Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tự bản nghĩa 4

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LY

Dịch tự bản nghĩa

Tác giả:Trần Mạnh Linh

CUNG LY
41. THUẦN LY:

a) C„ch:
“Thiên quan tứ phúc” (Phúc trời ban), ân tự, ân sủng.
Có ánh sáng là có phúc. Dịch tượng có dáng một người thảnh
thơi, được hưởng phú quý thanh nhàn.
b) T½↔ng:
“Minh lưỡng tác Ly” (Hai lần sáng là Ly). Ly và Đoài là hai quẻ đẹp trong số
các quẻ lục xung.
c) NghŚa:
- Là lệ, tráng lệ, lộng lẫy, sáng đẹp, văn minh
- Hỷ khánh chi sự (vui vẻ may mắn, “thiên quan tứ
phúc” ánh sáng chiếu tới chính là sự may mắn), sáng tỏ,
sự thông tỏ, là phúc đức trời ban. (Ví dụ thi cử đỗ đạt,
cuộc đời thông suốt, hanh thông, phúc dày)
- Lệ thuộc, bám dính (bám đúng chỗ) “Chim khôn đậu
nóc nhà quan”. (Trong trời đất mọi vật đều cần phải bám phải, nếu bám đúng chỗ
thì hanh thông, ngược lạikhông bám đúng chỗ thì là mắc vậy).
- Là mắc, mắc kẹt (bám không đúng chỗ), vướng mắc, vây khốn, mắc do bên trong.
- Là lệ (nước mắt) thường là lệ của hạnh phúc. (Quẻ Lôi Địa Dự là nước mắt của
niềm vui cũng là nước mắt của sự đau khổ).
- Mắt, mồm, quả tim (Nếu động hào 5 biến ra Thiên Hoả Đồng
nhân: Càn là mũi tên xuyên qua
tim).
- Xe cộ (Ly là xe máy, còn Khảm là ô tô), trâu cái,
trai, ốc, cua, tò vò, áo giáp, mũ sắt, mũi tên đồng.
Tượng huyệt kết (huyệt nổi khum khum như vỏ
trai).
- Chim vàng anh, chim hót, tằm nhả tơ (tượng có chim hót, sinh ra người văn
chương giỏi)
- Mặt trời, ánh sáng, lửa đang cháy sáng (Ly là mặt
trời, Càn là bầu trời).
- Trống rỗng (Ly trung hư), không có gì thực. (Ví dụ:
chủ tịch công đoàn có tiếng không có thực quyền)
- Là sơn thần thú (山神獸 thần núi hình thú, là thần
Vi tính: P.V.Chiến

37

CÂU LẠC BỘ DỊCH HỌC HÀ NỘI

Dịch tự bản nghĩa

LY

Tác giả:Trần Mạnh Linh

hay xuất hiện lúc mặt trời lặn, người ta hay cúng bằng gia cầm).
- Sa lưới, “Trĩ ly vu la” (gà rừng sa lưới). (Tù ngục: quẻ Ly bị bắt, quẻ Độn trốn
được).
42. HOẢ SƠN LỮ:

a) C„ch:
“Tức điểu phần sào” (Chim mất tổ)
Dịch tự có hình như người lang thang cơ nhỡ, không
biết đi về đâu, hành khất.
b) T½↔ng:
“Sơn thượng hữu hoả” (Trên núi có lửa), núi lửa.
c) NghŚa:
- Lữ, lữ khách, người đi đường xa, quán trọ, người ở trọ. (Tốt cho đi
xa, việc nhỏ tiểu cát).
- Sự đông đúc, nhiều người, là lữ đoàn
(quân đội).
- Sự thất cơ lỡ vận, mất nơi ở yên ổn, vất vả chạy vạy
ngược xuôi (“Tức điểu phần sào”). Nếu xem đất cát,
nhà cửa thì không tốt (vì Lữ hợp với động, không
hợp với sự tĩnh, dễ bị quy hoạch, giải phóng mặt
bằng sau này).
- Sự vướng mắc, mắc kẹt (khác Ly vì Ly mắc bên
trong do chủ thể, chủ quan, nội bộ còn Lữ mắc do
khách quan bên ngo...
Dch t bn nghĩa
LY
Tác gi:Trn Mnh Linh
Vi tính: P.V.Chiến
37
CÂU LC B DCH HC HÀ NI
CUNG LY
41. THUN LY:
a) C„ch:
Thn quan t phúc” (Phúc tri ban), ân t, ân sng
.
Có ánh sáng có pc. Dch tượng có ng mt người th
nh
thơi, được hưởng phú quý thanh nhàn.
b) T½ng:
Minh lưỡng c Ly” (Hai ln sáng Ly). Ly Đi hai qu đẹp trong s
các qu lc xung.
c) NghŚa:
- Là l, tng l, lng ly, sáng đẹp, văn minh
- H khánh chi s (vui v may mn, “thn quan t
phúc” ánh sáng chiếu ti chính là s may mn), ng t,
s thông t, phúc đức tri ban. ( d thi c đ đt,
cuc đời thông sut, hanh tng, phúc dày)
- L thuc, m dính (m đúng ch) Chim khôn đậu
c nhà quan”. (Trong tri đất mi vt đều cn phi bám phi, nếu m đúng ch
thì hanh thông, ngược likhông m đúng ch thì là mc vy).
- mc, mc kt (m không đúng ch), vướng mc, vây khn, mc do bên trong.
- Là l (nước mt) thường l ca hnh phúc. (Qu Lôi Địa D là nước mt ca
nim vui cũng là nước mt ca s đau kh).
- Mt, mm, qu tim (Nếu động hào 5 biến ra Thn Ho Đồng
nhân: Càn mũi tên xuyên qua
tim).
- Xe c (Ly xe y, n Khm ô ), trâu i,
trai, c, cua, tò , áo gp, mũ st, mũi n đồng.
Tượng huyt kết (huyt ni khum khum như v
trai).
- Chim ng anh, chim t, tm nh tơ (tượng chim hót, sinh ra người văn
chương gii)
- Mt tri, ánh sáng, la đang cháy sáng (Ly mt
tri, Càn là bu tri).
- Trng rng (Ly trung hư), không có gì thc. ( d:
ch tch công đoàn có tiếng không có thc quyn)
- Là sơn thn t(山神獸 thn i nh t, thn
Dịch tự bản nghĩa 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tự bản nghĩa 4 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Dịch tự bản nghĩa 4 9 10 99