Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC.............................................................................................................................1
DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU......................................................................................4
DANH SAÙCH CAÙC HÌNH VEÕ............................................................................................5
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU...................................................................................................7
1.1 Ñaët vaán ñeà...................................................................................................................7
1.2 Muïc tieâu.......................................................................................................................7
1.3 Noäi dung. ....................................................................................................................7
1.4 Phaïm vi vaø giôùi haïn. ..................................................................................................7
1.5 Toång quan veà caáu truùc ñoà aùn......................................................................................8
CHÖÔNG II. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT....................................................................................9
2.1 Kyõ thuaät döï baùo............................................................................................................9
2.1.1. Hoài quy tuyeán tính...............................................................................................9
2.1.2. Hoài quy boäi...........................................................................................................9
2.2 Phöông phaùp löïa choïn ña muïc tieâu...........................................................................10
2.2.1. Phöông phaùp lieät keâ (Checklist)........................................................................10
2.2.2. Moâ hình cho ñieåm (Scoring Model)..................................................................11
2.3 Kinh teá kyõ thuaät.........................................................................................................12
2.3.1. Söï caàn thieát cuûa phaân tích taøi chính..................................................................12
2.3.2. Suaát chieát khaáu..................................................................................................12
2.3.3. Caùc quan ñieåm khaùc nhau trong phaân tích taøi chaùnh.......................................13
2.3.4. Phaân tích lôïi nhuaän baèng tyû soá B/C..................................................................13
2.3.5. Suaát thu lôïi noäi taïi (IRR)...................................................................................14
2.3.6. Giaù trò hieän taïi NPV...........................................................................................14
2.3.7. Thôøi gian thu hoài voán (Payback Period)...........................................................15
2.4. Caáu truùc toå chöùc........................................................................................................16
2.4.1. Caáu truùc toå chöùc.................................................................................................16
2.4.2. Toå chöùc daïng döï aùn...........................................................................................16
2.4.3. Toå chöùc daïng ma traän........................................................................................17
2.4.4. Bieåu ñoà traùch nhieäm(Linear Responsibility Chart – LRC).............................17
2.5. Lyù thuyeát veà ñieàu ñoä döï aùn......................................................................................18
2.5.1. Key Milestones..................................................................................................18
2.5.2. Kyõ thuaät maïng (Network Technique)...............................................................18
2.5.3. Bieåu ñoà Gantt.....................................................................................................19
2.5.4. Phöông phaùp PERT............................................................................................20
CHÖÔNG III. CÔ SÔÛ CUÛA DÖÏ AÙN.................................................................................22
3.1 Giôùi thieäu chuû ñaàu tö.................................................................................................22
3.2 Cô sôû phaùp lyù..............................................................................................................22
3.3 Giôùi thieäu veà ngaønh giaûi trí – theå thao taïi thaønh phoá..............................................22
1
Đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Đồ án 9 10 317