Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑOÀ AÙN BAÛO MAÄT THOÂNG TIN

HEÄ MAÕ DES

MUÏC LUÏC
I .1 Giôùi thieäu ......................................................................................................3
I.2 Caùc Heä Maõ Thoâng Duïng:............................................................................3
e. Phöông phaùp Affine.....................................................................................4
f. Phöông phaùp Vigenere.........................................................................................5
I.2 LAÄP MAÕ DES..............................................................................................14
I. 3 THAÙM MAÕ DES.........................................................................................17
I.3.1. Thaùm maõ heä DES - 3 voøng................................................................20
II.3.2. Thaùm maõ heä DES 6-voøng.................................................................23
II.3. 3 Caùc thaùm maõ vi sai khaùc.................................................................28
III. HEÄ MAÕ DES 3 VOØNG ............................................................................28
III.1 Giao Dieän ( Package GiaoDien)....................................................................28

NGOÂ THÒ TUYEÁT HAØ – T012825

ÑOÀ AÙN BAÛO MAÄT THOÂNG TIN

HEÄ MAÕ DES

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Hieän nay, nöôùc ta ñang trong giai ñoaïn tieán haønh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát
nöôùc. Tin hoïc ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ngaønh muõi nhoïn. Tin hoïc ñaõ vaø ñang ñoùng goùp
raát nhieàu cho xaõ hoäi trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng.
Maõ hoùa thoâng tin laø moät ngaønh quan troïng vaø coù nhieàu öùng duïng trong ñôøi soáng xaõ hoäi.
Ngaøy nay, caùc öùng duïng maõ hoùa vaø baûo maät thoâng tin ñang ñöôïc söû duïng ngaøy caøng phoå
bieán hôn trong caùc lónh vöïc khaùc nhau treân Theá giôùi, töø caùc lónh vöïc an ninh, quaân söï, quoác
phoøng…, cho ñeán caùc lónh vöïc daân söï nhö thöông maïi ñieän töû, ngaân haøng…
ÖÙng duïng maõ hoùa vaø baûo maät thoâng tin trong caùc heä thoáng thöông maïi ñieän töû, giao dòch
chöùng khoaùn,… ñaõ trôû neân phoå bieán treân theá giôùi vaø seõ ngaøy caøng trôû neân quen thuoäc vôùi
ngöôøi daân Vieät Nam. Thaùng 7/2000, thò tröôøng chöùng khoaùn laàn ñaàu tieân ñöôïc hình thaønh taïi
Vieät Nam; caùc theû tín duïng baét ñaàu ñöôïc söû duïng, caùc öùng duïng heä thoáng thöông maïi ñieän
töû ñang ôû böôùc ñaàu ñöôïc quan taâm vaø xaây döïng. Do ñoù, nhu caàu veà caùc öùng duïng maõ hoùa vaø
...
ÑOÀ AÙN BAÛO MAÄT THOÂNG TIN HEÄ MAÕ DES
MUÏC LC
I .1 Giôùi thieäu ......................................................................................................3
I.2 Caùc Heä Maõ Thoâng Duïng:............................................................................3
e. Phöông phaùp Affine.....................................................................................4
f. Phöông phaùp Vigenere.........................................................................................5
I.2 LAÄP MAÕ DES..............................................................................................14
I. 3 THAÙM MAÕ DES.........................................................................................17
I.3.1. Thaùm maõ heä DES - 3 voøng................................................................20
II.3.2. Thaùm maõ heä DES 6-voøng.................................................................23
II.3. 3 Caùc thaùm maõ vi sai khaùc.................................................................28
III. HEÄ MAÕ DES 3 VOØNG ............................................................................28
III.1 Giao Dieän ( Package GiaoDien)....................................................................28
NGOÂ THÒ TUYEÁT HAØ – T012825
Đồ án bảo mật thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án bảo mật thông tin - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Đồ án bảo mật thông tin 9 10 46