Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học cung cấp điện

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ñoà Aùn Moân Hoïc Cung Caáp Ñieän GVHD : Nguyeãn Thò Hoaøng Lieân
CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
I. Toång quan veà thieát keá caáp ñieän
Trong quaù trình thieát k caáp ñieän, moät phöông aùn löïa choïn ñöôïc coi laø hôïp lyù
khi noù thoaû maõn caùc yeâu caàu :
- Voán ñaàu tö nhoû.
- Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän tuøy theo möùc ñoä tính chaát phuï taûi.
- Chi phí vaän haønh haøng naêm thaáp.
- Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò.
- Thuaän tieän cho vaän haønh vaø söûa chöõa.
- Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän nhaát laø ñaûm baûo ñoä leäch vaø ñoä dao ñoäng ñieän
aùp beù nhaát vaø naèm trong giôùi haïn cho pheùp so vôùi ñònh möùc.
Ngoaøi ra khi thieát keá cung caáp ñieän cuõng caàn chuù tôùi caùc yeâu caàu phaùt trieån
phuï taûi töông lai, giaûm ngaén thôøi gian thi coâng laép ñaët vaø tính myõ quan coâng
trình.
Caùc böôùc chính cuûa vieäc thieát keá bao goàm:
- Khaûo saùt ñoái töôïng cung caáp ñieän.
- Tính phuï taûi tính toaùn cuûa phaân xöôûng .
- Thieát keá maïng haï aùp cuûa phaân xöôûng .
- Thieát keá heä thoáng chieáu saùng phaân xöôûng .
II. Toång quan veà phaân xöôûng may
1) Giôùi thieäu veà phaân xöôûng
Phaân xöôûng may laø moät trong nhöõng phaân xöôûng tröïc thuoäc nhaø maùy deät Ñoâng
, coù nhieäm vuï may nhöõng saûn phaåm deät theo nhu caàu cuûa thò tröôøng vaø ñôn ñaët
haøng trong vaø ngoaøi nöôùc .
Phaân xöôûng naøy ñöôïc boá trí thaønh 8 khu vöïc :
Khu vöïc 1 : 50 maùy may
Khu vöïc 2 : 50 maùy may
Khu vöïc 3 : 50 maùy may
Khu vöïc 4 : 50 maùy may
Khu vöïc 5 : 50 maùy may
Khu vöïc 6 : 30 maùy vaét soå vaø 4 maùy thöûa khuy
Khu vöïc 7 : 8 maùy ñoùng nuùt vaø 3 maùy caét
Khu vöïc 8 : 25 baøn uûi
2) Baûng keâ thieát bò cuûa phaân xöôûng
SVTH : Đặng Hoaøng Long Trang
1
Đồ án môn học cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học cung cấp điện - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án môn học cung cấp điện 9 10 642