Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn học : Thiết kế và lập trình web

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Baùo caùo ñoà aùn web

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
LÔÙP 02HCB
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
THIEÁT KEÁ VAØ LAÄP TRÌNH WEB

Gvhd :Thaày Traàn Ñöùc Duaån
Svth :Nguyeãn Nhaät Khaùnh
Mssv:02hc344
Hoà Ñình Töôûng
Mssv:02hc451
Voõ Thò Bích Haïnh
Mssv:02hc329

TP.HCM ngaøy 8/5/2005.

GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån

1

Baùo caùo ñoà aùn web

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

I.MOÂ TAÛ CHÖÔNG TRÌNH “ EXPERIMENT TEST ONLINE”
Tieáng Anh laø ngoân ngöõ giao tieáp phoå bieán nhaát treân theá giôùi.ÔÛ Vieät Nam neáu ñi xin
vieäc laøm maø khoâng bieát tieáng Anh laø baïn ñaõ coù theå bò loïai ngay töø voøng ñaàu, Vì
vaäy vieäc coù ñöôïc moät vaên baèng Anh Vaên trong tay laø moät lôïi theá raát lôùn trong coâng
vieäc. Nhöng ñeå coù ñöôïc moät vaên baèng thaät söï coù chaát löôïng ñoøi hoûi baïn phaûi oân taäp
raát chaêm chæ vaø phaûi traûi qua raát nhieàu kì thi, dó nhieân khoâng phaûi luùc naøo baïn cuõng
………ñaäu!
ENGLISH TEST ONLINE laø chöông trình nhaèm kieåm tra laïi kieán thöùc Anh Vaên
moät caùch toång quaùt nhaát theo moïi caáp ñoä nhaèm giuùp baïn oân laïi nhöõng kieán thöùc
toång quaùt veà vaên phaïm trong Anh Vaên, thoâng qua nhöõng baøi thi ngaén vôùi nhöõng caâu
hoûi traéc nghieäm.Öu ñieåm cuûa noù laø moïi luùc moïi nôi ngöôøi söû duïng ñeàu coù theå kieåm
tra laïi kieán thöùc vaên phaïm cuûa mình, qua ñoù coù theå ñöa ra nhöõng chieán löôïc cuï theå
cho moân Anh Vaên.
Caùc coâng vieäc chính cuûa website:
+ Theâm / Xoùa/ Söûa döõ lieäu trong CSDL.
+ Phaùt sinh caâu hoûi vaø caâu traû lôøi ñeå ngöôøi duøng vaøo thi.
+ Cho pheùp ngöôøi duøng choïn caáp ñoä thi
+ Cho pheùp ngöôøi duøng login vaøo ñeå thi vaø xem keát quaû
+ Tìm kieám
Danh saùch caùc coâng vieäc seõ ñöôïc hoå trôï thöïc hieän treân maùy tính döïa theo caùc yeâu
caàu ñaõ cho.
II. CAÙC BIEÅU MAÃU LIEÂN QUAN:
A. ADMIN
1.Bieåu maãu 1 : Theâm hoïc sinh vaøo döõ lieäu.

GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån

2

Baùo caùo ñoà aùn web

2. Bieåu maãu 2 : Xoùa hoïc sinh ra khoûi danh saùch hoïc sinh

3. Bieåu maãu 3 : Söûa thoâng tin hoïc sinh

GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån

3

Baùo caùo ñoà aùn web

4. Bieåu maãu 4 : Theâm caâu hoûi môùi vaøo döõ lieäu

5. Bieåu maãu 5 : Caäp nhaät ñaùp aùn

GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån

4

Baùo caùo ñoà aùn web

6. Bieåu maãu 6 : Xoùa caâu hoûi ra khoûi döõ lieäu

B. STUDENT:
1. Bieåu maãu 1 : Cho hoïc sinh login ñeå vaøo thi.

GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån

5

Baùo caùo ñoà aùn web

2. Bieåu maãu 2 : Taïo Account môùi

3. Bieåu maãu 2 : Phaùt sinh caâu hoûi vaø ca...
Baùo caùo ñoà aùn web
GVHD :thaày Traàn Ñöùc Duaån 1
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
LÔÙP 02HCB
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
THIEÁT KEÁ VAØ LAÄP TRÌNH WEB
Gvhd :Thaày Traàn Ñöùc Duaån
Svth :Nguyeãn Nhaät Khaùnh
Mssv:02hc344
Hoà Ñình Töôûng
Mssv:02hc451
Voõ Thò Bích Haïnh
Mssv:02hc329
TP.HCM ngaøy 8/5/2005.
Đồ án môn học : Thiết kế và lập trình web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn học : Thiết kế và lập trình web - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án môn học : Thiết kế và lập trình web 9 10 891