Ktl-icon-tai-lieu

Điểm danh 10 sai lỗi lớn nhất về chất lượng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐIỂM DANH 10 SAI LỖI LỚN NHẤT VỀ CHẤT LƯỢNG
Tác giả: Craig Cochran
P & Q Solutions biên dịch theo Quality Standards & Tools
Một trong những cách hiệu quả để cải tiến là học từ sai lỗi của người khác, và kinh
nghiệm cho thấy rằng có rất nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn để học hỏi. Vấn đề khó
khăn là làm sao để nhận diện và hiểu được chúng. Đáng tiếc là một số sai lỗi cứ lặp lại
hết lần này đến lần khác. Những điều này không phải là sai lỗi do chúng vi phạm yêu cầu
của tiêu chuẩn ISO 9001; chúng là sai lỗi vì chúng đi ngược lại các nguyên tắc thông
thường. Bài viết này xem xét đến 10 sai lỗi chất lượng thường gặp nhất và các đối sách
khắc phục.
Sai lỗi số 1 – Các mục tiêu chất lượng bị giới hạn trong các chủ đề chất lượng
truyển thống.
Khái niệm “mục tiêu chất lượng” là một khái niệm không may mắn. Khái niệm này kết hợp
một sự “chủ quan” (như trong khái niệm chất lượng) với một nội dung mà đáng ra là rất rõ
ràng (mục tiêu). Một khái niệm tốt hơn rất nhiều có thể được sử dụng có thể là “mục tiêu
định lượng được”, vì như vậy không cần nhiều các sự diễn giải. Bản thân chữ “chất
lượng” ở trong đó làm cho vấn đề trở nên “mù mờ” và làm cho nhiều người muốn giới hạn
sự chủ đề của các mục tiêu chất lượng.
Về thực chất, chất lượng được phản ảnh trong mọi hoạt động mà một tổ chức thực hiện,
và mục tiêu chất lượng có thể là mất kỳ mục tiêu nào có thể đo lường được và liên quan
đến sự thành công của tổ chức. Một mục tiêu chất lượng có thể liên quan đến tài chính,
đến phản hồi khách hàng, đến an toàn lao động, hiệu suất, tốc độ cải tiến-đổi mới. Khi lựa
chọn các mục tiêu chất lượng, tổ chức nên xem xét đến những yếu tố có ảnh hưởng
nhiều nhất đến sự thành công của mình. Câu hỏi về việc liệu các mục tiêu này có gắn với
các chủ đề truyền thống của kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng là không cần
thiết.
Sai lỗi số 2 – Các đợt xem xét của lãnh đạo không thường xuyên.
Xem xét của lãnh đạo là một quá trình được sử dụng bởi lãnh đạo cấp cao để phân tích
dữ liệu, đưa ra các quyết định và thực hiện các hành động. Một cahs lý tưởng, đây nên là
một quá trình phòng ngừa vì số liệu có thể chỉ ra các nguy cơ trước khi chúng trở thành
các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Nếu lãnh đạo cấp cao không có khả
năng phân tích số liệu một cách chủ động và thực hiện hành động phòng ngừa, các vị
lãnh đạo này đã không thực hiện được chức năng quản lý của mình. Chỉ thông qua việc
xem xét số liệu một cách kịp thời và thường xuyên, các hành động phòng ngừa mới có
thể được thực hiệ...
Đim danh 10 sai li ln nht v cht lượng
P & Q Solutions biên dch theo Quality Standards & Tools, 12/2009.Page1
ĐIM DANH 10 SAI LI LN NHT V CHT LƯỢNG
Tác gi: Craig Cochran
P & Q Solutions biên dch theo Quality Standards & Tools
Mt trong nhng cách hiu qu để ci tiến là hc t sai li ca người khác, và kinh
nghim cho thy rng có rt nhiu kinh nghim trong thc tin để hc hi. Vn đề khó
khăn là làm sao để nhn din và hiu được chúng. Đáng tiếc là mt s sai li c lp li
hết ln này đến ln khác. Nhng điu này không phi là sai li do chúng vi phm yêu cu
ca tiêu chun ISO 9001; chúng là sai li vì chúng đi ngược li các nguyên tc thông
thường. Bài viết này xem xét đến 10 sai li cht lượng thường gp nht và các đối sách
khc phc.
Sai li s 1 – Các mc tiêu cht lượng b gii hn trong các ch đề cht lượng
truyn thng.
Khái nim “mc tiêu cht lượng” là mt khái nim không may mn. Khái nim này kết hp
mt s “ch quan” (như trong khái nim cht lượng) vi mt ni dung mà đáng ra là rt rõ
ràng (mc tiêu). Mt khái nim tt hơn rt nhiu có th được s dng có th là “mc tiêu
định lượng được”, vì như vy không cn nhiu các s din gii. Bn thân ch “cht
lượng” trong đó làm cho vn đề tr nên “mù m” và làm cho nhiu người mun gii hn
s ch đề ca các mc tiêu cht lượng.
V thc cht, cht lượng được phn nh trong mi hot động mà mt t chc thc hin,
và mc tiêu cht lượng có th là mt k mc tiêu nào có th đo lường được và liên quan
đến s thành công ca t chc. Mt mc tiêu cht lượng có th liên quan đến tài chính,
đến phn hi khách hàng, đến an toàn lao động, hiu sut, tc độ ci tiến-đổi mi. Khi la
chn các mc tiêu cht lượng, t chc nên xem xét đến nhng yếu tnh hưởng
nhiu nht đến s thành công ca mình. Câu hi v vic liu các mc tiêu này có gn vi
các ch đề truyn thng ca kim soát cht lượng và đảm bo cht lượng là không cn
thiết.
Sai li s 2
– Các đợt xem xét ca lãnh đạo không thường xuyên.
Xem xét ca lãnh đạo là mt quá trình được s dng bi lãnh đạo cp cao để phân tích
d liu, đưa ra các quyết định và thc hin các hành động. Mt cahs lý tưởng, đây nên là
mt quá trình phòng nga vì s liu có th ch ra các nguy cơ trước khi chúng tr thành
các vn đề nh hưởng đến hot động ca t chc. Nếu lãnh đạo cp cao không có kh
năng phân tích s liu mt cách ch động và thc hin hành động phòng nga, các v
lãnh đạo này đã không thc hin được chc năng qun lý ca mình. Ch thông qua vic
xem xét s liu mt cách kp thi và thường xuyên, các hành động phòng nga mi có
th được thc hin. Vic t chc thc hin xem xét ca lãnh đạo 6 tháng hay 1 năm mt
ln s ch đảm bo rng vic xem xét không th mang tính phòng nga.
Sai li s 3 – Gi đi các phiếu dài lê thê và phc tp để điu tra khách hàng.
Điểm danh 10 sai lỗi lớn nhất về chất lượng - Trang 2
Điểm danh 10 sai lỗi lớn nhất về chất lượng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Điểm danh 10 sai lỗi lớn nhất về chất lượng 9 10 474