Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển lưu lượng & nghẽn tắc trong ATM - phần I

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑATN

Ñieàu khieån löu löôïng vaø taéc ngheõn trong maïng ATM

PHAÀN I:TOÅNG QUAN VEÀ ATM
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU
1.1 Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa ATM
Trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay caùc nhu caàu thoâng tin ñang gia taêng moät caùch
nhanh choùng. Caùc nhu caàu naøy khoâng chæ ñoøi hoûi veá soá löôïng loaïi hình dòch vuï maø
coøn veà chaát löïôïng dòch vuï vaø toác ñoä cung caáp dòch vuï. Maïng ña dòch vuï baêng roäng (BISDN) laø moät giaûi phaùp cho nhu caàu thoâng tin ngaøy nay. Maïng baêng roäng ñöïôc nghieân
cöùu töø giöõa nhöõng naêm 80, baét ñaàu vôùi vieäc xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi trong
maïng.Naêm 1988, CCITT( Nay laø ITU-T) ñaõ ñöa ra nhöõng kieán nghò ñaàu tieân veà maïng
baêng roäng (B-ISDN) ñoàng thôøi xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi khoâng ñoàng boä (ATM)
laø phöông thöùc truyeàn taûi ñeå cung caáp caùc dònh vuï baêng roäng trong töông lai.
ATM ñaàu tieân ñöôïc nghieân cöùu taïi trung taâm nghieân cöùu CNET ( cuûa France
Telecom) vaø Bell Labs (ATQT) vaø naêm 1983, sau ñoù tieáp tuïc ñöïôc phaùt treåin taïi trung
taâm nghieân cöùu Allatelbell ( Antwerp) töø naêm 1984. Caùc trung taâm naøy ñaõ nghieân cöùu
nhöõng nguyeân lyù cô baûn vaø ñaõ ñoùng goùp tích cöïc trong vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån
ñaàu teâin veà ATM.
Hieän nay coâng ngheä ATM ñaõ phaùt trieån ñeán möùc ñoä khaù hoøan haûo vaø oån
ñònh.Coâng ngheä naøy ñöôïc nghieân cöùu vaø trieãn khai taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi.Caùc
tieâu chuaån,caùc tham soá veà maïng ñaõ vaø ñang ñöôïc xaây döïng vaø hoaøn thieân. Caùc taäp
ñoaøn coâng nghieäp ñieän töû coù teân tuoåi treân theá giôùi ñeàu ñaõ coù nhieàu chuûng loaïi saûn
phaåm thieát bò ATM ôû möùc ñoä heä thoáng. Nhieàu maïng ATM ñaõ ñöôïc trieån khai , böôùc
ñaàu cung caáp dòch vuï baêng roäng tôùi khaùch haøng. Vieäc öùng duïng coâng ngheä ATM vaøo
maïng vieãn thoâng ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng naêm 90.
Maïng ATM coâng coäng ñaàu tieân treân theá giôùi ñöôïc trieãn khai ôû Myõ töø maêm 1993
ñeán 1995 mang teân WILTEL(nay laø WORLD-COM) goàm 19 chuyeån maïch cuûa NEC
loaïi ANTOMNET/M10
Maïng ATM cuûa Nhaät mang teân JAPAN CAMPUS noái 22 tröôøng ñaïi hoïc treân
toaøn laõnh thoå Nhaät ñaõ hoaøn thaønh vaoø thaùng 5/1995.
Maïng ña phöông tieän cuûa Italia mang teân SOCRATE noái 14 thaønh phoá chuû choát
vaøo nhöõng naêm 1995-1996.
Coâng ngheä ATM ñaõ hoaøn chænh ñeán möùc :
+ Maïng ATM coù theå keát noái ñeán taát caû caùc loaïi maïng hieän höõu bao goàm IDN,
N-ISDN vaø caû ANALOG.
+ Chuyeån mach ATM coù ...
ÑATN Ñieàu khieån löu löôïng vaø taéc ngheõn trong maïng ATM
SVTH: LEÂ THAØNH CÖÔNG 1 GVHD: NGOÂ THEÁ ANH
PHAÀN I:TOÅNG QUAN VEÀ ATM
CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU
1.1 Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa ATM
Trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay caùc nhu caàu thoâng tin ñang gia taêng moät caùch
nhanh choùng. Caùc nhu caàu naøy khoâng chæ ñoøi hoûi veá soá löôïng loaïi hình dòch vuï maø
coøn veà chaát löïôïng dòch vuï vaø toác ñoä cung caáp dòch vuï. Maïng ña dòch vuï baêng roäng (B-
ISDN) laø moät giaûi phaùp cho nhu caàu thoâng tin ngaøy nay. Maïng baêng roäng ñöïôc nghieân
cöùu töø giöõa nhöõng naêm 80, baét ñaàu vôùi vieäc xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi trong
maïng.Naêm 1988, CCITT( Nay laø ITU-T) ñaõ ñöa ra nhöõng kieán nghò ñaàu tieân veà maïng
baêng roäng (B-ISDN) ñoàng thôøi xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi khoâng ñoàng boä (ATM)
laø phöông thöùc truyeàn taûi ñeå cung caáp caùc dònh vuï baêng roäng trong töông lai.
ATM ñaàu tieân ñöôïc nghieân cöùu taïi trung taâm nghieân cöùu CNET ( cuûa France
Telecom) vaø Bell Labs (ATQT) vaø naêm 1983, sau ñoù tieáp tuïc ñöïôc phaùt treåin taïi trung
taâm nghieân cöùu Allatelbell ( Antwerp) töø naêm 1984. Caùc trung taâm naøy ñaõ nghieân cöùu
nhöõng nguyeân lyù cô baûn vaø ñaõ ñoùng goùp tích cöïc trong vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån
ñaàu teâin veà ATM.
Hieän nay coâng ngheä ATM ñaõ phaùt trieån ñeán möùc ñoä khaù hoøan haûo vaø oån
ñònh.Coâng ngheä naøy ñöôïc nghieân cöùu vaø trieãn khai taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi.Caùc
tieâu chuaån,caùc tham soá veà maïng ñaõ vaø ñang ñöôïc xaây döïng vaø hoaøn thieân. Caùc taäp
ñoaøn coâng nghieäp ñieän töû coù teân tuoåi treân theá giôùi ñeàu ñaõ coù nhieàu chuûng loaïi saûn
phaåm thieát bò ATM ôû möùc ñoä heä thoáng. Nhieàu maïng ATM ñaõ ñöôïc trieån khai , böôùc
ñaàu cung caáp dòch vuï baêng roäng tôùi khaùch haøng. Vieäc öùng duïng coâng ngheä ATM vaøo
maïng vieãn thoâng ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng naêm 90.
Maïng ATM coâng coäng ñaàu tieân treân theá giôùi ñöôïc trieãn khai ôû Myõ töø maêm 1993
ñeán 1995 mang teân WILTEL(nay laø WORLD-COM) goàm 19 chuyeån maïch cuûa NEC
loaïi ANTOMNET/M10
Maïng ATM cuûa Nhaät mang teân JAPAN CAMPUS noái 22 tröôøng ñaïi hoïc treân
toaøn laõnh thoå Nhaät ñaõ hoaøn thaønh vaoø thaùng 5/1995.
Maïng ña phöông tieän cuûa Italia mang teân SOCRATE noái 14 thaønh phoá chuû choát
vaøo nhöõng naêm 1995-1996.
Coâng ngheä ATM ñaõ hoaøn chænh ñeán möùc :
+ Maïng ATM coù theå keát noái ñeán taát caû caùc loaïi maïng hieän höõu bao goàm IDN,
N-ISDN vaø caû ANALOG.
+ Chuyeån mach ATM coù theå thích nghi vôùi chuûng loaïi toác ñoä keå caû luoàng E1.
Vôùi söï hoaøn thieän cuûa coâng ngheä ATM vaø truyeàn daãn SDH treân sôïi quang thì vieäc
xaây döïng maïng vieãn thoâng lieân keát ña dòch vuï baêng roäng (B-ISDN) laø hieän thöïc khoâng
xa trong töông lai. Maïng vieãn thoâng B-ISDN môû ra caùc sieâu xa loä thoâng tin, cung caáp
Điều khiển lưu lượng & nghẽn tắc trong ATM - phần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển lưu lượng & nghẽn tắc trong ATM - phần I - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Điều khiển lưu lượng & nghẽn tắc trong ATM - phần I 9 10 908