Ktl-icon-tai-lieu

Định giá

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
TRONG ĐỊNH GIÁ
•
NỘI DUNG CHƯƠNG:
I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và thẩm
định giá.
•
Ý nghĩa và đặc tính của giá trị
•
Phân biệt giá trị, giá cả và chi phí.
•
Giá trị thị trường và phi thị trường.
•
Các yếu tố ảnh hưởng giá trị TS.

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
1. Tài sản:
• Theo từ điển Tiếng Việt:
Tài sản là của cải vật chất hoặc tinh thần có
giá trị đối với chủ sở hữu.
• Theo chuẩn mực kế toán quốc tế:
Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm
soát, là kết quả của những hoạt động trong
quá khứ, mà từ đó một số lợi ích kinh tế
trong tương lai có thể được dự kiến trước
một cách hợp lý

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
• Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam: Tài
sản là một nguồn lực:
(a) Doanh nghiệp kiểm soát được; và
(b) Dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong
tương lai cho doanh nghiệp.

1

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
• Phân loại tài sản:
- Theo đặc điểm luân chuyển: tài sản cố
định và tài sản lưu động.
- Theo hình thái biểu hiện: tài sản vô hình
và tài sản hữu hình.
- Theo khả năng di dời: động sản và bất
động sản.
- Theo tính chất sở hữu: tài sản công cộng
và tài sản cá nhân.

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
1.1 Tài sản cố định (TSCĐ) và tài sản lưu động (TSLĐ):
- TSLĐ: là loại tài sản không sử dụng lâu dài trong doanh
nghiệp hoặc được luân chuyển thường xuyên: hàng tồn
kho, nợ phải trả, tiền mặt tại quỹ, tiền gởi ngân hàng, đầu tư
ngắn hạn.
- TSCĐ: là TS được sử dụng với thời gian dài hơn, như:
+ Bất động sản, nhà xưởng, trang thiết bị.
+ Đầu tư dài hạn, bằng phát minh, sáng chế, tác quyền …
Câu hỏi: Có trường hợp nào BĐS được xem như TSLĐ
không?

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
1.2 Động sản và bất động sản (BĐS):
Theo điều 182, Bộ luật dân sự Việt Nam, năm 95:
1. Bất động sản: là các tài sản không di dời được:
a. Đất đai.
b. Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể
cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây
dựng đó.
c. Các tài sản khác gắn liền với đất đai.
d. Các tài sản khác do pháp luật qui định.
2. Động sản là những tài sản không phải BĐS.

2

I. Tài sản, quyền sở hữu, giá trị và
thẩm định giá.
2. Quyền sở hữu: Bao gồm quyền chiếm hữu,
quyền sử dụng và quyền định đoạt.
• Quyền chiếm hữu: là quyền được nắm giữ,
quản lý tài sản.
• Quyền sử dụng: quyền khai thác những công
dụng hữu ích của tài sản, quyền được hưởng
lợi ích mà tài sản mang lại.
• Quyền định đoạt: quyền được chuyển giao sự
sở hữu, trao đ...
1
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BN
TRONG ĐỊNH GIÁ
NỘI DUNG CHƯƠNG:
I. Tài s
n, quyn shu, giá trvà thm
định giá.
Ý nghĩa và đặc tính ca giá tr
Phân bit giá tr, giá cvà chi phí.
Giá trthị trường và phi thị trường.
Các yếu tố ảnh hưởng giá trTS.
I. Tài sn, quyn shu, giá tr
th
m định giá.
1. Tài sn:
Theo t
điển Tiếng Vit:
Tài s
n ca ci vt cht hoc tinh thn
giá tr
đối vi ch s hu.
Theo chu
n mc kế toán quc tế:
Tài s
n ngun lc do doanh nghip kim
soát, k
ết qu ca nhng hot động trong
quá kh
, mà t đó mt s li ích kinh tế
trong tương lai th được d kiến trước
m
t cách hp lý
Theo chun mc kế toán Vit Nam: Tài
s
n là mt ngun lc:
(a) Doanh nghi
p kim soát được; và
(b) D
tính đem li li ích kinh tế trong
tương lai cho doanh nghip.
I. Tài sn, quyn shu, giá tr
th
m định giá.
Định giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Định giá 9 10 33