Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Dương Lương
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Hữu Hải

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

1.1 Mục đích đề tài

Hiện nay các công ty xí nghiệp ở Việt Nam đang tiến hành lắp
đặt và cải tạo mới,mạnh dạn đưa vào các thiết bị, công nghệ tiên
tiến, bên cạnh đó còn nhiều nhà máy. Xí nghiệp có ứng dụng công
nghệ nhưng chưa đồng bộ còn thủ công. Do đó việc điều khiển
còn hạn chế nên sản phẩm làm ra chưa được như mong muốn.
Bên cạnh đó vấn be tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử
dụng công nghệ cũng là vấn be cần quan tâm khi nước ta hiện
nay đang thiếu điện và các nhà máy xí nghiệp cần áp dụng thiết
bị và công nghệ vào quá trình điều khiển để giảm được lượng tiêu
thụ điện và giảm được chi phí sản xuất
Hiểu được tầm quan trọng cue việc đó nên nhóm em đã chọn
be tail:
Ứng dụng PLC S7 200 đo, điều khiển và cảnh báo nhiệt độ trong
lò với giải đo từ [0-600]oC.
1.2 Phương pháp đo
Với đại lượng nhiệt chúng ta có các phương pháp đo tiếp xúc
và không tiếp xúc:
1.2.1 phương pháp đo tiếp xúc
1.2.1.1
Cặp nhiệt điện trở (Thermocouples)
- Cấu tạo: gồm 2 chất liệu kim loại khác nhau, hàn dính một đầu
- Nguyên lee: nhiệt độ thay đổi cho ra sức điện động thay đổi
(mV).
- Ưu điểm: bền, nhiệt độ cao.
- Khuyết điểm: nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sai số. Độ nhạy
không cao.
- Thường dung: lò nhiệt, môi trường khắc nghiệt, đo nhiệt nhớt
máy nén,…
- Tầm đo: -100D.C < 1400D.C
- Gồm 2 dây kim loại khác nhau được hàn dính một đầu gọi là
đầu nóng ( hay đầu đo), hai đầu còn lại được gọi là đầu lạnh thì
sẽ phát sinh một sức điện động V tại đầu lạnh. Một vấn be đặt
ra là phải ổn định và đo được nhiệt độ ở đầu lạnh, điều này tùy
thuộc rất lớn vào chất liệu. Do vậy mới cho ra các chủng loại
cặp nhiệt độ, mỗi loại cho ra một sức điện động khác nhau: E,
J, K, R, S, T. Lưu ý điều này để chọn đầu dò và bộ điều khiển
cho thích hợp
- Dây cue cặp nhiệt điện thì không dài để kết nối đến bộ điều
khiển, yếu tố dẫn đến không chính xác là ở chỗ này, để giải

Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Hữu Hải

quyết điều này thì chúng ta phải bù trừ cho nó (offset trên bộ
điều khiển).
Lưu ý khi sử dụng:
- Từ những yếu tố trên khi sử dụng loại cảm biến này chúng ta
lưu ý là không nên nối thêm dây (vì tín hiệu cho ra là mV nối sẽ
suy hao rất nhiều). Cọng dây cue cảm biến nên để thông
thoáng (đừng cho cọng dây này dính vào môi trường đo). Cuối
cùng là nên kiểm tra cẩn thận việc offset thiết bị.
- Lưu ý: Vì tín hiệu cho ra là điện áp (có cực âm và dương) do
vậy cần chú ý ký hiệu để lắp đặt vào bộ khuếch đại cho đúng.
1.2.1.2
Nhiệt kế nhiệt điện trở...
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Hữu Hải

 
 !"#$%!
&'()*$+,$)-)'*./,0
,.0)12$3!14-
5.6278*1'9:
2)0(!;$$<=$*$>
?0)1'@.A9$B=<*C<DE
-F'@.AGCH$9+
'$ !G!-
./''*C<D9::($==0
'($=!( @
:=G$C<IA'101$A$JI
.A
K-LMNOPQQ*,9:'(.*6<*
2'+(*RSQTUQQV
*

P L!!*
"+)=W1!!!*! W
'9! W
P !!!*! W
P &!<XYA<$**!AZ
- @)*5$P@9$*)9,-$6G
- #0AA6[*<46[
X$"Z
- \:$.,6*
- ]:$>(>^6)
9*
- Y_-2,$<_9%,*+
$`,a
- YG$*TQQ8bcQQ8
- d5$P-H9$*)9=-$6GI
G1XG*Z,G2)=IG)D
e!$646")G)6'@.A&
<!([/'*=6G),f
6<@+'*@8*'g$+*<7*)
&!6,$h*)*<$6469i,
j,],k,N,YM:IG-2'.69:
*=!
- 8HA&!D9-:9>.6
9:,>-l9 h,:(
đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Dương Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp 9 10 169