Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử
ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố
Thái Nguyên đến năm 2020
Đoàn Văn Vũ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã số: 60 85 02
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Thị Thanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Phân tích và đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom và
thoát nước khu trung tâm phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Phân tích và đánh giá
lưu lượng, tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải đô thị cần thu gom và xử lý theo
định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Dự báo khả năng thu gom và
xử lý nước thải đô thị khu trung tâm phía Bắc thành phố Thái Nguyên theo định
hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Phân tích, lựa chọn địa điểm xây
dựng hồ điều hòa, trạm xử lý nước thải tập trung khu vực nghiên cứu. Đề xuất
phương án thu gom và xử lý nước thải đô thị cho khu phía Bắc thành phố Thái
Nguyên (có tính toán về khối lượng các công trình trong hệ thống).
Keywords: Xử lý nước thải; Nước thải; Ô nhiễm nước; Thái Nguyên
Content
Cùng với chất thải rắn, nước thải là vấn đề gây bức xúc tại hầu hết các đô thị Việt Nam.
Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I, với hơn 250 ngàn dân cũng đang đứng trước
thách thức của sự mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề ô nhiễm môi
trường. Thành phố Thái Nguyên có số dân lớn, mỗi ngày ước tính có khoảng 20 – 30
ngàn mét khối nước thải chưa được xử lý/hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, chứa một lượng
rất lớn các chất ô nhiễm trong đó có các chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi khuẩn đổ vào
nguồn tiếp nhận môi trường xung quanh. Đây cũng chính là một trong những nguyên
nhân gây suy thoái chất lượng nước sông Cầu - một trong 3 con sông hiện đang được
quan tâm do môi trường tại lưu vực đã và đang chịu tác động xấu từ các quá trình hoạt
động phát triển kinh tế xã hội gây nên.
Thực tế cho thấy, hiện nay, hệ thống thoát nước của hầu hết các khu vực thành phố
Thái Nguyên đã xuống cấp, không còn khả năng đáp ứng được với nhu cầu tiêu thoát
nước cho thành phố (đặc biệt là vào mùa mưa lũ) [14], quan trọng hơn là hàng ngày vẫn

có hàng nghìn mét khối nước thải sinh hoạt của người dân sau khi xử lý sơ bộ qua các bể
tự hoại đổ trực tiếp ra sông Cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất nước nước sông.
Đây cũng chính là một trong thách thức đặt ra cần giải quyết trong đó có lĩnh vực môi
trường, khi thành phố Thái Nguyên đã là đô thị loại I vào năm 2010.
Xuất phát từ điều kiện thực tiễn nêu trên, luận văn lựa chọn đề tài: “Định hướng
nâ...
Định hướng ng cao hiu qu thu gom x
c thải đô th khu vc phía Bc thành ph
Thái Nguyên đến năm 2020
Đoàn Văn Vũ
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Lun văn ThS ngành: Khoa học môi trường; Mã s: 60 85 02
Người hướng dn: PGS. TS. Trnh Th Thanh
m bảo v: 2012
Abstract: Phân tích đánh giá tình trạng sở h tng h thng thu gom
thoát nước khu trung tâm phía Bc thành ph Thái Nguyên. Phân tích và đánh g
lưu lượng, tải lượng cht ô nhiễm trong nước thải đô thị cn thu gom và xtheo
định ng phát trin kinh tế hội đến năm 2020. Dự báo kh năng thu gom
x nước thải đô th khu trung m phía Bc thành ph Thái Nguyên theo đnh
hướng phát trin kinh tế hội đến năm 2020. Phân tích, lựa chọn địa đim xây
dng h điều hòa, trm x nước thi tp trung khu vc nghiên cứu. Đề xut
phương án thu gom xử lý nước thải đô th cho khu phía Bc thành ph Thái
Nguyên (có tính toán v khối lượng các công trình trong h thng).
Keywords: X nước thi; c thi; Ô nhiễm nước; Thái Nguyên
Content
Cùng vi cht thi rắn, c thi vấn đề gây bc xúc ti hu hết các đô th Vit Nam.
Thành ph Thái Nguyên đô th loi I, với hơn 250 ngàn dân cũng đang đứng trước
thách thc ca s mâu thun gia phát trin kinh tế hi các vấn đề ô nhim môi
trường. Thành ph Thái Nguyên s dân ln, mỗi ngày ưc tính khong 20 30
ngàn mét khối nước thải chưa được x lý/hoc x lý chưa đt tiêu chun, cha mt lượng
rt ln các cht ô nhiễm trong đó các chất hữu , dinh dưỡng vi khun đổ vào
ngun tiếp nhận môi trường xung quanh. Đây cũng chính một trong nhng nguyên
nhân gây suy thoái chất lượng nước sông Cu - mt trong 3 con sông hiện đang được
quan tâm do môi trường tại lưu vực đã và đang chịu tác động xu t các quá trình hot
động phát trin kinh tếhi gây nên.
Thc tế cho thy, hin nay, h thống thoát nước ca hu hết các khu vc thành ph
Thái Nguyên đã xuống cp, không còn kh năng đáp ng được vi nhu cu tiêu thoát
nước cho thành ph c biệt vào mùa mưa lũ) [14], quan trọng hơn hàng ngày vn
Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 9 10 137