Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước
ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Nguyễn Thị Minh Khuê
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài và điều chỉnh chính sách đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế. Nghiên cứu những điều chỉnh chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi gia nhập WTO. Phân tích thực trạng thu hút
đầu tư của Việt Nam kể từ sau khi gia nhập WTO, những thành tựu, thách thức và
những hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài kể từ mốc hội nhập WTO.
Đề xuất những giải pháp, gợi ý để tăng cường hiệu quả trong thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài tại Việt Nam thời gian tới.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Đầu tư nước ngoài; Tổ chức thương mại thế giới; Việt
Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước và xu hướng toàn cầu hóa, hội
nhập kinh tế, thương mại, Việt Nam đã tận dung những cơ hội mang lại, khắc phục khó khăn,
tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ
coi đầu tư là nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia.
Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam
luôn đạt tốc độ phát triển kinh tế cao so với thế giới và khu vực và đóng góp không nhỏ vào
thành công của Việt Nam chính là các dự án đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy Việt Nam
có nhiều điều kiện thuận lợi cũng như tiềm năng trong thu hút đầu tư. Nhà nước Việt Nam đã
ban hành luật đầu tư nước ngoài từ rất sớm (1987) và qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, các văn
bản pháp lý và chính sách đầu tư của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện với nhiều chủ
trương, chính sách hợp lý hướng tới tháo gỡ các khó khăn, tinh giảm các thủ tục cho các nhà
đầu tư, khuyến khích thu hút đầu tư nên số lượng dự án cũng như vốn đăng ký đầu tư vào
khắp các tỉnh thành trong toàn quốc đã tăng nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2000 đến
nay. Tuy nhiên, các chính sách thu hút đầu tư cũng như quá trình triển khai thực hiện các chủ
trương, chính sách ở các cơ quan chức năng còn một số bất cập và kết quả đạt được chưa
tương xứng với điều kiện, tiềm năng của một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt
Nam. Đặc biệt là kể từ năm 2006, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức
Thương mại Thế giới (...
Điu chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước
ngoài của Vit Nam sau khi gia nhp WTO
Nguyn Th Minh Khuê
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan h quc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang
Năm bảo v: 2011
Abstract. H thống hóa sở luận thực tin v chính ch thu hút đầu trực
tiếp nước ngoài điều chỉnh chính sách đầu trong bối cnh hi nhp kinh tế
quc tế. Nghiên cứu những điều chỉnh chính ch ca Việt Nam trong lĩnh vực thu
hút đầu trực tiếp nước ngoài sau khi gia nhập WTO. Phân tích thực trạng thu hút
đầu của Vit Nam k t sau khi gia nhp WTO, những thành tựu, thách thức và
nhng hn chế trong thu hút đầu trực tiếp nước ngoài k t mc hi nhp WTO.
Đề xut nhng giải pháp, gợi ý để tăng cường hiu qu trong thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài tại Vit Nam thi gian ti.
Keywords. Quan h quc tế; Đầu nước ngoài; T chức thương mại thế gii; Vit
Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
T các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước xu hướng toàn cầu hóa, hội
nhp kinh tế, thương mại, Vit Nam đã tn dung những cơ hội mang li, khc phục khó khăn,
tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao t trọng các ngành công nghiệp, dch v
coi đầu tư là nhân tố quan trng cho s phát triển kinh tế quc gia.
Trong sut nhiu thp k k t khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, Vit Nam
luôn đạt tốc độ phát trin kinh tế cao so vi thế giới khu vực và đóng góp không nh vào
thành công của Việt Nam chính các d án đầu nước ngoài. Thc tế cho thy Vit Nam
có nhiều điu kin thun lợi cũng như tiềm năng trong thu hút đầu tư. Nhà nước Việt Nam đã
ban hành luật đầu tư nước ngoài từ rt sm (1987) qua nhiu ln sửa đổi, b sung, các văn
bản pháp lý chính ch đầu của Vit Nam ngày càng được hoàn thiện vi nhiu ch
trương, chính sách hợp lý hưng ti tháo gỡ các khó khăn, tinh giảm các thủ tục cho các nhà
đầu tư, khuyến khích thu hút đầu nên số ng d án cũng như vốn đăng ký đầu o
khắp các tỉnh thành trong toàn quc đã tăng nhanh, đặc biệt trong giai đoạn t 2000 đến
nay. Tuy nhiên, các chính sách thu hút đầu tư cũng như quá trình trin khai thc hiện các chủ
trương, chính sách các quan chức năng còn một s bt cp kết qu đạt được chưa
tương xng với điều kin, tiềm năng của mt quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt
Nam. Đặc biệt kể t năm 2006, khi Việt Nam chính thức tr thành thành viên của T chc
Thương mại Thế giới (WTO) thì mức độ hi nhp quc tế ca Việt Nam đã tăng lên rất
nhiều, đòi hỏi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài phải có những điều chỉnh thích hợp
Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Trang 2
Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sau khi gia nhập WTO 9 10 197