Ktl-icon-tai-lieu

Điều lệ thành lập công ty một thành viên

Được đăng lên bởi hl-trungccdc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐIỀU LỆ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DO CÁ NHÂN THÀNH LẬP
A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 :
Theo điều 22 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định :
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cá nhân thành lập gồm có các nội dung
cơ bản sau:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ.
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.
5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty..
6. Cơ cấu tổ chức quản lý.
7. Người đại diện theo pháp luật của công ty.
8. Thể thức thông qua quyết định của công ty.
9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và
Kiểm soát viên.
10. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
12. Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.
13. Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với quy định của pháp
luật.

B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN……………….
Ông (Bà): …………………………………….(Ghi rõ họ và tên).
Sinh ngày:………………………. Dân tộc: …………………… Quốc tịch: ………………
CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………………. cấp ngày: ……………. tại: …….………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….
Nay quyết định thành lập CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(dưới đây gọi tắc là Công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và các điều
khoản sau đây của Bản điều lệ này.
CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1. Phạm vi trách nhiệm
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh
nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp
Điều 2. Tên Doanh nghiệp.
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên………………
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: …………………….……………………
- Tên Công ty viết tắt: ………………………………………………………………
Doanh nghiệp tham chiếu các Điều 31, 32, 33 và 34 Luật doanh nghiệp
Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện
- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số : ……,đường (xóm, ấp): ………………………
phường (xã, thị trấn) : …………………..., quận (huyện) :…………………….. TPHCM.
- Chi nhánh công ty đặt tại số : , đường (xóm, ấp):…………………………………….….
phường (xã, thị...
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐIỀU LỆ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DO CÁ NHÂN THÀNH LẬP
A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 :
Theo điều 22 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định :
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhân thành lập gồm các nội dung
cơ bản sau:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Vốn điều lệ.
4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu công ty.
5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty..
6. Cơ cấu tổ chức quản lý.
7. Người đại diện theo pháp luật của công ty.
8. Thể thức thông qua quyết định của công ty.
9. Căn cứ phương pháp xác định thù lao, tiền lương thưởng cho người quản
Kiểm soát viên.
10. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
11. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
12. Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty.
13. Các nội dung khác do chủ sở hữu ghi vào nhưng không được trái với quy định của pháp
luật.
B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
ĐIỀU LỆ
Điều lệ thành lập công ty một thành viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều lệ thành lập công ty một thành viên - Người đăng: hl-trungccdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều lệ thành lập công ty một thành viên 9 10 924