Ktl-icon-tai-lieu

đồ án giám sát thiết bị trong nhà

Được đăng lên bởi vanminh_bg
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần A

GIỚI THIỆU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
-------------------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Đề tài:

ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT
THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ

GVHD : LÊ MINH
SVTH : LƯƠNG VĂN GIANG
MSSV : 09119010
NGUYỄN DUY SƠN
MSSV : 09119031

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2012

Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät
TP.HCM
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Boä Moân Ñieän Töû Vieãn
Thoâng

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Ngaøy……thaùng …… naêm 201…

PHIEÁU CHAÁM ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC…..
(Daønh cho ngöôøi höôùng daãn)
1. Hoï teân sinh vieân : ………………………………………………………………………………MSSV:……………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………MSSV:……………………
2. Teân ñeà taøi ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ngöôøi höôùng daãn :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nhöõng öu ñieåm cuûa Ñoà aùn :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nhöõng thieáu soùt cuûa Ñoà aùn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ñeà nghò : Ñöôïc baûo veä:  Boå sung ñeå ñöôïc baûo veä: Khoâng ñöôïc baûo veä:

7. Caùc caâu hoûi sinh vieân phaûi traû lôøi tröôùc toå chaám ÑAMH:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ñaùnh giaù Ñieåm (Soá vaø chöõ):………………………………..

CHÖÕ KYÙ vaø HOÏ TEÂN

Trang 6
Điều khiển thiết bị điện trong nhà
LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn tới quý Thầy Cô trong khoa Điện – Điện
tử, đặc biệt là các Thầy Cô trong bộ môn Điện Tử Viễn Thông đã giúp đỡ nhóm
trong thời gian thực hiện đề t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án giám sát thiết bị trong nhà - Người đăng: vanminh_bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
đồ án giám sát thiết bị trong nhà 9 10 43