Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC – SENSOR

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô
tuyến AD HOC – SENSOR
Vũ Anh Hải
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Quân
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Giới thiệu khái quát về mạng vô tuyến ad hoc sensor, mô tả một số ứng
dụng khả thi của công nghệ này cũng như thách thức về mặt công nghệ cần được
giải quyết trước khi loại mạng này được triển khai trên diện rộng. Nghiên cứu một
số mô hình cơ bản sử dụng để xây dựng và giải quyết các bài toán điều khiển cấu
hình, tối ưu năng lượng mạng ad hoc - sensor như mô hình kênh vô tuyến đơn, mô
hình tiêu thụ năng lượng, các mô hình di động. Trình bày việc sử dụng các kỹ thuật
điều khiển cấu hình trong mạng ad hoc and sensor. Nghiên cứu nguyên tắc phân loại
các phương pháp tiếp cận bài toán điều khiển cấu hình, thảo luận về cách thức tích
hợp cơ chế điều khiển cấu hình vào protocol stack. Trình bày bài toán đầu tiên trong
vấn đề tối ưu cấu hình mạng(CHM) ad hoc and sensor, gọi là bài toán ấn định
khoảng RA. Các nút mạng có thể chọn các khoảng phát khác nhau, mục đích là chọn
ra được những khoảng sao cho mạng kết nối được với chi phí năng lượng tối thiểu.
Bài toán trước hết sẽ được giải trong mạng một chiều rồi đến mạng hai chiều và ba
chiều. Nghiên cứu về hiệu quả năng lượng của CHM tối ưu đối với các phiên bản
khác nhau của bài toán RA. Giải quyết vấn đề thiết kế CHM tối ưu về mặt năng
lượng đối với một số kiểu truyền thống như: điểm - điểm (unicast), một – nhiều
(broadcast).
Keywords. Kỹ thuật điện tử; Mạng vô tuyến; Viễn thông; Điều khiển tối ưu

Content
Mạng vô tuyến ad hoc – sensor là mô ̣t cách tổ chức ma ̣ng mới, đang đươ ̣c các nhà nghiên
cứu trong và ngoài nước chú ý trong những năm gầ n đây . Do đă ̣c thù , mạng đòi hỏi phải có
tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng năng lượng củ a ma ̣ng cao. Chính vì lí do đó, bản luận văn
này tập trung vào nghiên cứu một số vấ n đề về tố i ưu cấ u hinh ma ̣ng , nhấ t là tố i ưu hiê ̣u quả
̀
năng lươ ̣ng – luôn là chủ đề đươ ̣c nhiề u người quan tâm đố i với ma ̣ng ad hoc – sensor.
Bản luận văn được chia thành 4 chương.
Error! Reference source not found. – Error! Reference source not found.: Giới thiê ̣u
khái quát về mạng ad hoc sensor , đưa ra những tiề m năng của ma ̣ng ad hoc sensor cũng như
những thách thức sẽ gă ̣p phải .
Error! Reference source not found. – Error! Reference source not found.: Giới thiê ̣u
các mô hình cơ bản sẽ sử dụng để xây dựng và giải quyết ...
u khin t
tuyn AD HOC SENSOR
i
i hc 
Lu ThS.  K thuin t: 60 52 70
ng dn: PGS.TS. Trn H
o v: 2008
Abstract. Gii thi m mt s ng
dng kh thi c c v m cc
gii quyc khi loi mc trin ru mt
s n s d i quyu khin cu
ng mng ad hoc - 
 c s d thut
u khin cng ad i
p cu khin co lun v 
h u khin c
v  t    ng(CHM) ad hoc and sensor, g     nh
kho chn
c nhng khong sao cho mng kt nc vng ti thiu.
c ht s c gii trong mng mt chiu rn mng hai chi
chiu v hiu qu ng ca CHM ti vn
  i quyt v thit k CHM t m
i vi mt s kiu truyn th m - m (unicast), mt nhiu
(broadcast).
Keywords. K thun t; Mn; Vi; u khin t
Content
 






, 










 . 

, 
 
. , 
 

 , 



 
 



 sensor.
4 .
Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.: 


 , 










.
Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.: 


 , 
Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC – SENSOR - Trang 2
Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC – SENSOR - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều khiển tối ưu cấu hình trong mạng vô tuyến AD HOC – SENSOR 9 10 152