Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tự bản nghĩa 6

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dịch tự bản nghĩa

Tác giả:Trần Mạnh Linh

ĐOÀI

CUNG ĐOÀI
57. THUẦN ĐOÀI:

a) C„ch:
“Lưỡng trạch tương tụ” (Hai cái đầm tương thông
nhau) gắn bó, nối kết nhau, thông đồng.
b) T½↔ng:
“Lệ trạch đoài” (Lệ: bám, sự bám chặt).
c) NghŚa:
- Đẹp lòng (Đoài cứng trong mà mềm ngoài, cứng trong nên đẹp lòng mà hanh, đẹp
lòng thì lợi về chính bền). Bám của Đoài khác với bám của Tốn (hiền từ), ngoài
mềm trong cứng (có suy nghĩ), khác với mềm của thuần Khảm (mềm thủ đoạn) à
đẹp lòng hanh thông (đạt kết quả như mong muốn). Thuần Đoài là hai cái miệng:
nhanh nhẹn thông minh.
- Là duyệt, sự phê duyệt, sự ưng thuận vì vậy gọi là “cận duyệt viễn lai” (gần duyệt
xa bằng lòng).
- Là lệ (đẹp, tráng lệ, mỹ lệ). Tươi vui nhanh nhẹn.
- Là mồm miệng, ăn nói khéo léo, đồng thời là
tượng của sự tranh cãi.
- Là song hỷ, tưọng hôn nhân lễ cưới “song hỷ lâm
môn cách”.
- Là bằng hữu
giảng tập (bạn bè trao đổi kinh nghiệm) “lưỡng
trạch tương tụ”. Hai người có tri thức trao đổi với
nhau để cùng tiến bộ.
- Sự khiếm khuyết, sự thiếu hụt, sự sai sót một
chút nào đó (Vì Đoài là Càn đứt một nét mà
thành).
- Là ngăn kéo tủ, giá sách, tượng mồ mả, nhà cửa, âm phần
Đoài động ra phụ mẫu là mồ mả, lâm Bạch hổ là tang tóc.

Vi tính: P.V.Chiến

51

CÂU LẠC BỘ DỊCH HỌC HÀ NỘI

Dịch tự bản nghĩa

Tác giả:Trần Mạnh Linh

ĐOÀI

58. TRẠCH THUỶ KHỐN:

a) C„ch:
“Loát hãn du thê” (Leo thang ở vách núi dựng đứng).
Khá nguy hiểm, khốn khổ. (Thê: thang).
b) T½↔ng:
“Trạch vô thuỷ” (Đầm không có nước).Hạn hán khô kiệt.
c) NghŚa:
- Khốn cùng, gian nan, sự mệt mỏi khốn cùng do thiếu thốn
Trạch Thuỷ Khốn

Thuỷ Lôi Truân

Khốn thường xuyên lâu dài

Khốn tạm thời một giai đoạn nào đó

- Là bị hãm, bị mắc, người quân tử bị tiểu nhân che lấp
(thời thế của mình đã hết, khuyên ta biết chấp nhận số
phận tự nhiên, nên vui trời yên mệnh, tốt hơn là giữ
trinh, chính của mình thì cát, qua cơn khốn).
- Là nội tự cường (Nếu có hành động thì nên hành động
im lặng, không nên làm vang động, “bất thuyết xuất
khứ” thì mưu sự sẽ thành, không nói ra lời thì sẽ cát).
- Khốn là sự ăn uống
nhậu nhẹt mà gặp hoạ.
- Khốn là hoạ. Hoạ
Đoài: hóc xương
lớn của tiểu nhân,
Khảm: say sưa, xe cộ
hoạ nhỏ của người
quân tử: bởi kẻ tiểu nhân gặp thời khốn thì quẫn
làm bậy mà thành hoạ lớn, người quân tử gặp thời
khốn thì suy đến mệnh, biết mệnh phải thế nên
không rối trí chỉ làm điều chính. Bởi không biết
mệnh của mình, lo sợ hiểm nạn, cuống thì cái thao thủ (kiên định, luôn giữ khí tiết)
của mình sẽ mất đi mà sinh đại hoạ. Vậy mới nói rằng: cái làm c...
Dch t bn nghĩa
ĐI
Tác gi:Trn Mnh Linh
Vi tính: P.V.Chiến
51
CÂU LC B DCH HC HÀ NI
CUNG ĐI
57. THUN ĐOÀI:
a) C„ch:
“Lưỡng trch tương t (Hai i đ
m tương thông
nhau) gn bó, ni kết nhau, thông đồng.
b) T½ng:
“L trch đi” (L: m, sm cht).
c) NghŚa:
- Đp ng (Đi cng trong mà mm ngoài, cng trong nên đẹp ng hanh, đp
ng thì li v chính bn). m ca Đoài khác vi m ca Tn (hin t), ngoài
mm trong cng (có suy nghĩ), khác vi mm ca thun Khm (mm th đon) à
đẹp ng hanh thông (đt kết qu như mong mun). Thun Đi hai cái ming:
nhanh nhn thông minh.
- Là duyt, s phê duyt, s ưng thun vì vy gi là “cn duyt vin lai (gn duyt
xa bng ng).
- l (đẹp, tráng l, m l). Tươi vui nhanh nhn.
- Là mm ming, ăn i khéo o, đồng thi là
tượng ca s tranh i.
- Là song h, tưng hôn nhân l cưới “song h lâm
môn cách”.
- bng hu
ging tp (bn bè trao đi kinh nghim) “lưỡng
trch tương t”. Hai người có tri thc trao đổi vi
nhau đểng tiến b.
- S khiếm khuyết, s thiếu ht, s sai t mt
ct nào đó (Đi Càn đt mt t
thành).
- ngăn kéo t, gch, tượng m m, nhà ca, âm phn
Đi động ra ph mu là m m, lâm Bch h là tang tóc.
Dịch tự bản nghĩa 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tự bản nghĩa 6 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Dịch tự bản nghĩa 6 9 10 453