Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của
sinh viên đã tốt nghiệp ra trường
Đào Thị Lan Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: TS. Trương Thị Khánh Hà
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu lý luận: Khái quát một số vấn đề lý luận về gia đình hạnh phúc
và các yếu tố ảnh hưởng; Đưa ra các khái niệm cơ bản của đề tài. Nghiên cứu thực
tiễn: Định hướng giá trị (ĐHGT) của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường (SVĐTNRT)
về phẩm chất người chồng tạo nên gia đình hạnh phúc (GĐHP), ĐHGT của
SVĐTNRT về các yếu tố tạo nên GĐHP, ĐHGT của SVĐTNRT về phẩm chất người
vợ tạo nên GĐHP, ĐHGT của SVĐTNRT về mô hình GĐHP. Kết luận và kiến nghị.
Keywords: Tâm lý học người lớn; Gia đình; Sinh viên
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sống xã hội của con người, giá trị là sự biểu hiện về những quan điểm thái
độ, hành vi của cá nhân, nhóm, cộng đồng xã hội. ĐHGT tạo thành nội dung của xu hướng cá
nhân, nó quyết định lối sống của cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển
nhân cách ở mỗi người và sự tiến bộ xã hội.
Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào khoẻ, cơ thể mới khoẻ. Gia đình êm ấm, hạnh phúc
thì xã hội mới phồn vinh, ổn định. Như Bác Hồ nói “Quan tâm đến gia đình là rất đúng, vì
nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã
hội mới tốt” [21, tr.128] . Đối với mỗi cá nhân, gia đình là môi trường xã hội đầu tiên, cái nôi
của sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Tác giả Nguyễn Khắc Viện đã nói
“Gia đình là nơi để mỗi thành viên từ tấm bé được bồi dưỡng về mặt vật chất và tinh thần, là
chỗ dựa khi cuộc sống ngoài xã hội gặp khó khăn. Gia đình là một tổ ấm”. Gia đình có yên
ấm hạnh phúc thì mới tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển về mặt vật chất và
tinh thần. Như vậy, có thể khẳng định rằng gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với xã
hội và cá nhân.

Chúng ta đã biết gia đình được coi là một xã hội thu nhỏ, chịu sự chi phối của xã hội
lớn. Trong mỗi thời kì lịch sử phát triển của xã hội lại có những giá trị truyền thống hình mẫu
lý tưởng của gia đình tương ứng. Quan niệm của con người về gia đình cũng thay đổi theo sự
phát triển của xã hội. Xã hội hiện nay đang chuyển dần từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ
chế thị trường, sự chuyển đổi này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần, ảnh
hưởng tích cực và tiêu cực đến sự phát triển gia đình. SVĐTNRT (sinh viên đã tốt nghiệp ra
...
Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của
sinh viên đã tốt nghiệp ra trường
Đào Thị Lan Hương
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: m học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: TS. Trương Thị Khánh
m bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu luận: Khái quát một svấn đề luận về gia đình hạnh phúc
các yếu tố ảnh hưởng; Đưa ra các khái niệm bản của đề tài. Nghiên cứu thực
tiễn: Định hướng giá trị (ĐHGT) của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường (SVĐTNRT)
về phẩm chất người chồng tạo nên gia đình hạnh phúc (GĐHP), ĐHGT của
SVĐTNRT vcác yếu t tạo nên GĐHP, ĐHGT của SVĐTNRT về phẩm chất người
vợ tạo nên GĐHP, ĐHGT của SVĐTNRT về mô hình GĐHP. Kết luận và kiến nghị.
Keywords: Tâm học người lớn; Gia đình; Sinh viên
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sống xã hội của con người, giá tr sự biểu hiện về những quan điểm ti
độ, hành vi của cá nhân, nhóm, cộng đồng xã hội. ĐHGT to thành nội dung của xu hướng
nhân, quyết định li sống của cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển
nhân cách ở mỗi người và sự tiến bộ xã hi.
Gia đình là tế bào của hội. Tế bào khoẻ, thể mới khoẻ. Gia đình êm ấm, hạnh phúc
t hội mới phồn vinh, ổn định. NBác Hồ i Quan tâm đến gia đình rất đúng, vì
nhiều gia đình cộng lại mới thành hi, hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã
hội mới tốt” [21, tr.128] . Đối với mi cá nhân, gia đình là môi trường xã hội đầu tiên, cái nôi
của sự hình thành và phát triển nhân cách của mi cá nhân. Tác giả Nguyễn Khắc Viện đã nói
Gia đình là nơi để mỗi thành viên ttấmđược bi dưỡng về mặt vật chất và tinh thần, là
chdựa khi cuộc sống ngoài xã hội gặp kkhăn. Gia đình là một tổ ấm. Gia đình yên
ấm hạnh phúc t mới tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi nhân pt triển về mặt vật chất
tinh thần. Như vậy, thể khẳng định rằng gia đình có ý nga cùng quan trọng đối với
hội và cá nhân.
Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường - Trang 2
Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường 9 10 814