Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Được đăng lên bởi thangdhoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S.K
VẤN ĐỀ 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ
CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM.
1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ
quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung ương của
nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt
động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát
hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân
hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân
hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần
bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ
chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định
hướng XHCN. Ngân hàng nhà nước là một pháp nhân, có
vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước và có trụ sở chính
tại thủ đô Hà nội ( Điều 1 Luật Ngân hàng nhà nước Việt
Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003).
 Vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà nước
VN là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung
ương của nước CHXHCN Việt Nam.
 Đặc điểm:
- NHNNVN Cơ quan quản lý nhà nước.
NHNNVN là cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính Phủ,
Thống đốc NHNNVN mang hàm Bộ trưởng. NHNNVN
được tổ chức và hoạt động theo những qui định tại các văn
bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của
Chính phủ. Qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Thống đốc
Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo các qui định pháp luật
hiện hành trong Luật Tổ chức Quốc Hội và Luật tổ chức
Chính Phủ.
- NHNNVN quản lý nhà nước trong lĩnh vực
tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Với tư cách là cơ quan
quản lý nhà nước, NHNNVN sử dụng các phương thức và
công cụ quản lý khi thực thi nhiệm vụ của mình,
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam là Ngân
hàng trung ương. Đây là điểm khác biệt giữa NHNNVN
với các Bộ khác trong Chính Phủ. Ngân hàng nhà nước
Việt Nam còn là một Ngân hàng. Ngân hàng này thực hiện
một số hoạt động ngân hàng đặc biệt, bao gồm: hoạt động
độc quyền phát hành tiền; cung ứng các dịch vụ tài chính,
tiền tệ cho Chính phủ và cho các tổ chức tín dụng.
- NHNNVN là một pháp nhân.
+ NHNNVN thuộc sở hữu nhà nước, do nhà
nước thành lập.
+ NHNNVN có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Hệ
thống ngân hàng được tổ chức theo mô hình 2 cấp.
+ NHNNVN có vốn pháp định thuộc sở hữu
nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài sản để hoạt động.
Diều 43 LNH quy định : vốn pháp định của NHNN do
ngân sách nhà nước cấp. mức vốn pháp định của ngân
hàng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài vốn pháp
định, NHNN còn được nhà nước giao các loại tài sản khác

và được lập qu...
S.K
V ẤN ĐỀ 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, CÁCH PHÁP NHÂN
CHỨC NG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM.
1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam cơ
quan của Chính phủ Ngân hàng Trung ương của
nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
thực hiện chức năng quản nhà nước về tiền t hoạt
động ngân hàng; đồng thời, đây còn ngân hàng phát
hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng ngân
hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân
hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần
bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và h thốngc tổ
chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định
hướng XHCN. Ngân hàng nhà nước là một pháp nhân, có
vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước trụ sở chính
tại thủ đô Hà nội ( Điu 1 Lut Ngân hàng nhà nước Việt
Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003).
Vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà ớc
VN quan của Chính ph là Ngân hàng Trung
ương của nước CHXHCN Việt Nam.
Đặc điểm:
- NHNNVN quan quản nhà nước.
NHNNVN là quan ngang bộ, trực thuộc Chính Phủ,
Thống đốc NHNNVN mang hàm Bộ trưởng. NHNNVN
được tổ chức và hoạt động theo những qui định tại các văn
bản pp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của
Chính phủ. Qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Thống đốc
Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo các qui định pp luật
hiệnnh trong Luật Tổ chức Quốc Hội Luật tổ chức
Chính Phủ.
- NHNNVN quản nhà nước trong nh vực
tiền tệ hoạt động ngân hàng. Với cách cơ quan
quản lý nhà nước, NHNNVN sdụng các phương thức
công cụ quản lý khi thực thi nhiệm vụ của mình,
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân
hàng trung ương. Đây điểm khác biệt giữa NHNNVN
với các Bộ khác trong Chính Phủ. Ngân hàng nhà nước
Việt Nam còn là một Ngân hàng. Ngân ng này thực hiện
một shoạt động ngân hàng đặc biệt, bao gồm: hoạt động
độc quyền phát hành tiền; cung ng các dịch vụ tài chính,
tiền tệ cho Chính phủ và cho các tổ chức tín dụng.
