất lớn. Hiện tượng
di cư, nhất là di cư nông thôn vào đô thị gắn liền với quá trình đô thị hóa và công nghiệp
hóa, cũng như sự phát triển đa dạng của kinh tế đô thị và sự cách biệt trong phát triển
vùng đang làm cho bức tranh di cư ở nước ta có những màu sắc riêng, có tính quy luật và
cũng có những đặc điểm ngoài quy luật, nhưng có thể giải thích được. Quá trình đô thị
hóa không đều, với những sự phát triển nóng của đô thị lớn thứ hai cả nước là Hà Nội
làm cho các vấn đề di cư của đô thị đang trở thành một tiêu điểm của nghiên cứu phát
triển.
1. Một số quan niệm về di cư
1.1 Di cư
Là một hiện tượng kinh tế - xã hội mà một cá nhân hay một nhóm người thay đổi
nơi thường trú của mình có thể là vĩnh viễn hoặc có thể là trong thời gian khá dài. Đối
với người di cư, di cư là một quá trình hướng tới sự thay đổi tình trạng kinh tế của họ và
gia đình. Đối với xã hội, di cư đem lại tác động cả tới kinh tế và xã hội.Nhìn nhận của xã
hội cũng phức tạp và thay đổi nhiều theo thời gian, mới đây di cư được nhìn nhận theo
chiều hướng đánh giá tích cực hơn.
1.2 Về động lực của di cư:
Trước thời kỳ Đổi mới, có nhiều cuộc di cư có tổ chức, như là đưa dân đi xây
dựng vùng kinh tế mới ở Trung du và miền núi phía Bắc, rồi sau đó là Tây Nguyên. Sau
Đổi mới, di cư có tổ chức ít dần, xuất hiện một loại hình di cư mới: di cư "tự do". Di cư
tự do cũng còn được gọi với những cách gọi khác là di cư "tự phát", di cư "tự nguyện",
tất cả đều cùng có nghĩa là tự cá nhân hoặc nhóm người lựa chọn nơi đến, cách đi và cách
kiếm sống ở nơi mới. Di cư tự do ở nước ta xuất hiện có một lí do đặc biệt là do Nhà
nước có chính sách cởi mở về quản lí hộ khẩu.
Mọi cuộc chuyển cư "tự nguyện" hay "tự do" đều dựa trên quyết định của người
chuyển cư. Mọi nhân tố kinh tế - xã hội hay sự biến đổi môi trường đều chỉ là các tác
nhân để người chuyển cư cân nhắc và quyết định. Khi phân tích các nhân tố khách quan
ấy, người ta hay dùng các quan niệm về "lực hút" và "lực đẩy".
Lực hút, đó là khả năng hấp dẫn người di cư ở đầu đến, với những điều kiện thuận
lợi mà trong con mắt của người di cư, họ kì vọng có một cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn,
dịch vụ xã...
Di cư Hà ni và nhng chính sách qun lí
( )1
GS.TS Đỗ Th Minh Đức và GS.TS. Nguyn Viết Thnh
Đại hc Sư phm Hà Ni
M đầu:
Hai mươi năm qua di cư trong nước Vit Nam đã ni lên như mt hin tượng
kinh tế xã hi có tác động rt ln và nhiu mt đến s phát trin kinh tế - xã hi ca các
vùng lãnh th, trong đó có hin tượng di dân vào các thành ph ln và rt ln. Hin tượng
di cư, nht là di cư nông thôn vào đô th gn lin vi quá trình đô th hóa và công nghip
hóa, cũng như s phát trin đa dng ca kinh tế đô th và s cách bit trong phát trin
vùng đang làm cho bc tranh di cư nước ta có nhng màu sc riêng, có tính quy lut và
cũng có nhng đặc đim ngoài quy lut, nhưng có th gii thích được. Quá trình đô th
hóa không đều, vi nhng s phát trin nóng ca đô th ln th hai c nước là Hà Ni
làm cho các vn đề di cư ca đô th đang tr thành mt tiêu đim ca nghiên cu phát
trin.
1. Mt s quan nim v di cư
1.1 Di cư
Là mt hin tượng kinh tế - xã hi mà mt cá nhân hay mt nhóm người thay đổi
nơi thường trú ca mình có th là vĩnh vin hoc có th là trong thi gian khá dài. Đối
vi người di cư, di cư là mt quá trình hướng ti s thay đổi tình trng kinh tế ca h
gia đình. Đối vi xã hi, di cư đem li tác động c ti kinh tế và xã hi.Nhìn nhn ca xã
hi cũng phc tp và thay đổi nhiu theo thi gian, mi đây di cư được nhìn nhn theo
chiu hướng đánh giá tích cc hơn.
1.2 V động lc ca di cư:
Trước thi k Đổi mi, có nhiu cuc di cư có t chc, nhưđưa dân đi xây
dng vùng kinh tế mi Trung du và min núi phía Bc, ri sau đó là Tây Nguyên. Sau
Đổi mi, di cư có t chc ít dn, xut hin mt loi hình di cư mi: di cư "t do". Di cư
t do cũng còn được gi vi nhng cách gi khác là di cư "t phát", di cư "t nguyn",
tt c đều cùng có nghĩa là t cá nhân hoc nhóm người la chn nơi đến, cách đi và cách
kiếm sng nơi mi. Di cư t do nước ta xut hin có mt lí do đặc bit là do Nhà
nước có chính sách ci m v qun lí h khu.
Mi cuc chuyn cư "t nguyn" hay "t do" đều da trên quyết định ca người
chuyn cư. Mi nhân t kinh tế - xã hi hay s biến đổi môi trường đều ch là các tác
nhân để người chuyn cư cân nhc và quyết định. Khi phân tích các nhân t khách quan
y, người ta hay dùng các quan nim v "lc hút" và "lc đẩy".
Lc hút, đó là kh năng hp dn người di cư đầu đến, vi nhng điu kin thun
li mà trong con mt ca người di cư, h kì vng có mt cuc sng tt hơn, an toàn hơn,
dch v xã hi tt hơn cho bn thân và gia đình, thm chí như là mt min đất ha. S
vng này càng ln, thì người di cư cho rng càng xng đáng vi cái giá mà h s phi tr
1
Bài báo đã đăng trong K yếu Hi tho khoa hc quc tế "Phát trin bn vng Th đô Hà Ni văn hiến,
anh hùng, vì hòa bình", Hà Ni 7-9/10/2010. NXB Đại hc Quôc gia Hà Ni, tr. 1025-1032.
1
Di cư ở Hà nội và những chính sách quản lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di cư ở Hà nội và những chính sách quản lí - Người đăng: Bap Benh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Di cư ở Hà nội và những chính sách quản lí 9 10 390