Ktl-icon-tai-lieu

Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2706 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Trương Quế Thanh
DỊCH VỤ RICH CUMMUNICATION SUIT VÀ ĐỀ XUẤT
TRIỂN KHAI TRÊN MẠNG IMS CỦA VNPT

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI -2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học : TS. Đặng Đình Trang

Phản biện 1: …………………………………………………
Phản biện 2: …………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc :…. giờ …. ngày ….tháng …. năm 2012

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
MỞ ĐẦU
Ngày nay, dịch vụ truyền thông được phân ra hai hình thức: các
dịch vụ trực tuyến (VoIP, P2P, mạng xã hội, e-mail, IM, blog, diễn đàn,
wiki ...) và dịch vụ viễn thông truyền thống (điện thoại cố định, dịch vụ điện
thoại di động, nhắn tin SMS, tin nhắn đa phương tiện). Các dịch vụ trực
tuyến ngày càng phát triển đòi hỏi hạ tầng mạng viễn thông cần được đầu
tư, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu lưu lượng nhiều từ người sử dụng, nhưng
doanh thu thì lại tăng cho các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến. Điều này
dẫn đến sự đối đấu giữa các doanh nghiệp viễn thông và và các nhà cung
cấp dịch vụ trực tuyến. Chính vì vậy các doanh nghiệp viễn thông và nhà
cung cấp thiết bị cần cải thiện các dịch vụ truyền thống, dịch vụ đầu tiên mà
các doanh nghiệp viễn thông hướng tới là bộ dịch vụ Rich Communication
Suit (RCS) hay gọi là bộ giải pháp dịch vụ truyền thông phong phú. Đây là
bộ dịch vụ đã được tiêu chuẩn hóa và có thể nhanh chóng đưa ra thị trường
mang lại lợi nhuận cho nhà cung cấp dịch vụ.
Tập đoàn VNPT hiện đã đầu tư hệ thống IMS có khả năng triển
khai những dịch vụ tập trung, có hệ thống và phong phú cho người dùng.
Do đó việc nghiên cứu phương án triển khai RCS này trên hệ thống IMS
của VNPT là cần thiết nhằm tăng tính cạnh trang các dịch vụ viễn thông của
VNPT trên thị trường viễn thông Việt Nam. Ngoài ra nó cũng tận dụng
được toàn bộ thế mạnh mà hệ thống IMS của VNPT đã triển khai mà không
phải tốn kém nhiều chi phí để đầu tư mới hệ thống.
Xuất phát từ nhu cầu trên em đã thực hiện luận văn “Dịch vụ Rich
Communication Suit và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của
VNPT”. Luận văn tập chung chủ yếu vào các nội dung sau:
Chương I: Tổng quan về Rich Communication Suit (RCS). Chương này sẽ
giới thiệu sự hình thành và phát triển dịch vụ RCS, các tổ chức chuẩn hóa
RCS, kiến trúc RCS ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
Trương Quế Thanh
DCH V RICH CUMMUNICATION SUIT VÀ ĐỀ XUT
TRIN KHAI TRÊN MNG IMS CA VNPT
Chuyên ngành: K thut đin t
Mã s: 60.52.70
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI -2012
Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Dịch vụ RICH COMMUNICATION SUIT và đề xuất phương án triển khai trên mạng IMS của VNPT 9 10 300