- NHNNVN là một pháp nhân.
+ NHNNVN thuộc sở hu nnước, do nhà
nước thành lập.
+ NHNNVN cấu t chức chặt chẽ. H
thống ngân hàng được tổ chức theo mô hình 2 cấp.
+ NHNNVN vốn pháp định thuộc s hữu
nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài sản để hoạt động.
Diều 43 LNH quy định : vn pp định của NHNN do
ngân sách n nước cấp. mức vốn pp định của ngân
hàng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài vốn pháp
định, NHNN n được nhà nước giao các loại tài sản khác
được lập quỹ từ chênh lch thu chi nhm thực hiện
chính sách tiền tệ quốc gia.
+ NHNN nhân danh mình tham gia các quan
hệ pháp luật.
2. Chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam:
Ngân hàng nhà nước Việt Nam hai
chức năng cơ bản
- Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân
hàng.
- Chức năng là một Ngân hàng trung ương.
2.1. Chức năng quản lý nhà nước:
- Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Vì hoạt động của ngân
hàng NN có tác động mnh mđối với s ổn định và phát
triển của nền kinh tế và đời sống xã hội.
- Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để
trình Chính phủ.
(Điều 3 và điều 5 Luật ngân hàng).
+ cp xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia mức làm
phát dự kiến ng năm trình quốc hội quyết định tổ chức
thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, quyết định lượng
tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông hàng năm, mục đích
sử dụng số tiền này định báo cáo UBTVQH, quyết
định các chính sách cụ thể khác và giải pháp thực hiện.
+ NHNN là cơ quan quản lý nhà nước chuyên nghành trực
tiếp xấy dựng dự án chính sách tiền tquốc gia để cp xem
xét trình quốc hội quyết định tổ chức thực hiện chính
sách này.
- Xây dựng các dự án luật , pháp lệnh và các dự án
khác về tiền tệhoạt động ngân hàng. Ban nh các văn
bản qui phạm pp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
theo thẩm quyền.
- Cấp, thu hồi giấy phép thành lập hoạt động
cho các tổ chức tín dụng (trừ trường hợp do Thủ tướng
Chính phủ quyết định); cấp, thu hồi giấy phép hoạt động
ngân hàng của các tchức khác. Quyết định giải thể, chia
tách, hợp nhất các tổ chức tín dụng .
- Kiểm tra thanh tra hoạt động ngân hàng, kiểm
soát tín dụng, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng,
tiền tệ, và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền.
- quản việc vay, trả nợ nước ngoài của các
doanh nghiệp theo quy định của chính phủ.
- chủ trì lậptheo dõi kết qu thực hiện cán cân
thanh toán quốc tế.
- Quản hoạt động ngoại hi hoạt động kinh
doanh vàng.
- Ký kết và tham gia các điều ước quốc tế về hoạt
động ngân hàng và tiền tệ.
- Đại diện cho nhà nước CHXHCNVN tại các tổ
chức tiền tệ ngân hàng quốc tế trong trường hợp được
Chủ tịch nước, Quốc hội ủy quyền.
-Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân
hàng; nghiên cu, ứng dụng khoa học công nghệ ngân
hàng.
2.2. Chức năng là một Ngân hàng trung ương.
- Tchức in đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực
hiện nghiệp v phát hành, thu hồi, thay thế tiêu hủy
tiền. . Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành
tiền ca ớc Cng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, bao
gồm tiền giấy và tiền kim loại.
- Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng
ngắn hạn phương tiện thanh toán cho nền kinh tế. Tái
cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của NHNN
nhằm cung ứng vốn ngắn hạn các phương tiện thanh
toán cho các ngân hàng. Tín dụng tái cấp vốn được thực
hiện dưới 3 hình thức:
+Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng;
+Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu các
giấy tờ có giá khác;
+Cho vay bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu
và các giấy tờ có giá khác
- Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện
nghiệp vụ thị trường mở.
