Ktl-icon-tai-lieu

định múc 558

Được đăng lên bởi hoangtrang218
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 588 /QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình
Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện
Kinh tế Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo
quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng
vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây
dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng,
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; (THa)300.

Kt. Bộ trưởng
Thứ trưởng

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh

...
B XÂY DNG
S : 588 /QĐ-BXD
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 29 tháng 5 năm 2014
QUYT ĐỊNH
V vic Công b Định mc d toán xây dng công trình
Phn xây dng (sa đổi và b sung)
B TRƯỞNG B XÂY DNG
Căn c Ngh định s 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 ca Chính ph quy
định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Xây dng;
Căn c Ngh định s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 ca Chính ph v
Qun lý chi phí đầu tư xây dng công trình;
Căn c Thông tư s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 ca B Xây dng v
vic hướng dn lp và qun lý chi phí đầu tư xây dng công trình;
Theo đ ngh ca V trưởng V Kinh tế Xây dng Vin trưởng Vin
Kinh tế Xây dng,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Công b định mc d toán mt s công tác xây dng kèm theo
quyết định này đ các cơ quan, t chc, nhân liên quan tham kho, s dng
vào vic lp và qun lý chi pđầu tư xây dng công trình.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t ngày 01/6/2014.
Nơi nhn:
- Văn phòng Quc hi;
- Hi đồng dân tc và các y ban ca Quc hi;
- Văn phòng Ch tch nưc;
- Cơ quan TW ca các đoàn th;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Vin Kim sát nhân dân ti cao;
- Văn phòng Chính ph;
- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc CP;
- Các S Xây dng, các S có công trình xây
dng chuyên ngành;
- Các Tp đoàn Kinh tế; Tng Công ty Nhà nước;
- Các Cc, V thuc B Xây dng;
- Website ca B Xây dng,
- Lưu VP; V PC; V KTXD; Vin KTXD; (THa)300.
Kt. B trưởng
Th trưởng
(đã ký)
Bùi Phm Khánh
Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng
định múc 558 - Người đăng: hoangtrang218
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
định múc 558 9 10 291