Ktl-icon-tai-lieu

Diving-thailand-2-contents

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Contents

© Lonely Planet Publications

Author. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Facts about Thailand

11

Diving History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Climate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Population, People & Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gateway City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Diving in Thailand

16

When to Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
What to Bring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
What to Bring Diving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dive Training & Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Live Aboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snorkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Underwater Photography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Conservation

27

Health & Safety

28

Pre-trip Preparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Medical & Recompression Facilities. . . . ...
Contents
Author. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Facts about Thailand 11
Diving History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Climate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Population, People & Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gateway City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diving in Thailand 16
When to Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
What to Bring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
What to Bring Diving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dive Training & Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Live Aboards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Snorkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Underwater Photography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Conservation 27
Health & Safety 28
Pre-trip Preparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Medical & Recompression Facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Racha Islands . . . . . . . . . . . . . . . . .33
South Tip (Ray Bahn) . . . . . . . . . . . . . 34
North Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lucys Reef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Staghorn Reef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bungalow Bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ao Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
The ‘Noi’ Dives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ao Phang-Nga Bay . . . . . . . . . . . . .40
Coral Island (Ko Hi) . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ko Dok Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Anemone Reef (Him Jom) . . . . . . . . 42
Shark Point (Hin Mu Sang) . . . . . . . . 43
King Cruiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Krabi & Phi Phi Islands . . . . . . . . .47
Ko See . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ko Ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ko Yung Pinnacle . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ko Yung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Hin Pae (Long Beach) . . . . . . . . . . . . 51
Maya Bay & Corner . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ko Bida Nok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ko Bida Nai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Phi Phi Shark Point (Hin Bida) . . . . . 57
Trang & Southern Sites . . . . . . . . .58
Ko Ha Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ko Rok Nai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ko Rok Nok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Hin Muang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Hin Daeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Phuket & Phi Phi Area 33
© Lonely Planet Publications
Diving-thailand-2-contents - Trang 2
Diving-thailand-2-contents - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Diving-thailand-2-contents 9 10 399