- Kiểm soát dự trữ quốc tế; quản dự trữ
ngoại hối nhà nước.
- Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân
hàng, làm dịch vụ thnah toán, quản việc cung ứng các
phương tiện thanh toán.
- Làm đại thực hiện các dịch vụ ngân
hàng cho kho bạc nhà nước.
- Tổ chức hệ thống thông tin làm các dịch
vụ thông tin ngân hàng.
II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO, ĐIỀU
HÀNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC .
1. Hệ thống tổ chức:
cấu tổ chức của NHNNVN
10,12,13) bao gồm:
Trụ sở chính
Các chi nhánh (tỉnh, TP thuộc TW)
Các văn phòng đại diện trong nước
nước ngoài
Các đơn vị trực thuộc.
Cơ sở để thiết lập hệ thống tổ chức này: do chức
năng, nhiệm v, quyền hạ của NHNN vừa mạng tính quản
lý nhà nước chuyên nghành, va mạng tính điều hành kinh
tế nên hệ thống tổ chứcnhững khác biệt so với các
quan quản nhà nước chuyên nghành các lĩnh vực
khác.
2. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng nhà nước
Việt Nam:
Đứng đầu Ngân ng Nhà nước Việt Nam
Thống đốc Ngân ng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Namthành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm lãnh
đạo điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như
vậy, cơ chế lãnh đạo, điều hành NHNN ở nước ta hiện nay
theo phương thức thủ trưởng chế. Thống đốcnhiệm vụ
và quyền hạn cụ thể:
-Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vquyền
hạn của NHNN.
-Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng chính phủ
Quốc hội về lĩnh vực mình phụ trách.
- Đại diện pháp nhân NHNNVN
( Đọc thêm:
+ Giúp việc cho Thống đốc có các Phó thống đốc.
+ Đứng đầu các Vụ là vụ trưởng, chịu trách nhiệm
hỗ trợ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực
chuyên môn được phân công. Đứng đầu cơ quan ngang vụ
các giám đốc. Đối với chi nhánh của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam địa phương, đứng đầu là giám đốc chi
nhánh.
+ ngoài ra còn thanh tra ngân ng và cơ quan
tổng kiểm soát trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam).
III. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC.
1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia(đ 15)
Chính sách tiền tệ quốc gia một bộ
phận của chính sách kinh tế, tài chính của nhà nước nhằm
ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát
triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời
sống của nhân dân.
Các Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ
quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:
-Tái cấp vốn
-Lãi suất
-Nghiệp vụ thị trường mở
-Dự trữ bắt buộc
-Tỷ giá hối đoái
Công c thứ nhất: Tái cấp vốn là một hình thức
cấp tín dụng bảo đảm của NHNN nhằm cung ứng vốn
ngắn hạn và công cụ thanh toán cho các ngân hàng.
Các hình thức tái cấp vốn được Ngân hàng N
nước Việt Nam tiến hành:
1. Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng;
2. Chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu và c giấy
tờ có giá khác;
3. Cho vaybảo đảm bằng cầm cố hi phiếu
các giấy tờ có giá
Công cụ thứ hai: lãi suất
Thông thường, lãi suất tỷ lệ % trên khoản tiền
người vay phải trả cho người cho vay trên tiền vốn, trong
những khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi lãi suất
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng như công cụ
để tác động lên lượng tiền tệ trong lưu thông, đó không
phải là lãi suất kinh doanh. Một số hình thc lãi suất được
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng làm công cụ thực
hiện chính sách tiền tệ quốc gia như:
-Lãi suất cơ bản lãi suất do Ngân hàng Nhà
nước công b làmsở cho các tổ chức n dụng ấn định
lãi suất kinh doanh.
-Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do Ngân ng Nhà
nước áp dụng khi tái cấp vốn.
- Lãi suất tái chiết khấu là hình thức lãi suất tái
cấp vốn được áp dụng khi Ngân hàng Nhà nước tái chiết
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Trang 2
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - Người đăng: thangdhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 9 10 574